close
تبلیغات در اینترنت
گرامر درس به درس سوم راهنمايي

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

 

دستور زبان

 

با كلمات درهم ريخته در هر رديف جمله ي صحيح بسازيد. (2)

 

21. (leave – the classroom – may – I)

……………………………………..?

22. (was – eating – she – at 10 – sandwich – a)

………………………………………………..

 

با توجه به تصاوير به سوالات پاسخ كامل دهيد. (2)

23. Did they play tennis?

…………………………

24. How much tea is there in the cup?

………………………………………

 

با توجه به نكات دستوري، زير  گزينه ي صحيح در هر شماره خط بكشيد. (4)

 

25. Reza is ……………..

a) a fat boy

b) boy fat

c) fat boys

d) fat boy

 

26. She ……………… a letter at 7 yesterday.

a) writes

b) writing

c) wrote

d) write

 

27. Ali will ………………… football tomorrow.

a) plays

b) played

c) playing

d) play

 

28. They ………………. in the restaurant.

a) usually eat

b) eat usually

c) usually eats

d) eats usually

 

29. We can ……………….. our lessons.

a) studied

b) study

c) studying

d) studies

 

30. He ………………… working at this time yesterday.

a) weren't

b) didn't

c) wasn't

d) doesn't

 

31. Did they …………………. before 5?

a) arrived

b) arrive

c) arriving

d) arrives

 

32. A fast speaker speaks …………………

a) slow

b) bad

c) easy

d) fast

 

با استفاده از دانش دستوري (گرامري) هر جمله را فقط با يك كلمه كامل كنيد. (2)

 

33. We need a ball. Give ………………. a ball please.

34. That is the roof ………………… the house.

35. Did you get up at 5? Yes, I ……………….

36. Will they study Arabic? No, they ………………...

 

مكالمه

 

پاسخ سوالات ستون A را از ستون B پيدا كنيد و حرف مربوط به هر عبارت را در ستون پاسخ بنويسيد. (در ستون B يك عبارت اضافي است.) (2)

 

A

پاسخ

B

37. Can I help you?

 

a) Not too bad.

38. Where is your aunt?

 

b) No, I washed my car.

39. How are you today?

 

c) She's a careless driver.

40. Did you see the film?

 

d) She's in the bookshop.

 

 

e) Yes, get me some rice.

 

براي هر يك از پاسخهاي داده شده، سوال مناسب بسازيد. (2)

 

41. A: …………………………………..?

      B: No, he shouldn't take the flowers.

42. A: How……………………………..?

      B: She went to Tehran by plane.

 

درك مطلب

 

شماره ي هر جمله را زير تصوير مربوط به آن بنويسيد. (2)

 

 

43. He broke the glass last night.

44. She had a bad headache.

45. He'll phone the doctor.

46. He's giving her a pen.

47. He is a hard worker.

 

از ميان افعال داده شده فعل مربوط به هر تصوير را انتخاب كرده و در جاي خاي بنويسيد. (1)

 

(run – comb – post)

                         48. …………….                                      49. ………………

 

متن زير را بخوانيد و به قسمت هاي مختلف آن پاسخ دهيد. (6)

 

     Mr Irani is a young teacher. He teaches Arabic well. Last summer, he went to Mashhad with his uncle. They visited many places and went to the Holy Shrine. On the way home, Mr Irani had a car accident because he was driving fast. He was in the hospital for two weeks. He is at home now. He is at home now. His students will visit him tommorrow. They like their teacher very much.

الف) جمله ي درست را با T و جمله غلط را با F مشخص كنيد.

 

50. Mr Irani is an old teacher. (     )

51. He is at home now. (     )

ب) با توجه به متن، هر جمله را با يك كلمه كامل كنيد.

 

52. Mr Irani and his ………………. went to Mashhad.

53. The students ……………….. their teacher very much.

 

ج) با توجه به متن، زير جواب صحيح خط بكشيد.

 

54. Mr Irani is a fast (driver – player – reader).

55. He (left – stayed – visited) the hospital after two weeks.

 

د) با توجه به متن، به سوالات زير پاسخ كامل دهيد.

 

56. When did Mr Irani go to Mashhad?   ……………………………………..

57. What did they do in Mashhad?           …………………………………….

58. Will the students visit Mr Irani?         …………………………………….

 

تلفظ

 

در هر رديف كلمه ناهماهنگ از نظر تلفظ را مشخص كنيد. (1)

 

59. (listened – cleaned – rested – closed)

60. (good – large – garden – bag)

 

با توجه به تصاوير حروف حذف شده ي كلمات زير را بنويسيد. (2)

 

 

حروف حذف شده ي كلمات زير را روي خطوط تيره بنويسيد. (4)

 

65. I enj_yed the film.

66. Mrs Ahmadi is a k_nd woman.

67. We were h_ _gry at 9.

68. That's a new d_ct_onary.

69. The colour of my wal_et is blue.

70. Our rel_t_ves had a difficult life.

71. My mother cooks lunch in the k_tchen.

72. Ali's car is exp_ns_ve.درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 62
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره زمان آينده مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

  نكات

1 – براي ساختن زمان آينده از فعل كمكي will استفاده مي شود. به اين ترتيب كه will رادر جمله قبل از فعل اصلي مي آوريم.

I go to school everyday.
من هر روز به مدرسه مي روم

I will go to school tomorrow.
من فردا به مدرسه خواهم رفت

2 – براي منفي كردن از will not قبل از فعل اصلي استفاده مي شود.

