close
تبلیغات در اینترنت
ريشه كلمات انگليسي

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

English is a very flexible language and you can build on your vocabulary and learn how to make new words.
One way of doing this is to add prefixes (such as dis, pre or co) before the word.

Here's a list of common prefixes with their meanings and some examples.

anti (= against)
antibodies, anti-social

auto (self)
autonomous, autobiography, automobile

bi (= two)
bicycle

co (= with)
cooperate, coordinate

contra (= against)
contradict, contravene

de (= remove)
deregulate, deselect

dis (= not)
disappear

il (= not)
illegal

im (= not)
immaterial, immature

inter (= between)
international

mis(= badly/wrongly)
misinform, misbehave, misunderstand

multi (= many)
multinational

non (= opposite)
non-profit

out (= more than)
outperform, outdone

over (= too much)
oversleep, overwork

post (= after)
postpone, postnatal

pre (= before)
predict

re (= again)
rewrite, relive

sub (= under)
submarine

super (= higher/improved)
supermarket

trans (= across)
transatlantic

uni (= one)
uniform

under (= not enough)
underpaid, underfed

Word Endings

You can also make new words from the words you already know by using different endings. For example, "The person who employs me has a fast car". You can make this sentence simpler, by replacing "the person who employs me" with "my employer". This gives you "My employer has a fast car."

In English you can make nouns from verbs (to employ gives employer and employee). You can also make verbs from nouns or adjectives: government gives to govern, modern gives to modernise and so on. Learning what endings you can put on words means you can expand your vocabulary and say what you mean more easily.

Here are some common word endings:

Nouns

-er /- or: a person who does something
adviser / advisor, teacher, learner

-ian
optician, mathematician

-ment: result of action
improvement, advancement

-ism: name of system or belief
realism, optimism

-ist: the person who believes in the system
realist, optimist

-ion
confusion, apparition

-ness
happiness

-ship
leadership

-ence / ance
permanence, appearance

-acy
lunacy

-age
marriage

-ity
annuity

-y
photography

-cy
fluency

Verbs

-ify
falsify, modify

-ise
modernise

Adjectives

-ic
idiotic, periodic

-ful
awful, wonderful

 

-able / ible
comfortable, terrible

-proof / resistant
waterproof, childproof, fireproof

-free
alcohol free beer, nuclear free zone

-less: without
hopeless, childless

english-at-home.comدرباره : ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 67
[ جمعه 05 ارديبهشت 1393 ] [ جمعه 05 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

anni-, annu-, enni- Latin: year, yearly

ante-, anti-, ant- Latin: before, in front of, prior to, forward; used as a prefix

Compare this element with anti-, meaning “against”. Anti-, with the meaning of “before”, is found in very few words, such as: “antipasto” (from Italian). and “anticipate” with its various forms, plus a few scientific terms.

aqua-, aquatic-, aqui-, aqu-, -aquatically, aque-, -aqueous Latin: water
audio-, aud-, audi-, audit- Latin: hearing, listening, perception of sounds

bene-, ben-, beni- Latin: good, well and bon- Latin: good

brevi-, brev- [brie-, bri-] Latin: short
cand-, can-, cend- Latin: glow; white

capit-, capt-, ceps-, chapt-, chef, cip-, -cup- Latin: head, leader, chief, or first

 carno-, carn-, carne-, carni- Latin: flesh, meat

celer- Latin: fast, speed, swift, rapid
centi-, cent- Latin: hundred; a decimal prefix used in the international metric system for measurements

This prefix is used in the metric [decimal] system as, one-hundredth [U.S.] and hundredth [U.K.], and denotes 1/100th of a unit or 10-2 [0.01]. The metric symbol for centi- is c.

-cise, -cis, -cide Latin: a suffix; to cut, cut

-cide, -cides, -cidal Latin: a suffix; kill, killer; murder, to cause death, slayer; cutter; “to cut down”

Don’t confuse this element with the another -cide that means “to cut”; although -cide, “death”, is related to -cise, -cide, “to cut down”.

circum- Latin: around, about, surrounding, on all sides; literally, “in a circle”

com- [co-, cog-, col-, con-, cor-] Latin: together, with; used as a prefix
contra-, contro-, counter, contre- Latin: against, opposed to, opposite, contrary; used as a prefix
cor-, cord-, cour- Latin: heart

corp-, corpor-, corpus- Latin: body
cred-, credit-, creed- Latin: believe, belief, faith, confidence, trust
cura-, cur- Latin: heal, cure [care for, give attention to, to take care of]
cur(r).-, curs-, -course Latin: run, go

dei-, div- Latin: God, god [deity, divine nature]

adieu (French): Goodbye (literally, “I commend you to god.”).

dento-, dent-, denta-, dentino-, denti-, dentin- Latin: tooth, teeth
dic-, dict- Latin: talk, speak, say, tell, declare

digit Latin: finger, toe
dor-, do-, don- Greek > Latin: gift
dorm-, dormi- Latin: sleep, sleeping
duo-, du- Latin: two; a number used as a prefix
duc-, -duce, -duct, -ducent, -ductor, -duction, -ductive, -ducer, -ducement, -ducation Latin: lead, leading, bring, take, draw
equ-, equi- Latin: same, equal, similar, even
ex- (e-, ef-) Latin: [out of, from]; [upward]; [completely, entirely]; [to remove from, deprive of]; [without]; [former]; used as a prefix

extra-, extro- Latin: beyond, outside, on the outside, outward, external; used as a prefix
fac-, fact-, feas-, -feat, -fect, -feit, -facient, -faction, fic-, -fy, facil- Latin: make, do, build, cause, produce; forming, shaping

fid-, fidel- Latin: believe, belief, trust, faith

fin- Latin: end, last, limit, boundary, border

flagr- Latin: fire; burn, blaze
fluct-, flucti-, -flux, flu- Latin: flow, wave
fortu-, fortun- Latin: chance, fate, luck
frag-, frang-, fract-, fring- Latin: break
fug-, -fuge, -fugit Latin: drive away, flee, fly, run away
grad-, -grade, -gred, -gree, -gress Latin: walk, step, take steps, move around; walking or stepping
grav-, griev- Latin: heavy, weighty
habili-, habil- Latin: clothe, clothing; that which may be easily handled, suitable, fit, proper
ign-, igni-, ignis- Latin: fire, burn
inter- Latin: between [also: among, mutually, together]; used as a prefix
intra- Latin: within, inside, on the inside; used as a prefix
jet-, -ject, -jecting, -jected, -jection, -jector, -jectory; jac- Latin: throw, send, fling, hurl, cast; gush; spurt

junct-, jug- Latin: join, unite, yoke

lav-, lava-, lavat- Latin: wash, bathe
linguo-, lingu-, lingua-, -linguist, -linguistic, -linguistical, -linguistically Latin: tongue, language
luco-, luc-, luci-, lux, -lucence, -lucent Latin: light, shine
locu-, loc- Latin: talk, speak, say, word, speech
lumen-, lumin-, lum- Latin: light, shine; source
luna-, luni-, lun-, lunu- Latin: moon, light, shine
magni-, magn- Latin: large, big, great
mal-, male-, mali- Latin: bad, badly, harsh, wrong; ill; evil; abnormal, defective