I will not go to school tomorrow.‌
من فردا به مدرسه نخواهم رفت

3 – براي سؤالي كردن will را اول جمله و قبل از فاعل مي آوريم.

Will you go to school tomorrow?
آيا فردا به مدرسه خواهي رفت.

4- فعل كمكي will براي همه فاعل ها به طور يكسان به كار مي رود.

5 – معمولاً در جمله با زمان آينده از قيد زمان مناسب در آخر جمله استفاده مي شود مانند

Next + ‌اسم زمان
Next + month = next month ‌ماه آينده
Next + week = next week هفته آينده

6 – از فعل كمكي may هم مي توان براي زمان آينده استفاده كرد كه احتمال و امكان انجام كار در آينده را مي دهد.  

 

  تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد؟

1- …………………….
Yes , I will write a letter tomorrow.
Will uou write a letter tomorrow? (پاسخ )

جملات زمان آينده ساده با آوردن will به اول جمله (قبل از فاعل) سؤالي مي شوند.

2 – where……………………
They will stay in Tehran for two weeks.
Where will they stay for two weeks.(پاسخ)
 

 

  2 – پاسخ كامل بدهيد.

1- will you eat lunch in a restaurant tomorrow?

براي دادن پاسخ منفي زمان آينده از will not يا مخفف آن won't استفاده مي شود.  

زمانهای مربوط به آینده

در زبان انگلیسی برای بیان زمان آینده از افعال و حالتهای مختلفی استفاده می‌شود که آنها را به ترتیب اهمیت در زیر می‌بینید:

1. will + verb

2. be + going to + verb

3. Present Progressive (حال استمراری)

4. will + be + verb-ing و فرمهای دیگر

 


1- will + verb

از فعل کمکی will برای نشان دادن آینده در جهت‌های زیر استفاده می‌شود:

الف- پیش‌بینی: برای توصیف چیزی که می‌دانیم، یا انتظار داریم که اتفاق بیفتد:

·         It will be rainy tomorrow.
 (فردا هوا بارانی خواهد بود)

·         You will be sick if you eat all those sweets.
 (اگر همه آن شیرینی‌ها را بخوری مریض می‌شوی)

ب- بیان تصمیمی كه درست در همان لحظه گرفته شده است:

·         I will answer the phone.
(من تلفن را جواب می‌دهم)

·         I'll see you tomorrow. bye!
(فردا می‌بینمت.خداحافظ)

 

2- be + going to + verb

الف- از این ساختار برای بیان برنامه‌ها و تصمیماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

·         We're going to paint this room blue.
(ما می‌خواهیم این اتاق را آبی بزنیم)

·         I'm going to be a doctor.
(می‌خواهم یک دکتر بشوم)

ب- همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان یک پیشگویی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

·         She's going to have a baby. (Because she's pregnant)
(او قرار است كه یك بچه بدنیا بیاورد)

·         It's going to rain. (It's cloudy)
(می‌خواهد باران ببارد)

بعضی اوقات تفاوتی بین will و be going to برای یك پیش‌بینی وجود ندارد.

   

برای بیان تصمیمی که از قبل گرفته شده است از ساختـار be going to و بیان تصمیمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنیم.

 

 

3- حال استمراری (Present Progressive)

از حال استمراری برای بیان یک برنامه یا یک قرار بین افراد در آینده استفاده می‌شود و معمولاً به آینده نزدیک اشاره دارد:

·         I'm meeting my friend this evening.
(امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)

·         They are driving to Scotland at the weekend.
(آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بیان یک برنامه یا قرار از حال استمراری و یا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

·         We're going to see a play tonight.
or: We're seeing a play tonight.

 

4- راه‌های دیگر بیان آینده

راه‌های دیگری نیز برای صحبت درباره‌ آینده وجود دارد، به عنوان مثال:

a) Will + be + verb-ing

Next week I'll be talkingabout how to use a microscope.

 درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 55
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره قيد حالت مي باشد. نكات آن به ترتيب زير مي باشد.

 

  نكات

1 – قيد كلمه اي است كه چگونگي انجام شدن فعل را بيان مي كند. يا بر زبان و يا مكان خاصي دلالت مي كند. شما قبلاً با قيدهاي زمان و مكان مانند yesterday(ديروز) و school (مدرسه) آشنا شديد.
همچنين با قيدهاي تكرار مانند
usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده ايد. در اين درس با قيدهاي حالت آشنا مي شويد.

2 – با اضافه كردن
ly به آخر صفت مي توان قيد حالت را ساخت. به مثال زير توجه كنيد.
Slow آهسته (صفت)
Slow + ly --> slowly به آهستگي (قيد)

Easy آسان (صفت)
Easy + ly --> easily به آساني (قيد)

3 – صفت قبل از اسم مي آيد و اسم را توصيف مي كند.

He is a bad driver.
bad : صفت

قيد معمولاً در پايان جمله مي آيد و چگونگي انجام يافتن فعل را بيان مي كند.

He is a drivers badly. ‌او به طور بدي رانندگي مي كند
badly : قيد

4 – بعضي از صفات براي تبديل شدن به قيد ly نمي گيرند بلكه شكل قيدي آنها با صفت فرق مي كند و بايستي كه از حفظ شوند مانند :
(قيد)
Good --> well(صفت)

5 – شكل قيد بعضي از صفات مانند خود صفت است و
Ly نمي گيرند.
Fast --> fast
Hard --> hard
به مثال زير توجه كنيد.

He is a hard worker. او كارگر سخت كوشي است
He works hard . او سخت كار مي كند
 

 

  تمرين
1 – در جاي خالي كلمات مناسب به كار ببريد.

1. A hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحيح است. Hard صفتي است كه ly نمي گيرد

2 – A fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحيح است . fast صفتي است كه ly نمي گيرد

3 – A carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحيح است. با اضافه كردن ly به carfull قيد حالت ساخته مي شود  

 

  2- پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحيح است. چون در اينجا به قيد حالت نياز داريم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ‌: fast صحيح است چون در اينجا به صفت احتياج داريم. Fast هم مي تواند صفت باشد هم قيد

3 – Mina is a …………student . she speaks English. Well (well – good – bad)

پاسخ : good صحيح است چون قبل از اسم احتياج به صفت داريم كه اسم را توصيف كند.

4 – I am ai fast runner.I run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحيح است. چون بعد از فعل احتياج به قيد حالت داريم كه چگونگي انجام فعل را بيان كند.

5 – They learn English………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحيح است . چون درا ينجا به قيد نياز داريم  درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 55
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره استفاده از افعال كمكي can, should, may مي باشد . نكات آن به ترتيب زير مي باشد

 

  نكات

1 – فعل هاي can, should, may از افعال كمكي هستند. معناي اين افعال به شرح زير مي باشد.
Can : توانستن و امكان داشتن
Should : بايد و بايستن
May : ممكن بودن و اجازه داشتن  


2 – براي منفي كردن از
not بعد از فعل can,should, may استفاده مي شود.

She can read English well.
او مي تواند انگليسي را خوب بخواند

Can she read English well? (سؤالي)
آيا او مي تواند انگليسي را خوب بخواند؟  

 

  تمرين
1 – پاسخ كوتاه و كامل دهيد.

1 – May i use your notebook?
Yes, you may. You may use my notebook. (پاسخ)

فعل may يك فعلي كمكي است. معناي آن اجازه داشتن و ممكن بودن است. بعد از May فعل اصلي به صورت ساده مي آيد ( مصدر بدون to)

2 – Can she speak English?
No, she can't . she can't speak English.

پاسخ : فعل can يك فعل كمكي است. معناي آن توانستن مي باشد. بعد از can فعل اصلي به صورت ساده مي آيد (مصدر بدون to)

3 – Should he do his homework before 10.
Yes . he should do his homework before 10.

پاسخ : فعل should يك فعل كمكي است . معناي آن بايد يا بايستن مي باشد. بعد از should فعل اصلي به صورت ساده (مصدر بدون to) مي آيد.  

 

  2- در جاي خالي از افعال كمكي can, may, should استفاده كنيد.

1- You ……….go to school today because you are sick.
Should not يا may not يا can not : پاسخ

2- ……. I leave the class? Yes, but you…….. come back soon.
پاسخ : may , should

3 - ……….I go to bed late? No, you …..go early.
پاسخ : may و should  

 

 

افعال کمکی (معین)

افعال کمکی یا معین  (auxiliary verbs) معمولاً قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) در جمله قرار می‌گیرند و کارشان کمک به فعل اصلی جمله در تشکیل عبارات فعلی می‌باشد.

افعال کمکی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
 

افعال کمکی اصلی

be, have, do

افعال کمکی وجهی

must
ought to
used to

shall
should

may
might

can
could

will
would

 

ویژگیهای افعال کمکی

الف) افعال کمکی اصلی

حالت سوم شخص مفرد (-s form)، گذشته ساده و اسم مفعول (قسمت سوم فعل) آنها نامنظم (بی قاعده) است:
 

past participle

past tense

-s form

 

be:

have:

do:

been

had

done

was / were

had

did

is

has

does

ب) افعال کمکی وجهی

1- در حالت سوم شخص مفرد (بر خلاف افعال معمولی) -s نمی‌گیرند:

 • She can play the piano quite well. (not: She cans ...)
 • He must work harder. (not: He musts ...)


2- در جملات پرسشی و منفی، از فعل کمکی دیگری استفاده نمی‌کنند:

 • What would you buy if you won the lottery?
  (not: What did you would buy ...)

3- هیچگاه to بعد از آنها قرار نمی‌گیرد (به استثنای ought to و used to):

 • You should phone the police immediately. (not: you should to phone ...)

4- هیچگاه -ed یا -ing نمی‌گیرند:

 musting, musted

5- هیچگاه با همدیگر به کار برده نمی‌شوند:

 • I might could wash the car.

 

قابلیت های مختلف افعال کمکی

1- برای منفی کردن یک جمله کافی است پس از فعل کمکی، not اضافه کنید و یا از حالت مخفف آن استفاده کنید:

 She will come She will not (won't) come.

2- برای پرسشی کردن یک جمله، فعل کمکی را قبل از فاعل جمله قرار دهید:

 She will come Will she come?

3- گاهی می‌توان فعل اصلی پس از فعل کمکی را حذف کرد به شرط آنکه معنی آن (با توجه به شرایط) واضح باشد:

 • 'Will she come tonight?' 'No, she can't.' (='she can't come.')
 • 'I've never been to China. Have you?'
   


درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 45
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته استمراري مي باشد.

 

  نكات

1 – زمان گذشته استمراري در مورد عملي صحبت مي كند كه در گذشته براي مدتي انجام مي گرفته است. فرمول اين زمان به صورت زير است:

فاعل + was(were) + ing قيد مناسب + مفعول + فعل همراه

I was studing English in the evening.

2 – فعل هاي was , were فعل هاي كمكي اين زمان هستند. براي منفي كردن و سؤالي كردن از همين افعال كمكي استفاده مي كنيم. به مثال زير توجه كنيد.