This combining form has no etymological connection to “male”, meaning “man” or “masculine”; despite what some women may think.

manu-, man-, mani- Latin: hand

medio-, medi- Latin: middle
migr-, migrat- Latin: wander, moving
milli- [MIL i], mille-, mill-, mili- Latin: thousand; a decimal prefix used in the international metric system for measurements

In the metric [decimal] system, milli- denotes 1/1 000 of a unit, thousandth [U.S.] and thousandth part [U.K.]; 10-3 [0.001] The metric symbol for milli- is m.

mini-, minor-, minut-, minu- Latin: small, little

miss-, -miss, -mis-, -mit, -mitt- Latin: send, let go, cause to go; throw, hurl, cast

mort-, mor-, mori- Latin: death, dead
multi-, mult- Latin: many, much; used as a prefix

nom-, nomen-, nomin-, -nomia, -nomic Latin: name

Don’t confuse this element with the Greek nomo- that means “law”.

non- Latin: nothing, not
novo-, nov-, novi- Latin: new, recent; used as a prefix
omni-, omn- Latin: all, every
pac-, peac-, peas- Latin: peace, calm

pari-, par- Greek: same, equal, equality, equal value and peer, pair Latin: same, equal, similar

pass-, pati- Latin: suffering, feeling; enduring
ped-, pedi-, -pedal, -ped, -pede, -pedia Latin: foot
petro-, petr-, petri-, peter- Greek > Latin: stone, rock
port-, portat- Latin: carry, bring, bear
port- Latin: door, gate, entrance, harbor

poten-, pot-, poss-, -potent, -potence, -potency, -potential Latin: power, strength, ability
pre- (prae-) Latin: before [both in time and place]; used as a prefix
pro-, por- Greek > Latin: before; forward; for, in favor of; in front of; in place of, on behalf of; used as a prefix
quir-, quisit-, quis-, que-, quer-, quest-, -quirement, -quirable, -quisition, -quisitive Latin: ask, seek
re-, red- Latin: back, backward, again; used as a prefix

retro-, retr- Latin: back, backward, behind; used as a prefix

rupt-, -rupting, -ruption Latin: break, tear, rend; burst
sana-, sani-, san- Latin: healthy, whole; by extension: cure, heal, take care of

sci-, -science, -sciently, -scientific, -scientifically, -scient, -sciently Latin: know, learn, knowledge

scrib-, script-, -scribe, -scription, -scriptive Latin: write, record
sec-, seg-, -sect, -section, -sectional Latin: to cut
semi- Latin: half, partly, twice; used as a prefix
senso-, sens-, sensi-, sensori-, sent- Latin: feeling, sensation, perception through the senses, be aware, discern by the senses
sed-, sedat-, -sid, -sess (Latin: sit).

sol-, soli-, solo- Latin: sun
soli-, sol- Latin: one, alone, only

solv-, -solu-, solut-, -sol, -soluble, -solubility, -solvent Latin: loosen, dissolve; untie, set free
sono-, son-, sona-, -sonous, -sonic, -sonically Latin: sound
spec-, spic-, spect-, spectat-, spectro- -spectr, -spectful, -spection, -spective Latin: see, sight, look, appear, behold, and examine

spiro-, spir-, spira-, spirat-, -spire, -spiring, -spiration, -spirational Latin: breath of life, breath, breathing, mind, spirit, courage, “soul”

stato-, stat-, sta-, -static, -stasi, staso-, -stasis, -stasia, -stacy, -stitute, -stitution, -sist, -stasic, -stit- Greek: standing, stay, make firm, fixed

stell- (Latin: star).
stru-, struct-, -structure, -struction, -structive Latin: build, construct, place together, arrange

sub- Latin: under, below [suc-, suf-, sug-, sum-, sup-, sur-, sus-]; used as a prefix and subter- Latin: under, beneath, secretly, less than; formed from sub-; used as a prefix

Don’t confuse the sur- in this element with the sur- in super-. Note: sub- regularly means “under”, but it often changes its form as it retains its meaning:

super-, supra-, sur- Latin: above, over, more than; excessive

Sur- is a form of super- formed through the French and shouldn’t be confused with another assimilated sur- form that comes from sub- and means: “under, below, beneath”. In some words, super- is amplified to mean: “on top of; higher in rank or position than; superior to; greater in quality, amount, or degree than others of its kind; to a degree greater than others of its kind; to a degree greater than normal; extra, additional”.

tempo-, tempor- Latin: time, occasion

Don’t confuse this tempo- element with other words that refer to the temples, such as the flattened sides of the forehead or the buildings used for religious worship or services. They simply have no connection.

ten-, tent-, tin-, -tain, -tainment, -tenance, -tinence Latin: hold, grasp, have

trans-, tran-, tra- Latin: across, through, over, beyond, on the far side of; used as a prefix

Don’t confuse the tra- in this element with another tra- in “drag” or “draw”. Trans- becomes tra- before the consonants -d, -j, -l, -m, -n, and -v.

ultra-, ult- Latin: beyond, on the other side; excessive, to an extreme degree

uni-, un- Latin: one, single; a number used as a prefix

vaga-, vag- Latin: wander, move around

veloci-, veloc-, velo- Latin: fast, speed, swift, and rapid

veri-, ver- Latin: true, truth, real, truthfulness

verg-, -vergent, -vergence Latin: bend, curve, turn, tend toward, incline

vers-, vert-, -verse, -version, -version, -versation, -versary, -vert, vort-, vors- Latin: bend, turn

via- [-vey, -voy-] Latin: way, road, path
vid-, video-, vis-, -vision, -visional, -visionally, visuo-, vu- Latin: see, sight, view, look, perceive
vir-, viri-, virtu- Latin: man, manliness; manhood; husband
vita-, vito-, vit- Latin: life, living, pertaining to life, essential to life
voc-, voca-, vocat-, -vocation, -vocative, -vocable, vok-, -voke Latin: call, talk, speak, say, voice, word

volen-, volunt-, voli-, vol- Latin: will, free will, free choice; wish, personal desire

volv-, volu-, -volve, volut-, -volute, -volution Latin: bend, curve, turn, twist, roll
vor-, vora-, -vore, -vorous, -vores, -vora, -vory Latin: eat, consume, devour

 درباره : ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 92
[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ شنبه 30 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

 

Root or Prefix

Meaning

Examples

de

from, down, away

detach, deploy, derange, deodorize, devoid, deflate, degenerate, deice, descend, derail, depress, depart, decompose, destruction

dei, div

God, god

divinity, divine, deity, divination, deify, deism

demo

people

democracy, demagogue, epidemic, demographic

dia

through, across, between

diameter, diagonal, dialogue, dialect, dialectic, diagnosis, diachronic, diagram, diaphragm, dialysis, diarrhea

dict

speak

predict, verdict, malediction, dictionary, dictate, dictum, diction, indict, contradict 

dis, dys, dif

away, not, negative

dismiss, differ, disallow, disperse, dissuade, disconnect, dysfunction, disproportion, disrespect, distemper, distaste, disarray, dyslexia

duc, duct

to lead, pull

produce, abduct, product, transducer, viaduct, aqueduct, induct, deduct, reduce, induce

dyn, dyna

power

dynamic, dynamometer, heterodyne, dynamite, dynamo, dynasty

ecto

outside, external

ectomorph, ectoderm, ectoplasm, ectopic, ectothermal

endo

inside, within

endotoxin, endoscope, endogenous

equi

equal

equidistant, equilateral, equilibrium, equinox, equitable, equation, equator

e, ex

out, away, from

emit, expulsion, exhale, exit, express, exclusive, enervate, exceed, explosion

exter, extra

outside of

external, extrinsic, exterior, extraordinary, extrabiblical, extracurricular, extrapolate, extraneous, exterminator, extract, extradite, extraterrestrial, extrasensory, extravagant, extreme

flu, flux

flow

effluence, influence, effluvium, fluctuate, confluence, reflux, influx

flect, flex

to bend

flexible, reflection, deflect, circumflex, inflection, reflex

graph, gram

to write

polygraph, grammar, biography, graphite, telegram, autograph, lithograph, historiography, graphic, electrocardiogram, monogram

hetero

other

heterodox, heterogeneous, heterosexual, heterodyne

homo

same

homogenized, homosexual, homonym, homophone

hyper

over, above

hyperactive, hypertensive, hyperbolic, hypersensitive, hyperventilate, hyperkinetic, hyperlink, hypertext, hypersonic, hypertrophy

hypo

below, less than

hypotension, hypodermic, hypoglycemia, hypoallergenic, hypothermia, hypothesis

 درباره : ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 56
[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ شنبه 23 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

in, im

not

inviolate, innocuous, intractable, innocent, impregnable, impossible

infra

beneath

infrared, infrastructure, infrasonic

inter, intro

between

international, intercept, intermission, interoffice, internal, intermittent, introvert, introduce

intra

within, into

intranet, intracranial, intravenous, intramural, intramuscular, intraocular

jac, ject

to throw

reject, eject, project, trajectory, interject, dejected, inject, ejaculate

log, logo, loc. loq

word, speech, speak

monologue, dialogue, locution, colloquial, elocution, soliloquy, ventriloquist, apology, doxology, epilogue, logic, eulogy, loquacious

mal

bad, badly

malformation, maladjusted, dismal, malady, malcontent, malfeasance, maleficent, malevolent, malice, malaria, malfunction, malignant

mega

great, million

megaphone, megalomaniac, megabyte, megalopolis

meso

middle

mesomorph, mesoamerica, mesosphere

meta

beyond, change

metaphor, metamorphosis, metabolism, metahistorical, metainformation, metacognitive

meter

measure

perimeter, micrometer, ammeter, multimeter, altimeter, geometry, kilometer

micro

small

microscope, microprocessor, microfiche, micrometer, micrograph

mis

bad, badly

misinform, misinterpret, mispronounce, misnomer, mistake, misogynist, mistrial, misadventure, misanthrope, misread

mit, miss

to send

transmit, permit, missile, missionary, remit, admit, missive, mission

morph

shape

polymorphic, morpheme, amorphous, metamorphosis, morphology, morphing

multi

many

multitude, multipartite, multiply, multipurpose, multicolored, multimedia, multinational

neo

new

neologism, neonate, neoclassic, neophyte

non

not

nonferrous, nonabrasive, nondescript, nonfat, nonfiction, nonprofit, nonsense, nonentity

omni

all

omnipotent, omnivorous, omniscient, omnibus, omnirange, omnipresent

pan

all, whole, general, completely

pantheism, pandemic, panacea, panoply, pan-American, panchromatic, pandemonium, panorama

para

beside

paraprofessional, paramedic, paraphrase, parachute, paralegal, parallel, comparison

per

through, intensive

permit, perspire, perforate, persuade, perceive, perfect, permit, perform

peri

around

periscope, perimeter, perigee, periodontal

phon

sound

telephone, phonics, phonograph, phonetic, homophone, microphone

phot

light

photograph, photosynthesis, photon

poly

many

polytheist, polygon, polygamy, polymorphous

port

to carry

porter, portable, report, transportation, deport, import, export

 

 درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 51
[ جمعه 22 آذر 1392 ] [ جمعه 22 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

General Roots and Prefixes

Root or Prefix

Meaning

Examples

re

back, again

report, realign, retract, revise, regain, reflect, rename, restate, recombine, recalculate, redo

retro

backwards

retrorocket, retrospect, retrogression, retroactive

sanct

holy

sanctify, sanctuary, sanction, sanctimonious, sacrosanct

scrib, script

to write

inscription, prescribe, proscribe, manuscript, conscript, scribble, scribe

sect, sec

cut

intersect, transect, dissect, secant, section

semi

half

semifinal, semiconscious, semiannual, semimonthly, semicircle

spect

to look

inspect, spectator, circumspect, retrospect, prospect, spectacle

sub

under, below

submerge, submarine, substandard, subnormal, subvert, subdivision, submersible, submit

super, supra

above

superior, suprarenal, superscript, supernatural, supercede, superficial, superhero, superimpose

syn

together

synthesis, synchronous, syndicate, synergy, snyopsis, syncretism

tele

distance, from afar

television, telephone, telegraph, telemetry, telepathy

theo, the

God

theology, theist, polytheist, pantheism, atheist, monotheist, theophany

therm, thermo

heat

thermal, thermometer, thermocouple, thermodynamic, thermoelectric

tract

to drag, draw

attract, tractor, traction, extract, retract, protract, detract, subtract, contract, intractable

trans

across

transoceanic, transmit, transport, transducer, transit, intransitive

un

not

uncooked, unharmed, unintended, unhappy, unenlightened, unremarkable

veh, vect, vey

to carry

vector, vehicle, convection, vehement, convey, conveyance, conveyor

vert, vers

to turn

convert, revert, advertise, versatile, vertigo, invert, reversion, extravert, introvert

ven, vent

to come

convention, prevent, intervention, convent, Advent, invent, inventory

verm

worm

vermin, vermicelli, vermiculite, vermicide, vermiform, vermilion

vita

life

vital, vitality, vitamins, revitalize

vol

to will

benevolent, volition, voluntary, malevolent

vita

life

vital, vitality, vitamins, revitalize
درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 64
[ جمعه 22 آذر 1392 ] [ جمعه 22 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

prefix is a letter or a group of letters attached to the beginning of a word that partly indicates its meaning. For example, the word prefix itself begins with a prefix--pre-, which generally means "before."

Understanding the meanings of the common prefixes can help us deduce the meanings of new words that we encounter. But be careful: some prefixes (such as in-) have more than one meaning (in this example, "not" and "into").

The table below defines and illustrates 35 common prefixes.