She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراري
She wasn't watching T.V when I came. گذشته استمراري منفي
Was she watching T.V when I came.
 

 

  تمرين
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد

1. what ………….?
I was reading a book last night .

What were you reading last night . (پاسخ)

براي سؤال ساختن فعل كمكي was يا were را قبل از فاعل مي گذاريم.

2 – when …….?
Ali was playing football yesterday afternoon.

When was Ali playing football? (پاسخ)

3 - ………………?
No, I wasn't eating lunch at 12 yesterday.

Were you eating lunch at 12 yesterday.
 

 

  2 – پاسخ كامل دهيد:

1. was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn't fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

براي جمله منفي زمان ماضي استمراري از weren't , wasn't استفاده مي شود.

2 – were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn't helping my mother yesterday afrternoon.  

 

 

 

زمان گذشته استمراری

 

ساختار

جملات پرسشی:

eating?

playing?

talking?

I,  he, she, it

was

wasn't

you, we, they

were

weren't

 

جملات مثبت و منفی:

walking

playing

fishing

was

wasn't

I,  he, she, it

were

weren't

you, we, they

 

 

کاربرد

از زمان گذشته استمراری بیشتر برای بیان کارهایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق مشخص یا مهم نیست.

در اغلب موارد گذشته استمراری همراه با گذشته ساده بکار می‌رود. در چنین حالتی، گذشته استمراری بر کارها و فعالیتهای طولانی‌تر (در پس‌زمینه) دلالت می‌کند، در حالی که گذشته ساده بر کارها و فعالیتهایی دلالت می‌کند که در میانه کارهای طولانی‌تر واقع شده‌اند.

 

 

 

بطور کلی «گذشته استمراری» در موارد زیر بکار می‌رود:

1- برای بیان کاری که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نیز ادامه داشته است:

·         'What were you doing at 6.00?'  'I was having breakfast.'
(.ساعت 6 چکار می‌کردید؟ داشتم صبحانه می‌خوردم)

 

2- برای بیان کار یا فعالیتی در گذشته که به وسیله چیزی قطع شده باشد:

·         The phone rang when I was watching TV.
(.وقتی داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم، تلفن زنگ زد)

·         While I was driving home, my car broke down.
(.هنگامیکه داشتم به خانه بر می‌گشتم، ماشینم خراب شد)

 

3- برای بیان کار یا فعالیتی به پایان نرسیده در زمان گذشته (در مقایسه با گذشته ساده که کارهای کامل شده را بیان می‌کند):

·         I was reading a book during the flight. (I didn't finish it)

·         but: I read a book during the flight. (I finished it)درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 58
[ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 15 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

گرامر يا دستور زبان اين درس ادامه گرامر درس قبل مي باشد. در اين درس شما با فعل هاي بي قاعده آشنا مي شويد.

 

  نكات

1 – افعالي كه با اضافه كردن ed يا d به آخرشان تبديل به زمان گذشته مي شوند. افعال باقاعده ناميده مي شوند مانند play, watch و ....

2 – بعضي از افعال براي تبديل شدن به زمان گذشته
ed نمي گيرند بلكه خودشان شكل خاصي دارند و بايستي از حفظ شوند. اين افعال را افعال بي قاعده مي نامند. مانند حال ساده --> گذشته ساده

go--> went
see--> saw
eat --> ate
have--> had

3 – براي منفي كردن و سؤالي كردن افعال بي قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده مي كنيم. توجه كنيد كه هنگام استفاده از فعل كمكي did و didn't بايستي فعل اصلي جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زير توجه كنيد.

He goes to school everyday. (حال ساده)
او هر روز به مدرسه مي رود.

He went to school yesterday. (گذشته ساده)
او ديروز به مدرسه رفت.

He didn't to to school yesterday. (گذشته ساده منفي شده)
او ديروز به مدرسه نرفت.

Did He go to school yesterday? (گذشته ساده سؤالي شده)
آيا او ديروز به مدرسه رفت؟
 

 

  تمرين
1 – پاسخ كامل دهيد:

1 – Did you go to library last week?
Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بي قاعده است. گذشته آن went‌مي باشد.

2. Did Ali buy a story book yesterday?
Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بي قاعده است. گذشته آن bought مي باشد.

3. Did you see Alies father last night?
No, I didn't see Ali's father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بي قاعده است. گذشته آن saw مي باشد. اما در اينجا چون پاسخ منفي است از شكل اول فعل يعني see استفاده شده است.

4. Did she do her homework last night?
No, she didn't do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلي اين جمله do به معناي انجام دادن مي باشد. گذشته do مي شود did، اما در اين جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفي است) فعل اصلي do، به شكل اول خودش يعني همان do آورده شده است.  

 

  نكته : افعال بي قاعده در انگليسي حدود 200 عدد مي باشند كه حدود 40 تاي آن مربوط به كلاس سوم راهنمايي مي باشد و در صفحه 80 كتاب درسي آورده شده است.

 

 

 

زمان گذشته ساده

 

ساختار

(last week)

(yesterday)

worked

I, we, you, he, she, ...

played

heard

 

 

منفی

work...

play...

hear...

didn't

did not

I, we, you, he, she, ...

 

 

 

پرسشی

work...?

play...?

hear...?

I, we, you, he, she, ...

Did

 

 

کاربرد

گذشته ساده در موارد زیر کاربرد دارد:

1- برای بیان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پایان رسیده است:

·         We met last week.

·         He left yesterday.

 

2- برای بیان کارهایی که پشت سرهم در یک ماجرا یا داستان می‌آیند:

·         I walked into my room and sat down. Suddenly I heard a noise coming from outside. I got up and went towards the window...

 

3- برای بیان عادت یا شرایطی در گذشته:

·         When he was a child, they lived in a cottage in the jungle.

·         Every day he walked in the jungle to....

 

نکاتی در مورد هجی (verb + ed)

1- هنگامیکه فعلی به eختم می‌شود، فقط d اضافه می‌کنیم:

loved, hated, used

2- افعال یک هجایی (یک بخشی) که به ترتیب شامل یک حرف صدادار و یک حرف بی‌صدا می‌باشند، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

stopped, planned, robbed

ولی اگر دو حرف صدادار وجود داشته باشد، حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

looked, cooked, seated

اگر حرف بی‌صدای آخر y یا w باشد نیز تکرار نمی‌شود:

played, rowed, showed

 

 درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 46
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره زمان گذشته ساده است كه نكات آن در زير آورده شده است.
1. زمان گذشته به عملي اشاره مي كند كه در گذشته انجام شده و تمام شده است. زمان گذشته ساده در انگليسي با افزودن
ed به آخر فعل ساخته مي شود. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1) I play football every day. (زمان حال ساده )
من هر روز فوتبال بازي مي كنم

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

2) They watch T.V every night. (زمان حال ساده)
آنها هر شب تلويزيون تماشا مي كنند

They watched T.V last might. (زمان گذشته ساده)
آنها ديشب تلويزيون تماشا كردند

2 – اگر خود فعل به حرف e ختم شود در اينصورت براي ساختن زمان گذشته فقط به آن d اضافه مي شود مثلاً

Live --> lived
Close --> closed
Arrive --> arrived

3 – بعضي از افعال هنگام افزودن ed املاء شان عوض مي شود. مانند :

Study --> studied

4 - جمله هايي كه مربوط به زمان گذشته ساده هستند معمولاً با قيدهاي زمان گذشته همراهند . شما با قيدهاي زمان زير آشنا هستيد

Yesterday : ‌ديروز
Last night : ديشب
Last week : هفته گذشته
Two days a go : ‌دو روز قبل يا دو روز پيش
(last به معناي گذشته و ago به معناي قبل مي باشد)

5 - براي منفي كردن زمان گذشته از كلمه did not استفاده مي شود و فعل به صورت اول خودش برمي گردد.

I played football yesterday . (زمان گذشته ساده)
من ديروز فوتبال بازي كردم

I did not play football yesterday. (زمان گذشته ساده منفي شده)
من ديروز فوتبال بازي نكردم

به جاي did not مي توان از مخفف آن didn't هم استفاده كرد.

I didn’t play football yesterday.

6 – براي سؤالي كردن زمان گذشته از فعل كمكي did كه گذشته do است استفاده مي شود. فعل did را در ابتداي جمله استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله به صورت اول خودش بر مي گردد.

I played football yesterday. (زمان گذشته ساده )
من ديروز فوتبال بازي كردم

Did I play football yesterday? (زمان گذشته ساده سؤالي شده)
آيا من ديروز فوتبال بازي كردم؟

 

  تمرين :
1 – براي پاسخ هاي داده شده سؤال بسازيد

1. when …………..?
I visited the doctor last week.
پاسخ : when did you visit the doctor?

در هنگام سؤالي كردن از فعل كمكي did استفاده مي شود و فعل اصلي جمله (visited) به حالت اول خودش برمي گردد.

2 . Where………………?
We went to shiraz last summer.
پاسخ: where did you go last summer?

مانند مثال بالا از فعل كمكي did استفاده كرده ايم و فعل اصلي جمله (went) به حالت اول خودش (go) بر مي گردد.

3. …………..?
Yes , I bought a nes shirt .

پاسخ : Did you buy a new shirt?

از فعل كمكي did براي سؤال كردن استفاده مي كنيم و فعل اصلي جمله (bought) به حالت اول خودش (buy) بر مي گردد.

4. ……………..?
No, she didn't give me the dictionary.
پاسخ : Did she give the dictionary?

براي سؤال ساخن از did در اول جمله استفاده مي شود و فعل به صورت اول خدش استفاده مي شود.  

 

  2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

1. He ……some cheese yesterday morning.(get – got – gets)

پاسخ : got صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته (yesterday morning) مي باشد. got گذشته get‌است.

2. Mina helped her mother ………(last night – tomorrow – today)

پاسخ :last night صحيح است چون جمله مربوط به زمان گذشته است و فعل helped در آن استفاده شده است بايد قيد زمان گذشته به كار ببريم.

3. Ali …….his homework at school yesterday.(did-does- don't)

پاسخ : did صحيح است چون در جمله قيد زمان گذشته yesterday استفاده شده است. Did در اينجا فعل اصلي جمله و گذشته do مي باشد.

 درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 54
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از How much و How many مي باشد و نكات آن عبارتند از :

 

  نكات

1 – كلمه How much به معناي «چه مقدار» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چقدر » يا «چه مقدار» از اين كلمه استفاده مي كنيم. How much براي پرسيدن مقدار اشياء غيرقابل شمارش و يا براي پرسيدن قيمت چيزي است. بعضي از اشياء غير قابل شمارش عبارتند از پول، نان، برنج‌، آب و شير .......به مثال هاي زير توجه كنيد.