Common Prefixes

Prefix

Meaning

Example

a-, an-

without

amoral

ante-

before

antecedent

anti-

against

anticlimax

auto-

self

autopilot

circum-

around

circumvent

co-

with

copilot

com-, con-

with

companion, contact

contra-

against

contradict

de-

off, away from

devalue

dis-

not

disappear

en-

put into

enclose

ex-

out of, former

extract, ex-president

extra-

beyond, more than

extracurricular

hetero-

different

heterosexual

homo-

same

homonym

hyper-

over, more

hyperactive

il-, im-, in-, ir-

not, without

illegal, immoral, inconsiderate, irresponsible

in-

into

insert

inter-

between

intersect

intra-

between

intravenous

macro-

large

macroeconomics

micro-

small

microscope

mono-

one

monocle

non-

not, without

nonentity

omni-

all, every

omniscient

post-

after

postmortem

pre-, pro-

before, forward

precede, project

sub-

under

submarine

syn-

same time

synchronize

trans-

across

transmit

tri-

three

tricycle

un-

not

unfinished

uni-

one

unicorn

 

 

 

 درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 49
[ جمعه 22 آذر 1392 ] [ جمعه 22 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Prefix

Meaning

Examples

mono, uni

one

monopoly, monotype, monologue, mononucleosis, monorail, monotheist, unilateral, universal, unity, unanimous, uniform

bi, di

two

divide, diverge, diglycerides, bifurcate, biweekly, bivalve, biannual, billion

tri

three

triangle, trinity, trilateral, triumvirate, tribune, trilogy, tricycle, trillion

quat, quad

four

quadrangle, quadruplets, quaternary, quarter, quadrillion

quint, penta

five

quintet, quintuplets, pentagon, pentane, pentameter, quintillion

hex, ses, sex

six

hexagon, hexameter, sestet, sextuplets, sextillion

sept

seven

septet, septennial, septillion, September

oct

eight

octopus, octagon, octogenarian, octave, octillion, October

non

nine

nonagon, nonagenarian, nonillion

dec

ten

decimal, decade, decalogue, decimate, decillion, December

cent

hundred

centennial, century, centipede, centillion

mill, kilo

thousand (10^3)

millennium, kilobyte, kiloton

mega

million (10^6)

megabyte, megaton, megaflop, megawatt

giga

billion (10^9)

gigabyte, gigaflop, gigahertz, gigawatt

tera

trillion (10^12)

terabyte, teraflop, terawatt

peta

quadrillion (10^15)

petabyte

exa

quintillion (10^18)

exabyte

zetta

sextillion (10^21)

zettabyte

yotta

septilion (10^24)

yottabyte

milli

thousandth (10^-3)

millisecond, milligram, millivolt, milliwatt, millimeter, millipede

micro

millionth (10^-6)

microgram, microvolt, microwave, microsecond

nano

billionth (10^-9)

nanosecond, nanobucks, nanofarad, nanometer, nanomachine, nanotube, nanotechnology, nanogram, nanoscale

pico

trillionth (10^-12)

picofarad, picocurie, picogram, picomole, picosecond

femto

quadrillionth (10^-15)

femtosecond

atto

quintillionth (10^-18)

attosecond, attometer

zepto

sextillionth (10^-21)

zeptosecond

yocto

septillionth (10^-24)

yoctosecond

 درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 54
[ جمعه 22 آذر 1392 ] [ جمعه 22 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

A root, as its name suggests, is a word or word part from which other words grow, usually through the addition of prefixes and suffixes. The root of the word vocabulary, for example, is voc, a Latin root meaning "word" or "name." This root also appears in the words advocacy, convocation, evocative, vocal, and vociferous.

Understanding the meanings of the common word roots can help us deduce the meanings of new words that we encounter. But be careful: root words can have more than one meaning and various shades of meaning. In addition, words that look similar may derive from different roots. So when you meet up with a new word, be sure to rely on a dictionary to check its definition.

The table below defines and illustrates 30 of the most common Greek and Latin roots. The letter in parentheses indicates whether the root word is Greek (G) or Latin (L).

Word Roots

ROOT

MEANING

EXAMPLES

-ast(er)-(G)

star

asteroid, astronomy

-audi- (L)

hear

audible, audience

-auto- (G)

self

automatic, autopsy

-bene- (L)

good

benefit, benign

-bio- (G)

life

biography, biology

-chrono- (G)

time

chronic, synchronize

-dict- (L)

say

dictate, diction

-duc- (L)

lead, make

deduce, produce

-gen- (L)

give birth

gene, generate

-geo- (G)

earth

geography, geology

-graph- (G)

write

autograph, graph

-jur-, -jus- (L)

law

jury, justice

-log-, -logue- (L)

thought

logic, obloquy

-luc- (L)

light

lucid, translucent

-man(u)- (L)

hand

manual, manure

-mand-, -mend- (L)

order

demand, recommend

-mis-, -mit- (L)

send

missile, transmission

-omni- (L)

all

omnivorous

-path- (G)

feel

empathy, pathetic

-phil- (G)

love

philosophy, bibliophile

-phon- (G)

sound

phonics, telephone

-photo- (G)

light

photograph, photon

-port- (L)

carry

export, portable

-qui(t)- (L)

quiet, rest

acquit, tranquil

-scrib-, -script- (L)

write

ascribe, script

-sens-, -sent- (L)

feel

resent, sensitive

-tele- (G)

far off

telecast, telephone

-terr- (L)

earth

terrain, territory

-vac- (L)

empty

evacuate, vacate

-vid-, -vis- (L)

see

visible, video

 درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 62
[ سه شنبه 12 آذر 1392 ] [ سه شنبه 12 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Nav-1 ناو: واژه ایرانی به معنی کشتی است و ازهمین ریشه ناوبان – ناوخدای (ناخدا) مشتق می شود. درانگلیسی Navigate (کشتی رانی) وNavigable (قابل کشتی رانی) Navigator (ملاح) Navy blue (آبی سیر) و Naval (وابسته به نیروی دریانی) ازهمین ریشه آمده اند.

 Caravan – 2کاروان.

 Arch-3 قوس: درانگلیسی به مفهوم قوس می باشد. درفارسی "ارک" اراک واریکه داریم که به معنای مرکز قلب وحتی قوس به کار رفته اندواژه اراک ایرانشهر به معنی دل ایرانشهر بوده است. ازهمین ریشه کلمات Archreology (قوس شناسی وسپس معماریگرفته شده است.

 King- 4پادشاه : این واژه انگلیسی و  Konig آلمانی و  واژه های مشابه درسوئدی دانمارکی نروژی فنلاندی وایسلندی از ریشه Kay پهلوی وKavi اوستایی است. درزبان پشتو خنتما (نجیب زاده وبزرگوار) ودرزبان ترکی خان به احتمال زیاد بااین ریشه ها قرابت دارند. به این کلمات دقت کنید تا پی به شباهت آنها ببرید.            کی – کیان Kikg- Kigam KONIG- خان – خنتماکان- کاندیدا.

 dinar-5 دینار: پول عربی که ریشه ایرانی اوستایی دارد. (دَریک ) نام پول زمان هخامنشیان که درکتاب مقدس تورات وانجیل یاد شده است. مدتی هم یونانیان مسکوک خود را به صورت دریک به کار می برده اند. هردو ریشه ایرانی دارند ریشه Darik بعدا به صورت Dram ودراخما Drachmaدر زبان یونانی وانگلیسی درآمده است.

 better/best-6از ریشه بهتر و بهشت فارسی هستند . اینکه این دو صفت برتر و برترین در انگلیسی بی قاعده اند علت همین است.
Pepper-7 این واژه ازفلفل ایرانی گرفته شده است. این واژه به شکلPiper درلاتین Poivre درفرانسه peppe ایتالیا و پیری دریونانی است
Spinach-8 اسفناج: این واژه ایرانی درزبان های دیگربه صورت گوناگون یافت می شود ازجمله درفنلاند Pikatia پیناتیا در انگلیسی و فرانسه Spinach ودرزبان های دیگر اروپایی کم وبیش تغییراتی کاربرد دارد. جالب این است که بدانیم اسفناج خود معرب سپاناج فارسی است .
 Candy-9کلمه قند واژه ای است پارسی همان طور که شکر واژه ای است ایرانی. پس ازساخته شدن شکر در ایران که ریشه آن ایرانی و فارسی است کلمه کَندکه عربی شده اش  قند است به وجود آمد .کَندو نیز از همین ریشه ی کَند استیکی از واژه های انگلیسی که ریشه مشابهی با کند یا  قند دارد عبارتست از: Candy (شیرینی ). به گفته محمودی بختیاری کاندیدای وکالت در زمان قدیم لباس سفید رنگ شکری می پوشیده وبه همین ترتیب خود را نامزد انتخابات می کرده و بدین گونه واژه Candidate (کاندیدا نامزد) ساخته شد.

 sugar-10 به معنی شکر نه تنها در فارسی بلکه در عربی (سُکَّــر) و در همه ی زبان های جهان وارد شده است.

Nuphar-11 نیلوفر زردNenopharنام گل زیبای نیلوفر است که درزبان های دیگر اروپا ازجمله فرانسه – یونانی و نیز در ترکی دیده می شود.

- Orange-12 نارنج وترنج درپارسی کهن به نارنج وپرتقال اطلاق می شده اند درفرانسه Orang در ژاپنی Orenzi ودرزبان های ترکی ،کردی ، آسوری وبسیاری اززبان های دیگر دنیا وارد شده است.
 safron- 13زعفران در همه زبانهای جهان وارد شده.

- Ginger-14زنجبیل: درزبان انگلیسی Zenzero ایتالیایی.

Lemon- 15لیمو: ریشه لیمو درغالب زبان های دنیا ازجمله ترکی، فرانسه اسپانیولی ،ایتالیایی و..به کارمی رود .همچنین کلمه Limonade که ازلیمو گرفته شده است. Lemon آب نبات ترش Lemon juice آب لیمو و ... .

 16 - کلمهبوتهکه ریشه ای پارسی واصیل است درزبان های اروپایی به گونهBotanic (علم گیاه شناسی) وارد شده است. وبه نظر می رسد که واژه ی Pon فنلاندی نیز کوتاه شده آن باشد. درزبان ترکی نیز واژه بوته را داریم.در عربی به صورت بوتَق وارد شده و این واژه Botanic تقریبا بین المللی است ودرتمام زبان های اروپایی به کارمی رود.

alcohl  -17  یا همان الکل نیز هر چند عربی است اما فراموش نکنیم کاشف الکل زکریای رازی ایرانی بود و در دوره ی او چون زبان عربی زبان نوشتار جهان اسلام از جمله ایران بود این دانشمند به جای اینکه یک اسم فارسی روی کشف خود بگذارد یک اسم عربی گذاشت .

18-  بیجامه بیژامههمان پاجامه در فارسی است .

19 - cake  کیک همان است که در کرمانشاه کاک گفته می شود . البته کاک همان کیک نیست . بلکه واژه ی کاک وارد انگلیسی شده است . حتی در عربی نیز وارد شده است .( کَعک ) . اگر کیک و کاک و کعک را امروزه کنار هم بگذاریم سه نوع شیرینی متفاوت هستند . اما ریشه ی آن ها یکی است .

یوگورت به معنی ماست نیز ترکی است که وارد انگلیسی شده است .

نوشته های این تارنما در چند جایگاه گوناگون می باشد : ریشه شناسی ، معنی نامها ، زبان و ادبیّات عربی ، ریشه زبانزدها و ... در باره ریشه بسیاری از نامها آنچه نوشته ام برگرفته از خوانده ها و اندیشه خودم است واز جایی بر نداشته ام گاهی هم که از جایی گرفته ام مأخذ آن را نوشته ام . در آینده نزدیک می خواهم کتابی به نام « فرهنگ ریشه شناسی نام ها و واژه ها » چاپ کنم که 95 در صد آن اکنون آماده است . بسیاری از خوانندگان گرامی پیام می گذارند و پرسشهایی دارند . شوربختانه فرصت پاسخگویی به همه اینها را ندارم ؛ از این بابت رنجیده نشوید . شمار نامه ها بسیار است و وقت من اندک . نمی توانم به همه آنها پاسخ دهم . به بخش « نهاده های تارنما » بروید و آنچه را می خواهید بیابید روی آن کلیک کنید. در بخش پیوندها نیز شاید بتوانید با درون شد به برخی تارنماها پاسخ پرسشتان را بیابید . در ریشه یابی واژگان سخن صاحب نظران یکی نیست و همه اینها تنها گمانه های زبان شناسانه است

 درباره : ريشه كلمات انگليسي , مقالات فارسي در مورد زبان انگليسي , مطالب جالب و خواندني ,
بازدید : 127
[ یکشنبه 10 آذر 1392 ] [ یکشنبه 10 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

A prefix goes at the beginning of a word. A suffix goes at the end of a word.

A prefix is placed at the beginning of a word to modify or change its meaning. This is a list of the most common prefixes in English, together with their basic meaning and some examples. You can find more detail or precision for each prefix in any good dictionary. The origins of words are extremely complicated. You should use this list as a guide only, to help you understand possible meanings. But be very careful, because often what appears to be a prefix is not a prefix at all. Note also that this list does not include elements like "auto-" or " bio-", because these are "combining forms", not prefixes.

Prefix

Meaning

Examples

a-

also an-

not, without

atheist, anaemic

a-

to, towards

aside, aback

in the process of, in a particular state

a-hunting, aglow

a-

of

anew

completely

abashed

ab-

also abs-

away, from

abdicate, abstract

ad-

also a-, ac-, af-, ag- al-, an-, ap-, at- as-, at-

movement to, change into, addition or increase

advance, adulterate, adjunct, ascend, affiliate, affirm, aggravate, alleviate, annotate, apprehend, arrive, assemble, attend

ante-

before, preceding

antecedent, ante-room

anti-

also ant-

opposing, against, the opposite

anti-aircraft, antibiotic, anticlimax, Antarctic

be-

all over, all around

bespatter, beset

completely

bewitch, bemuse

having, covered with

bejewelled

affect with (added to nouns)

befog

cause to be (added to adjectives)

becalm

com-

also co-, col-, con-, cor-

with, jointly, completely

combat, codriver, collude, confide, corrode

contra-

against, opposite

contraceptive

counter-

opposition, opposite direction

counter-attack, counteract

de-

down, away

descend, despair, depend, deduct

completely

denude, denigrate

removal, reversal

de-ice, decamp

dia-

also di-

through, across

diagonal

dis-

also di-

negation, removal, expulsion

disadvantage, dismount, disbud, disbar

en-

also em-

put into or on

engulf, enmesh

bring into the condition of

enlighten, embitter

intensification

entangle, enrage

ex-

also e-, ef-

out

exit, exclude, expand

upward

exalt, extol

completely

excruciate, exasperate

previous

ex-wife

extra-

outside, beyond

extracurricular

hemi-

half

hemisphere

hyper-

beyond, more than, more than normal

hypersonic, hyperactive

hypo-

under

hypodermic, hypothermia

in-

also il-, im-

not, without

infertile, inappropriate, impossible

also il-, im-, ir-

in, into, towards, inside

influence, influx, imbibe

infra-

below

infrared, infrastructure

inter-

between, among

interact, interchange

intra-

inside, within

intramural, intravenous

non-

absence, negation

non-smoker, non-alcoholic

ob-

also oc-, of-, op-

blocking, against, concealing

obstruct, occult, offend, oppose

out-

surpassing, exceeding

outperform

external, away from

outbuilding, outboard

over-

excessively, completely

overconfident, overburdened, overjoyed

upper, outer, over, above

overcoat, overcast

peri-

round, about

perimeter

post-

after in time or order

postpone

pre-

before in time, place, order or importance

pre-adolescent, prelude, precondition

pro-

favouring, in support of

pro-African

acting for

proconsul

motion forwards or away

propulsion

before in time, place or order

prologue

re-

again

repaint, reappraise, reawake

semi-

half, partly

semicircle, semi-conscious

sub-

also suc-, suf-, sug-, sup-, sur-, sus-

at a lower position

submarine, subsoil

lower in rank

sub-lieutenant

nearly, approximately

sub-tropical

syn-

also sym-

in union, acting together

synchronize, symmetry

trans-

across, beyond

transnational, transatlantic

into a different state

translate

ultra-

beyond

ultraviolet, ultrasonic

extreme

ultramicroscopic

un-

not

unacceptable, unreal, unhappy, unmanned

reversal or cancellation of action or state

unplug, unmask

under-

beneath, below

underarm, undercarriage

lower in rank

undersecretary

not enough

underdeveloped

 

 
درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 52
[ جمعه 08 آذر 1392 ] [ جمعه 08 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

General Roots and Prefixes

Root or Prefix

Meaning

Examples

re

back, again

report, realign, retract, revise, regain, reflect, rename, restate, recombine, recalculate, redo

retro

backwards

retrorocket, retrospect, retrogression, retroactive

sanct

holy

sanctify, sanctuary, sanction, sanctimonious, sacrosanct

scrib, script

to write

inscription, prescribe, proscribe, manuscript, conscript, scribble, scribe

sect, sec

cut

intersect, transect, dissect, secant, section

semi

half

semifinal, semiconscious, semiannual, semimonthly, semicircle

spect

to look

inspect, spectator, circumspect, retrospect, prospect, spectacle

sub

under, below

submerge, submarine, substandard, subnormal, subvert, subdivision, submersible, submit

super, supra

above

superior, suprarenal, superscript, supernatural, supercede, superficial, superhero, superimpose

syn

together

synthesis, synchronous, syndicate, synergy, snyopsis, syncretism

tele

distance, from afar

television, telephone, telegraph, telemetry, telepathy

theo, the

God

theology, theist, polytheist, pantheism, atheist, monotheist, theophany

therm, thermo

heat

thermal, thermometer, thermocouple, thermodynamic, thermoelectric

tract

to drag, draw

attract, tractor, traction, extract, retract, protract, detract, subtract, contract, intractable

trans

across

transoceanic, transmit, transport, transducer, transit, intransitive

un

not

uncooked, unharmed, unintended, unhappy, unenlightened, unremarkable

veh, vect, vey

to carry

vector, vehicle, convection, vehement, convey, conveyance, conveyor

vert, vers

to turn

convert, revert, advertise, versatile, vertigo, invert, reversion, extravert, introvert

ven, vent

to come

convention, prevent, intervention, convent, Advent, invent, inventory

verm

worm

vermin, vermicelli, vermiculite, vermicide, vermiform, vermilion

vita

life

vital, vitality, vitamins, revitalize

vol

to will

benevolent, volition, voluntary, malevolent

vita

life

vital, vitality, vitamins, revitalizeدرباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 48
[ چهارشنبه 29 آبان 1392 ] [ چهارشنبه 29 آبان 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 


prefix is a letter or a group of letters attached to the beginning of a word that partly indicates its meaning. For example, the word prefix itself begins with a prefix--pre-, which generally means "before."

Understanding the meanings of the common prefixes can help us deduce the meanings of new words that we encounter. But be careful: some prefixes (such as in-) have more than one meaning (in this example, "not" and "into").

The table below defines and illustrates 35 common prefixes.

Common Prefixes

Prefix

Meaning

Example

a-, an-

without

amoral

ante-

before

antecedent

anti-

against

anticlimax

auto-

self

autopilot

circum-

around

circumvent

co-

with

copilot

com-, con-

with

companion, contact

contra-

against

contradict

de-

off, away from

devalue

dis-

not

disappear

en-

put into

enclose

ex-

out of, former

extract, ex-president

extra-

beyond, more than

extracurricular

hetero-

different

heterosexual

homo-

same

homonym

hyper-

over, more

hyperactive

il-, im-, in-, ir-

not, without

illegal, immoral, inconsiderate, irresponsible

in-

into

insert

inter-

between

intersect

intra-

between

intravenous

macro-

large

macroeconomics

micro-

small

microscope

mono-

one

monocle

non-

not, without

nonentity

omni-

all, every

omniscient

post-

after

postmortem

pre-, pro-

before, forward

precede, project

sub-

under

submarine

syn-

same time

synchronize

trans-

across

transmit

tri-

three

tricycle

un-

not

unfinished

uni-

one

unicorn

 

 

 

 درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 51
[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

A root, as its name suggests, is a word or word part from which other words grow, usually through the addition of prefixes and suffixes. The root of the word vocabulary, for example, is voc, a Latin root meaning "word" or "name." This root also appears in the words advocacy, convocation, evocative, vocal, and vociferous.

Understanding the meanings of the common word roots can help us deduce the meanings of new words that we encounter. But be careful: root words can have more than one meaning and various shades of meaning. In addition, words that look similar may derive from different roots. So when you meet up with a new word, be sure to rely on a dictionary to check its definition.

The table below defines and illustrates 30 of the most common Greek and Latin roots. The letter in parentheses indicates whether the root word is Greek (G) or Latin (L).

Word Roots

ROOT

MEANING

EXAMPLES

-ast(er)-(G)

star

asteroid, astronomy

-audi- (L)

hear

audible, audience

-auto- (G)

self

automatic, autopsy

-bene- (L)

good

benefit, benign

-bio- (G)

life

biography, biology

-chrono- (G)

time

chronic, synchronize

-dict- (L)

say

dictate, diction

-duc- (L)

lead, make

deduce, produce

-gen- (L)

give birth

gene, generate

-geo- (G)

earth

geography, geology

-graph- (G)

write

autograph, graph

-jur-, -jus- (L)

law

jury, justice

-log-, -logue- (L)

thought

logic, obloquy

-luc- (L)

light

lucid, translucent

-man(u)- (L)

hand

manual, manure

-mand-, -mend- (L)

order

demand, recommend

-mis-, -mit- (L)

send

missile, transmission

-omni- (L)

all

omnivorous

-path- (G)

feel

empathy, pathetic

-phil- (G)

love

philosophy, bibliophile

-phon- (G)

sound

phonics, telephone

-photo- (G)

light

photograph, photon

-port- (L)

carry

export, portable

-qui(t)- (L)

quiet, rest

acquit, tranquil

-scrib-, -script- (L)

write

ascribe, script

-sens-, -sent- (L)

feel

resent, sensitive

-tele- (G)

far off

telecast, telephone

-terr- (L)

earth

terrain, territory

-vac- (L)

empty

evacuate, vacate

-vid-, -vis- (L)

see

visible, video

 

 درباره : ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 55
[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

همانطور که می دانید یکی از مهم ترین جوانب یادگیری یک زبان خارجی (زبان انگلیسی)، افزایش دایره لغات آن زبان می باشد. شما که در صدد یادگیری زبان انگلیسی هستید بدون دانستن لغات ضروری، اختصاصی و عمومی نه قادر به درک متون انگلیسی و مطالعه آنها، و نه مکالمه و شنیدن و فهمیدن زبان خواهید بود. در این مقاله سعی می شود راهکاری مناسب جهت یادگیری و بخاطرسپاری انبوهی از لغات زبان انگلیسی، عربی (یا هر زبان خارجی دیگر) به شما آموزش داده شود تا در کمترین زمان بیشترین لغات را تا ابد بخاطر بسپارید. این روش ها بسیار عملی بوده و بر روی بسیاری افراد نتایج خیره کننده ای داشته است.

این مقاله شامل۲بخش یادگیری و بیادسپاری لغات می باشد. بسیاری از ما روزانه لغات زیادی را دیده و حتی می توانیم براحتی برای چند دقیقه بخاطر بسپاریم، آیا تا بحال فکر کرده اید اگر کلیه لغاتی که با آنها مواجه می شوید و بطور کوتاه مدت یاد می گیرید، وارد حافظه بلند مدت شما شده بود، تابحال چند لغت بخاطر داشتید؟

یادگیری اولیه لغات:

اولین قدم برای افزایش دایره لغات مشاهده آنها و یادگیری اولیه آن است. به مطالعه متون مختلف عمومی و تخصصی بپردازید. داستان، خبر، مقاله و .. . این روزها با گسترش اینترنت این منابع در دسترس همگی هست و بهترین مطالب و منابع برای یادگیری و تقویت زبان اینترنت می باشد. لغات آشنا به همراه معنی آنها یادداشت کنید. در ابتدای کار از لغات مهم و ضروی شروع کنید و هر روز لیستی از لغات جدید داشته باشید. لیست مناسبی از لغات مربوط به کتاب ۵۰۰لغت کاملا ضروری (۵۰۴ Essential Words) می باشد که می توانید فلش کارت آن رااز این قسمت دانلود کنید.

حال به مهم ترین بخش کار یعنی یادگیری این لغات می پردازیم:

ابتدا هر لغت را یک بار به همراه معنی بخوانید و شکل آنها را دیده و بخاطر بسپارید. لغت را در ذهن خود تصویر سازی کنید، به عنوان مثال برای حفظ کردن کلمه Book (کتاب) تصویر یک کتاب را به همراه شکل کلمه Book در ذهن خود مجسم کنید. این کار هم از لحاظ لغت-معنی و هم املای کلمه بسیار مفید خواهد بود. به همین ترتیب تمامی لغات را بطور سطحی بخاطر بسپارید و آنها را واردحافظه کوتاه مدت خود بکنید. از فراموش کردن آنها نگران نباشید، در این مرحله هدف فقط بخاطر سپاری اولیه لغات است، در مرحله بعد خواهید آموخت چگونه یک لغت را تا ابد بیاد داشته باشید.

بخاطرسپاری ابدی لغات:

همه ما در دوران تحصیل خود لغات بسیاری را می آموزیم، ولی پس از مدتی دوری از آنها همگی فراموشی شده و بکل از دایره لغات ما پاک می شوند. چاره چیست؟

سباستین لایتنر روشی را به نام روش لایتنر ابداع کرده است که به یادگیری بدون فراموشی معروف است. در این روش مطالب سخت که زیاد از ذهن شما می روند، بیشتر برای شما مرور می شوند، و مطالب آسان وقت شما را بیهوده تلف نمی کنند. مرور اصولی با روش لایتنر تنها در عرض کمتر از چند ماه و با روزی کمتر از نیم ساعت زمان مفید، دایره لغات شما را به هزاران لغت افزایش خواهد داد، البته دیگر خیالتان از فراموش نشدن لغات نیز راحت خواهد بود.

برای استفاده از روش لایتنر و تمرین و تکرار و مرور اصولی لغات زبان انگلیسی، پیشنهاد ما به شمانرم افزار لایتنر ماندگار است.

درواقع نرم افزار لایتنر ماندگار عمل مشابهجعبه لایتنر را انجام می دهد. در این نرم افزار لغات آماده شده پس از یادگیری اولیه را وارد نرم افزار می کنید، تمام سوالات ابتدا به خانه اول (از ۱۵خانه) می روند. همچنین می توانید از فلش کارت های آماده و بسیار مفید بخش دانلود رایگان فلش کارت وبسایت استفاده کنید. کافیست شما هر روز (و یا هر وقت علاقه داشتید) وارد نرم افزار شده و لغات فعال که مشخص شده (تشخیص فعال بودن لغات، جابجائی لغات به خانه های مناسب، و .. همگی بطور اتوماتیک بر عهده نرم افزار می باشد) پاسخ دهید و تنها پس از مدتی کوتاه تاثیر معجزه آسای آن را در یادگیری خود و مهم تر از یادگیری، ماندگاری آن مشاهده کنید و دایره لغات خود را با لذت یادگیری به طرز خیره کننده ای افزایش دهید.

روش این نرم افزار بر پایه تمرین و مرور اصولی در بازه های زمانی مشخص می باشد که خودبخود مطالب سخت تر، بیشتر برای شما مرور می شود تا هنگامی که بطور کامل ملکه ذهن شما شده و به حافظه بلندمدتتان منتقل گردد و در این روش مطالب آسان، بیهوده وقت شما را برای تکرار نمی گیرند.

علاوه بر این می توانید با ثبت نام دروبسایت Hi2En.com از سیستم آنلاین لایتنر برای یادگیری لغات (Online Leitner Box) و بسیاری امکانات دیگر بهره مند شوید.

توصیه های دیگر:

* تا می توانید مطالب انگلیسی بخوانید، اخبار، مقالات و ..، بهترین منبع برای اینکاراینترنتمی باشد. بهترین روش برای مرور لغات، خواندن می باشد.درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي , مقالات فارسي در مورد زبان انگليسي ,
بازدید : 63
[ پنجشنبه 04 مهر 1392 ] [ پنجشنبه 04 مهر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Prefixes (at the beginning of words) can help you to understand what a new word means. Here are some common prefixes.

prefix

meaning

example

Ex( + noun)

Was but not now

Ex-wife, ex-president

Half(+ noun or adjective)

5% of something

Half-price , half-hour

In , im(+adjective)

not

Informal, impossible

Non(+adjective or noun)

not

Non-smoking

pre

before

Pre-school

Re( +verb)

again

Redo, rewrite

Un(+adjective)

not

Unhappy, unsafe

 

 

An ex-wife is a wife who is now divorced.

 

President Gorbachev is an ex-President of Russia.

 

A half-hour journey is a journey of 30 minutes.

 

Something that cost 10$ yesterday and cost 5$ today is half-price.

 

Informal clothes are clothes like jeans and trainers. Formal clothes are things like a suite.

 

If something is impossible, you can’t do it. It is impossible to read with your eyes closed.

 

A non-smoking room is a room where people may not smoke.

 

Pre-school children are children who are still too young to go to school.

 

To redo something is to do it a second time and to rewrite something is to write it a second time.

 

Unhappy means sad, the opposite of happy.

 

Unsafe means dangerous, the opposite of safe.

 درباره : دامنه لغات , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 48
[ سه شنبه 05 شهريور 1392 ] [ سه شنبه 05 شهريور 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Parts of speech

Nouns       e.g. chair, information, happiness

Verbs       e.g. choose, tell, and complain

Adjectives     e.g. happy, tall, dangerous

Adverbs       e.g. slowly, carefully, often

 Prepositions     e.g. in, at, on

 Pronouns       e.g. me, you, him, we, it, she

Articles      e.g. definite article (the); indefinite article (a/an)  

 

Special! Terms

 

Uncountable noun: (U) a noun which has no plural form and cannot be used with the indefinite article, e.g. information.

Plural noun: (p1) a noun which only has a plural form and cannot be used with the indefinite article, e.g. trousers.

Infinitive: the base form of a verb, e.g. (to) work, (to) stop, (to) be.

Phrasal verb: a verb + adverb and/or preposition, e.g. turn on (verb + adverb), look after (verb + preposition), give up (verb + adverb), and put up with (verb + adverb + Preposition)

Idiom: a group of words with a meaning that is different from the individual words, e.g. never mind, hang on, a short cut, keep an eye on something.

Transitive verb: a verb which needs a direct object, e.g. Police caught the man (‘the man’ the direct object of the verb ‘caught’).

Intransitive verb: a verb which does not need a direct object, e.g. the books arrived on time. (There is no direct object after arrive.)

  

Word building 

In the word uncomfortable, un- is a prefix, comfort is a root, and -able is a suffix. Other common prefixes include: re-, in-, and dis-; common suffixes include: -ity, -ment, and -ivt Many words also have synonyms, which are words with the same meaning. For example; ‘big’ is a synonym of ‘large’. The opposite is small’.  

Pronunciation

Dictionaries show the Pronunciation of a word using phonetic symbols. Each word contains one or more syllables: ‘book’ has one syllable; ‘before’ has two syllable (be-fore); ‘cinema’ has three syllables (ci-ne-ma); ‘education’ has four syllables (e-du-ca. tion); and so on. 

For pronunciation, it is important to know which syllable has the main stress. On ‘before’ is the second syllable (be ‘fore) on ‘cinema’ it is the first (‘cinema); and on ‘education’ it is third (edu’cation). 

Note: Dictionaries mark stress in different ways: in bold (return); or a ‘before the main syllable (re’turn). Make sure you understand how your dictionary shows it.

  

Punctuation

Full stop.          Comma,           brackets ( )       hyphen -          question mark ?درباره : دامنه لغات , روش تدريس , ريشه كلمات انگليسي ,
بازدید : 52
[ دوشنبه 04 شهريور 1392 ] [ دوشنبه 04 شهريور 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

A BRIEF EXPLANATION OF CONJUNCTIONS

A conjunction is a word that links words, phrases, or clauses. There are three types of conjunctions:coordinatingconjunctions, correlative conjunctions, and subordinatingconjunctions. Coordinating conjunctions may join single words, or they may join groups of words, but they must always join similar elements: e.g. subject+subject, verb phrase+verb phrase, sentence+sentence. When a coordinating conjunction is used to join elements, the element becomes a compound element. Correlative conjunctions also connect sentence elements of the same kind: however, unlike coordinating conjunctions, correlative conjunctions are always used in pairs. Subordinating conjunctions, the largest class of conjunctions, connect subordinate clauses to a main clause. These conjunctions are adverbs used as conjunctions.

The following tables show examples of the various types of conjunctions and some sample sentences using the conjunctions. Since coordinating conjunctions and correlative conjunctions are closed sets of words, all are included in the list. Subordinating conjunctions are a larger class of words; therefore, only a few of the more common ones are included in this list.

 

COORDINATING CONJUNCTIONS

 

F

A

N

B

O

Y

S

for

and

nor

but

or

yet

so

 

An easy way to remember these six conjunctions is to think of the word FANBOYS. Each of the letters in this somewhat unlikely word is the first letter of one of the coordinating conjunctions. Remember, when using a conjunction to join two sentences, use a comma before the conjunction.

 

EXAMPLES AND SENTENCES

COORDINATING CONJUNCTIONS

 

 

CONJUNCTION

WHAT IS LINKED

SAMPLE SENTENCES

and

noun phrase+noun phrase

We have tickets for the symphony and the opera.

but

sentence+sentence

The orchestra rehearses on Tuesday, butthe chorus rehearses on Wednesday.

or

verb+verb

Have you seen or heard the opera by Scott Joplin?درباره : دامنه لغات , درك مطلب , ريشه كلمات انگليسي , گرامر عمومي زبان , مقالات انگليسي ,
بازدید : 42
[ یکشنبه 03 شهريور 1392 ] [ یکشنبه 03 شهريور 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

::

درباره وبلاگ

مشخصات نویسنده غلامعلی عباسی درباره : غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم . این وبلاگ دفتر یادداشت بنده محسوب می کردد . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر من مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده و با علاقه مندان زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . اطمینان کامل دارم که انتقادات و ایرادهای بیشماری متوجه این وبلاگ می تواند باشد ولی بنده به عنوان مدیر این وبلاگ در بهبود این کار انتظار راهنمایی و پیشنهاد از طریق دوستداران زبان و اهل فن را دارم . تا حد ممکن منابع اعلام میگردد . امیدوارم مورد قبول و پسند همكاران ارجمند و دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .

موضوعات
زبان دبيرستان
آموزش زبان انگليسي
مقالات
مطالب خواندني
حافظه
روش مطالعه
شعر انگلیسی
سخنان بزرگان
اصطلاحات انگلیسی
انگلیسی برای سطح مبتدی
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 74 نفر
بازديدهاي ديروز : 249 نفر
كل بازديدها : 333,971 نفر
بازدید این ماه : 552 نفر
بازدید ماه قبل : 3,603 نفر
کل نظرات : 3 عدد
كل مطالب : 2128 عدد
كل اعضا : 11 عدد
افراد آنلاین : 2 نفر