How much money do you have? شما چقدر پول داري ؟

How much mild does he want ? او چقدر شير مي خواهد ؟

2 – كلمه How many به معناي «چه تعداد» مي باشد. هر گاه بخواهيم سؤال كنيم كه «چندتا» يا «چند عدد» يا «چه تعداد» از اين كلمه استفاده مي كنيم. Howmany براي پرسيدن تعداد اشياء قابل شمارش به كار مي رود مانند كتاب، دانش آموز، اتوموبيل و غيره . به مثال هاي زير توجه كنيد.

How many buses are there in the street? چند عدد اتوبوس در خيابان وجود دارد؟

How many friends do you have? شما چند تا دوست داريد؟

3 – در پاسخ به How much معمولاً از كلمات alittle- some- a lot of استفاده مي شود و در پاسخ به How many معمولاً از كلمات afew – some- a lot of ‌استفاده مي شود.

4 – با توجه به نكته بالا مي توان گفت كه
some , alot of هم براي اشياء قابل شمارش و هم براي اشياء غيرقابل شمارش استفاده مي شود. اما a little فقط براي اشياء غير قابل شمارش و a few فقط براي اشياء قابل شمارش به كار مي رود.

5 – با
How much فعل مفرد و با How many فعل جمع به كار برده مي شود. ضمناً بعد از How much اسم به صورت مفرد و بعد از How many اسم به صورت جمع مي آيد. به مثال هاي زير توجه كنيد.

1- How much bread is there in the basket?
There is a little bread in the basket.

2 – How many students are there in the classroom?
There are a few students in the class room
 

 

  تمرين :
1 – جملات زير را با
How much يا How many سؤالي كنيد.

1. There is some meat on the plate.
How much meat is there on the plate?

چون meat غيرقابل شمارش است با How much سؤال مي شود. پس از How much اسم به صورت مفرد
(
meat) و فعل نيز با صيغه مفرد (is) مي آيد.

2. There are many students in the class.
How many students are there in the class?

چون student قابل شمارش است باmany How سؤال مي شود پس از How many اسم به صورت جمع (students) و فعل با صيغه جمع (are) مي آيد.  

 

  2 – به سؤالات زير پاسخ دهيد.

1 . How many apples do you see in this picture?
I see two apples in this picture.

پاسخ : apple قابل شمارش است و در عكس دو عدد سيب ديده مي شود.

2. How much mild is there in the glass?
There is a little milk in the glass.

پاسخ : milk غيرقابل شمارش است و در ليوان مقدار كمي شير وجود دارد. مقدار كم براي چيزهاي غيرقابل شمارش با little a بيان مي شود.  

 

  3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

1. Does he have ……..friends in this school?
a) A little
b) much
c) Very much
d) many

پاسخ : d صحيح است چون friend قابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي قابل شمارش به كار برد.

2 - How much money do you need? Just …………..
a) a few
b) a little
c) many
d) very

پاسخ : b صحيح است . چون money غيرقابل شمارش است. بقيه گزينه ها را نمي توان براي چيزهاي غيرقابل شمارش بكار برد.

3. I see …. eggs and…… rice on the table.
a) an – a little
b) a few – a
c) a few – a little
d) a little – a few

پاسخ : C صحيح است چون بعد از جاي خالي eggs (تخم مرغ ها) آمده معلوم است چند تخم مرغ روي ميز ديده مي شود نه يكي و براي آن a few (يعني تعداد كمي) درست است. Rice (برنج) غيرقابل شمارش است و براي آن a little(يعني مقدار كمي ) درست است.

4. There are …….books on the table.
a) some
b) much
c) a little
d) little

پاسخ : a صحيح است. چون book قابل شمارش است. گزينه هاي ديگر فقط براي اشياء غيرقابل شمارش به كار مي رود.  

 

 

اسم قابل شمارش و غير قابل شمارش

اسم قابل شمارش و غير قابل شمارش

 

1- اسم قابل شمارش ( Countable Noun ) : اسم قابل شمارش اسمي است كه براي ناميدن آنچه كه مي توان شمرد به كار برده مي شود.اين اسم به دو صورت مفرد و جمع به كار مي رود و در هر دوحالت مفرد و جمع مقدار و تعداد آن مشخص و معلوم است و مي توان تعداد آن را ذكر كرد.

در حالت مفرد قبل از اسم قابل شمارش حرف تعريف نامعين " a " يا " an " به كار برده مي شود.

مانند:

دو كتاب  Two books       يك كتاب A book

 

2- اسم غير قابل شمارش ( Uncountable Noun ) : اسم قابل شمارش اسمي است كه براي ناميدن آنچه كه نمي توان شمرد به كار برده مي شود و قبل از آن نمي توان حرف تعريف نامعين        " a " يا " an " به كار برد.

مانند:

نمك salt   ،  شكر sugar  ،  چاي  tea  ،  قهوه coffee   ،  آب  water  ،  نان  bread

شراب  wine  ،  شير milk  ،  دارو  medicine  ،  گوشت  meat  ،  كره  butter

كاغذ  paper  ،  موزيك  music  ،  پول  money   ،  بستني  ice-cream ،  آرد  flour 

برنج  rice  ،  غذا  food  ،  كيك  cake  ،  گوشت بره  lamb  ،  غله  cereal  ،  جوهر  ink

فلفل  pepper  ،  پنير cheese  ،  گچ  chalk  ،  تجهيزات  equipment  ،  مبلمان  furniture

طلا  gold  ،  اطلاعات  information  ،  نقره  silver  ،  تنباكو  tobacco  ،  حقيقت  truth

زمان  time  ،  ترافيك  traffic  ،  باران  rain  ،  آهن  iron  ،  هوا  weather  ،  كار  work

تكليف مدرسه  homework  ،  فضا  room  ،  صابون  soap

 

*** چگونه يك اسم غير قابل شمارش را مي توان قابل شمارش نمود:

 

اسامي غير قابل شمارش بخودي خود قابل شمارش نيستند بلكه واحد آنها قابل شمارش است و براي شمارششان بايد از واحدشان استفاده كرد.

براي بيان يك واحد از اسمي كه غير قابل شمارش است بايد واحد آن را كه يك اسم قابل شمارش مي باشد در ابتداي آن بنويسيم. مانند:

يك قرص نان    A loaf of bread

يك بطري شير   A bottle of milk

يك ليوان آب     A glass of water

يك فنجان چاي         A cup of tea

يك قالب صابون     A bar of soap

بنابراين كلمات bar, cup, glass, bottle, loaf در اينجا قابل شمارش بوده و مي توان از آنها براي قابل شمارش كردن اسامي غير قابل شمارش استفاده كرد. مانند:

سه فنجان چاي         Three cups of tea

 

 

 درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 77
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

درس دوم
ضماير مفعولي و قيود تكرار

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از ضماير مفعولي مي باشد و قسمت ديگر آن درباره قيدهاي تكرار مي باشد. نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.
1 – ضماير مفعولي ضمايري هستند كه در جمله بعد از فعل قرار مي گيرند و نقش مفعولي دارند. شما قبلاً با ضماير فاعلي آشنا شده ايد. درجدول زير ضمير مفعولي مربوط به هر يك از ضماير فاعلي در جلو آن نوشته شده است.

ضمير مفعولي

ضمير فاعلي

به من يا مرا me

من I

به تو يا تو را you

تو You

به او يا او را him

او(مرد) He

به او يا او را her

او(زن) She

به او يا او را it

او(خنثي) It

به ما يا ما را us

ما We

به شما يا شما را you

شما You

به ايشان يا ايشان را them

ايشان They

به چند مثال توجه كنيد
لطفاً به من يك خودكار بده.

Give me a pen please.
me : ضمير مفعولي

I see him every day : من او را هر روز مي بينم
him : ضمير مفعولي

2 – ضماير مفعولي فقط بعد از فعل هايي مي آيند كه به مفعول احتياج دارند مانند :

See,help,give,ask,buy,eat,want,visit و .....

بعضي از فعل ها به مفعول احتياج ندارند و به تنهايي معناي كاملي دارند مانند go, come و ...

3 – ضماير مفعولي سوم شخص مفرد مانند ضمير فاعلي مذكر و مؤنث و خنثي دارد. براي مردم
him ، براي زن her و براي اشياء It به كار مي رود.

4 – قسمت ديگر گرامر اين درس قيدهاي تكرار هستند. شما در اين درس با چند قيد تكرار مانند زير آشنا مي شويد.

Always : هميشه
Usually : معمولاً
Often : اغلب
Never : هرگز
Sometimes : ‌گاهي اوقات


5 – در جمله قيدهاي تكرار بعد از مشتقات فعل
tobe مانند am-is-are-was-were قرار مي گيرند مانند :

She is always late.

يعني «او هميشه دير مي كند» . در اين مثال قيد تكرار always بعد از فعل is كه از مشتقات فعل to be است قرار گرفته است.
6 – همچنين محل قيدهاي تكرار در جمله قبل از فعل اصلي جمله ( بعد از فاعل) مي باشد.
مانند :

She always cames late.
فاعل : She, always : قيد تكرار , cames : فعل اصلي

They often go to bed late. آن ها معمولاً دير به رختخواب مي روند
فاعل : They , often : قيد تكرار , go : فعل اصلي

 

تمرين
1 - جمله هاي زير را با قيد تكرار
usually بازنويسي كنيد.

 

1. sara gets up early at the morning.
پاسخ: sara usually gets up early at the morning.

قيد تكرار (usually) قبل از فعل اصلي جمله قرار مي گيرد.(بعد از فاعل)

2.sara is at home on Fridays.
پاسخ: Sara is usually at home on Fridays.

قيد تكرار (usually) بعد از مشتقات فعل is) , tobe)در جمله قرار مي گيرد.

 

2 – پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.

 

1. I usually see (him – he) at school.

پاسخ : him مي باشد چون در اينجا احتياج به يك مفعول داريم. فعل see (ديدن) احتياج به مفعول دارد كه مشخص كند كه چه كس را ديده ام.

2. (They – Them) are good friends.

پاسخ : They مي باشد چون در اينجا نقش فاعل را دارد. them ضمير مفعولي است.

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English.

پاسخ : he نقش فاعل و you نقش ضمير مفعولي را دارد

4 – Ahmads sisters has an apple in ( she – her) hand.

پاسخ : ضمير ملكي her به كار مي بريم. چون فاعل Ahmad'ssister است كه مؤنث (زن) است. (her در اين جمله ضمير ملكي است نه ضمير مفعولي)

5 – Do you know that girl ? yes I know (she – her)

پاسخ : ضمير مفعولي her به كارمي بريم چون that girl مؤنث (زن) است و مفعول جمله نيز مي باشد.

 

3 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

 

1- Her son wants and orange. Please give …….an orange . (her – him – he)

پاسخ : him صحيح است . چون her son مذكر (پسر) است

2 – Do you like children? Yes I like …….( himtheir – them)

پاسخ : them صحيح است. چون children جمع است

3 – Do you help your mather at home?Yes I help … (she – her – him)

پاسخ : her صحيح است. چون mother يك زن است

 درباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 46
[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

گرامردرس اول
S مالكيت

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از S مالكيت ، يا آپُستروف S، مي باشد و قسمت ديگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شيء به شيء ديگر مي باشد.
نكات گرامري اين درس به ترتيب زير مي باشد.

 

نكات

1 – هر گاه بخواهيم جسمي يا شيء را به انساني تعلق و مالكيت دهيم، ابتدا يك آپُستروف s يا(s') به آخر اسم انسان اضافه مي كنيم سپس نام شيء مورد نظر را به دنبال‌ آن مي آوريم . مثال :

Sara's book : كتاب سارا
Teacher's pen : خودكار معلم


2 – (
s') يا آپُستروف s مالكيت مخصوص تعلق جسم يا شي به انسان است و براي تعلق دادن شي به شي ديگر هرگز به كار نمي رود.

3 - اگر اسمي كه مي خواهيم شيء را به آن نسبت دهيم به حرف
S ختم شود و يا s جمع به دنبال داشته باشد كافي است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S كه در آخر اسم وجود دارد بياوريم مثل :

Student's books : كتاب هاي دانش آموزان
Girl's dresses: لباس هاي دختران


4 – اگر بخواهيم شيء را به شئي ديگر تعلق و مالكيت دهيم ، كافي است حرف اضافه
of را بين اسم آن دو شي قرار دهيم مثل :

The door of the class : دربِ كلاس

شي تعلق داده شده حرف اضافه

The legs of the table : پايه هاي ميز

5- حرف اضافه of فقط براي تعلق دادن شي به شي ديگر به كار مي رود و براي تعلق دادن شي به انسان ها به كار نمي رود.

6 – نكته ديگر اين درس در مورد استفاده از «صفت» مي باشد. همانطور كه مي دانيد « صفت» كلمه اي است كه مشخص كننده وضعيت يا حالت اسم مي باشد. صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند مانند :

Old man :‌مردِ پير
old: صفت
man : اسم

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم مي آيد و آن را توصيف مي كنند مانند :

The old man is in the room. پير مرد در اتاق است

و يا بعد از فعل to be مانند am-is- are مي‌آيد مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت
This girl is very fat . اين دختر خيلي چاق است
fat : صفت

8- نام رنگ ها خود صفت هستند چون اسم را توصيف مي كنند مانند :

Blue car اتوبوس آبي
Red shoes كفش هاي قرمز

9- بعضي از صفاتي كه شما با آن ها آشنا هستيد عبارتند از :

Tall : بلند , short: كوتاه ,thin: لاغر
Fat : ‌چاق , small : كوچك , large: بزرگ
Old: قديمي , new: جديد , young: جوان
Hard : مشكل , easy: آسان , blue: آبي
Red: قرمز , yellow : زرد , black : سياه

 

تمرين :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جديد بسازيد و در آن ها '
s‌يا of به كار ببريد.

 

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است براي تعلق دادن car به Ali از 's استفاده مي كنيم.

2- This table has four legs. These are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون مي خواهيم the legs(بي جان) را به this تعلق دهيم از of استفاده مي كنيم.

 

2 – گزينه صحيح را انتخاب كنيد

 

1- what colour are these apples? They are ………..
a) red apple
b) apples
c) red
d) red apples

پاسخ : گزينه c صحيح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- whose book is ti? This is ……..
a) Amir's
b) Amirs'
c) book of Amir
d) books of Amir

پاسخ : گزينه a صحيح است. چون امير انسان است از 's در آخر اسم آن استفاده مي شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of
b) boys
c) librarys
d) library of

پاسخ : گزينه b صحيح است . bag انسان است و s' مي گيرد. گزينه هاي ديگر از نظر گرامري پاسخ درستي نمي دهند.

 

3 - در تمرين زيرs' يا of به كار ببريد

 

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به كار مي رود چون sister جاندار است.

 

4 – در جاي خالي كلمه مناسب به كار ببريد.

 

1- mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولين جاي خالي Of و در دومين جاي خالي 's قرار مي گيرد.

4. Ahmads mother is a nurse …….is a good nurse.

پاسخ : sheدرباره : گرامر درس به درس سوم راهنمايي ,
بازدید : 46
[ شنبه 12 بهمن 1392 ] [ شنبه 12 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

::

درباره وبلاگ

مشخصات نویسنده غلامعلی عباسی درباره : غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم . این وبلاگ دفتر یادداشت بنده محسوب می کردد . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر من مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده و با علاقه مندان زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . اطمینان کامل دارم که انتقادات و ایرادهای بیشماری متوجه این وبلاگ می تواند باشد ولی بنده به عنوان مدیر این وبلاگ در بهبود این کار انتظار راهنمایی و پیشنهاد از طریق دوستداران زبان و اهل فن را دارم . تا حد ممکن منابع اعلام میگردد . امیدوارم مورد قبول و پسند همكاران ارجمند و دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .

موضوعات
زبان دبيرستان
آموزش زبان انگليسي
مقالات
مطالب خواندني
حافظه
روش مطالعه
شعر انگلیسی
سخنان بزرگان
اصطلاحات انگلیسی
انگلیسی برای سطح مبتدی
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 108 نفر
بازديدهاي ديروز : 249 نفر
كل بازديدها : 334,005 نفر
بازدید این ماه : 586 نفر
بازدید ماه قبل : 3,637 نفر
کل نظرات : 3 عدد
كل مطالب : 2128 عدد
كل اعضا : 11 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر