close
تبلیغات در اینترنت
گرامر درس به درس سوم نظري

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

جمله معلوم جمله ای است که در آن تاکید روی کننده کار ( فاعل ) باشد ، به عبارت دیگر فاعل در آغاز جمله قرار می گیرد :

Ali washed the car .             

  علی ماشین را شست

جمله مجهول جمله ای است که در آن تاکید روی مفعول باشد . به عبارتی دیگر جمله با مفعول آغاز شود The car waswashed     

     ماشین شسته شد

ساختار جملات مجهول :

  مفعول  +  am / is / are + P.P

1) زمان حال ساده :

 

A cake is made every afternoon .

  The letters are posted every Tuesday .

مفعول + was / were + P.P

2) زمان گذشته ساده :

 

A new hospital was built last year .

Two books were bought yesterday .

 

3) زمان آیند ساده :

مفعول + will be + P.P

 


This building will be completed next month .

The bicycle can be repaired.

مفعول + فعل کمکی + be  + P.P

4 ) جملات دارای افعال کمکی :

 

The cars must be parked out of the building .

This plane can be repaired by engineers .

5) زمان حال کامل ( ماضی نقلی ) :

مفعول + have/has  + been + P.P

 

The film has been shown .

The rooms have been cleaned .

6) زمان گذشته کامل ( ماضی بعید ) :

مفعول + had + been + P.P

 

The dishes had been washed before we arrived .

  

نکته 1 ) در جملات مجهول می توان با به کار بردن حرف اضافه byهمراه فاعل (اسم یا ضمیر ) در انتهای جمله به کننده کار ( فاعل ) اشاره کرد .

The room was cleaned by Ali / him .

 درباره : گرامر عمومي زبان , گرامر درس به درس اول نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 67
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

قبل از اسم

 بعد از فعل tobe

بعد از افعال ریطی

بعد از افعال حسی

افعال ربطی عبارتند از:

 

Appear

ظاهر شدن

Grow

شدن

Feel

احساس کردن

become

شدن

Get

شدن

taste

چشیدن

Look

به نظر رسیدن

smell

بوییدن

seem

به نظر رسیدن

 

 

 

This soup tastesgood.

این سوب مزه خوبی می دهد.

Ali became veryangry.

علی بسیار عصبانی شد.درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 184
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

ترتيب قرار گرفتن كلمات در يك جمله

قيد زمان + قيد مكان + قيد حالت + (مفعول) فعل + فاعل

 

مفعول را در داخل پرانتز قرار داديم چون بعضي از مواقع مفعول لازم نداريم. زيرا بعضي وقت ها جمله ما لازم است و مفعول ندارد و بعضي اوقات فعل متعدي است كه مفعول دارد.
تست:

 

1) Which sentence is grammatically right?
a) I studied my book carefully yesterday.*
b) I studied carefully my book yesterday.
c) I studied my book yesterday carefully
d) I studied yesterday my book carefully.

*سه گزينه ديگر به دلايلي غلط است. جايگاه carefully اشتباه است. گزينه c قيد حالت در آخر جمله است و اشتباه است و گزينه d قيد حالت در انتهاي جمله قرار گرفته است و yesterday بعد از فعل غلط است.

2) A: where did you eat your sandwich?
B: I ate ………..
a) my sandwich quickly here*
b) quickly my sandwich here
c) here my sandwich quickly
d) here quickly my sandwich

*در گزينه b قيد حالت قبل از مفعول قرار گرفته و اشتباه است. در گزينه c قيد مكان در اول جمله آمده و اشتباه است. در گزينه d مفعول در انتهاي جمله قرار گرفته و غلط است. گزينه a صحيح است.

3) Which sentence is grammatically wrong?
a) Students must do their homework carefully.*
b) I usually go to the library on Mondays.
c) John can ride the bicycle now.
d) Mary ate quickly lunch in that restaurant yesterday.

*گزينه a درست است. در گزينه b، usually بين فاعل و فعل قرار گرفته است و درست است. گزينه c جان مي تواند دوچرخه را الان براند. فاعل داريم فعل كمكي can بعد فعل ساده فعل است. گزينه d بعد از فعل ate كه نوشته eat است بايد مفعول قرار بگيرد و جاي quicklyاشتباه است و بايد قبل از قيد مكان قرار بگيرد. گزينه d اشتباه است.درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 75
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

بعد از حروف اضافه فعل با ing يا اسم مصدر قرار مي گيرد. گاهي اوقات براي ساختن اسم به فعل، ing اضافه مي كنيم كه آن فعل تبديل به اسم بشود و به آن اسم مصدر مي گويند.
بعد از حرف اضافه فعل با
ing قرار مي گيرد كه فعل ing همان اسم مصدر است پس اسم مصدر با اضافه کردن ing به فعل ساخته مي شود و وظيفه اسم را دارد و مي تواند در نقش فاعل يا مفعول باشد يا بعد از حروف اضافه قرار گيرد.

تست:

1) A: Are you still interested in ……… an article a bout the environment?
B: of course and I’ve got an idea.
a) writing
b) to write
c) writes
d) wrote *

*آيا شما هنوز به نوشتن يك مقاله درباره محيط زيست علاقمند هستيد؟
Interested حرف اضافه اش in است. يعني علاقمند بودن به و ضمناً بعد از اينكه يك حرف اضافه است از اسم مصدر استفاده مي كنيم. گزينه d درست است زيرا حرف اضافه in interested است.

 

2) John said that he had studied English before ………..the class.
a) attend
b) attending *
c) to attend
d) attended

* بعد از Before اسم مصدر يا فعل ing قرار مي گيرد و گزينه b درست است.
جان گفت كه انگليسي را قبل از ورود به كلاس خوانده است.

3) I prefer riding to ……..
a) walk
b) walked
c) walks
d) walking *

*من دوچرخه سواري را به پياده روي ترجيح مي دهم و گزينه d درست است.

4) I am not used to ……….In London.
a) driving *
b) drive
c) drove
d) drives

*بعد از فعل used to اسم مصدر قرار مي گيرد و گزينه a صحيح است.درباره : گرامر عمومي زبان , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 60
[ سه شنبه 13 آبان 1393 ] [ سه شنبه 13 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

ترتيب قرار گرفتن صفات در جمله

اسم + (جنس- مليت- رنگ- اندازه- كيفيت) + a- an- the

اسم توسط صفت توصيف مي شود و در زبان انگليسي قبل از آن قرار مي گيرد و ممكن است چندين صفت در پشت اين اسم قرار گرفته باشد و ترتيب قرار گرفتن صفات بايد منطقي باشد.

تست:

 

1) Is your father going to buy a ………..shirt for your birthday?
a) white large French cotton
b) large white French cotton *
c) cotton white large French
d) large white cotton French

*گزينه b صحيح است زيرا رنگ، مليت، ..... داريم.

 

2) The guests were sitting at a ………… table.
a) large wooden beautiful
b) wooden large beautiful
c) large beautiful wooden
d) beautiful large wooden *

*گزينه d درست است.

 

3) Mary bought a ………… which was very expensive
. a) Persian beautiful carpet
b) carpet beautiful Persian
c) beautiful Persian carpet *
d) beautiful carpet Persian

*گزينه c درست است.

 درباره : گرامر عمومي زبان , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 5270
[ سه شنبه 13 آبان 1393 ] [ سه شنبه 13 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

زبان انگليسي سال سوم متوسطه


 

  درس ششم


لغات درس

Action=فعاليت – كار
Activity=فعاليت
Airline= خط هوايي
Aspect= بُعد - جنبه
Available=   موجود - در دسترس
By means of = توسط – بوسيله
Block=بلوك – ساختمان
Capacity =- توانايي  ظرفيت
Central= مركزي
Chemist= شيميدان
Come in = داخل شدن
Constantly = پيوسته – همواره
Deny= انكار كردن
Design= طرح
Disabled= معلول - ناتوان
Drug=دارو
Endeavour =- تلاش  كار
Entertainment = سرگرمي– تفريح
Exactly= دقيقاً
Furthermore=بعلاوه
Giant =‌خيلي بزرگ  

Go straight on = مستقيم برو
Handle=  كنترل كردن - دستگيره
In addition to =‌علاوه بر – بعلاوه
Influence= تأثير گذاشتن
Inform= اطلاع دادن
On your left = شما سمت چپ

Orbit = ‌چرخيدن
Otherwise = در غير اينصورت
Perform =- اجرا كردن اجرا
Pocket sized = سايز جيبي
Process=پردازش – پردازش كردن
Programmable= قابل برنامه ريزي
Project = پروژه – طرح
Properly= به درستي
Research= تحقيق – تحقيق كردن  
Right hand side = سمت راست
Separate = جدا كردن
Series =سري ا –مجموعه
Spacecraft= سفينه فضايي
Success=‌موفقيت
Superhuman =انسان فوق العاده – فوق بشري
Switch = عوض كردن
Task=‌كار
Tower= برج
Turn= عوض كردن – چرخيدن
Turning= نوبت - چرخش
Wind power = قدرت باد


 

 

 

Monitor

 

Case

 

 

Laptop computer

 

 

Printer

 

 

 

 

 

 

Scanner

 

 

Speakers

 

 

Keyboard

 

 

Mouse

 

 

 

 

 

 

Floppy disk

 

 

Compact disk

 

 

Joystick

 

 

Headphones

 

 

 

 

 

 

Microphone

 

 

Microchip

 

 

Mouse pad

 

 

 صيغه مجهول

1– گرامر اين درس درباره صيغه مجهول مي باشد. شما در زبان فارسي با صيغه هاي معلوم و مجهول آشنا شده ايد. صيغه مجهول، اشاره به كاري مي كند كه انجام مي شود ولي انجام دهنده يا فاعل آن مشخص نيست ( و يا براي بيان كننده مهم نيست) مانند :
علي اتومبيل را شست (صيغه معلوم)

Ali washed the car.

اتومبيل شسته شد. (صيغه مجهول)

The car was washed.

اگر ما بخواهيم مي توانيم انجام دهنده كار را نيز با كمك حرف by مشخص كنيم. اتومبيل شسته شد توسط علي (صيغه مجهول)

The car was washed by Ali.   

2 – فعل مجهول (passive)، از فعل be به اضافه قسمت سوم فعل (p.p)، تشكيل مي شود. به چند مثال توجه كنيد:

من مري را به مهماني دعوت كردم . معلوم

I invited Mary to the party.

مري به مهماني دعوت شد . مجهول

Mary was invited to the party.

آنها يك اتومبيل براي علي خريدند. معلوم

They bought a car for Ali.

يك اتومبيل براي علي خريده شد.مجهول

A car was bought for Ali.

من بايد يك نامه به علي بنويسيم .معلوم

I must write a letter to Ali

يك نامه بايد به علي نوشته شود. مجهول

A letter must be written to Ali.

ما ميتوانيم يك اتاق اينجا بسازيم . معلوم

We can build a room here.

يك اتاق در اينجا مي تواند ساخته شود.مجهول

A room can be built here.

رضا اتومبيل را تعمير كرد. معلوم

Reza repaired the car.

اتومبيل تعمير شد (توسط رضا) .مجهول

The car was repaired (by Reza).

 

صیغه مجهول (passive voice)

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم براي بيان اينکه فاعل چه کاري را انجام دهد استفاده مي‌کنيم. به اين مثالها توجه کنيد:

·         The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)

·         My father built this house in 1960. (پدرم اين خانه را در سال 1960 ساخت)

ولي جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را مي‌دهند که کسي يا چيزي را که کننده يا انجام دهنده عملي نيست (غير عامل) در جاي فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول براي بيان اينکه چه عملي بر روي فاعل اتفاق مي‌افتد، استفاده مي‌شود:

 

 

 

·         The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)

·         This house was built in 1960. (اين خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشيد که در اغلب موارد اينکه چه کسي يا چه چيزي عمل را انجام مي‌دهد نا معلوم يا بي‌اهميت است. مثلاً در جمله زير اينکه چه کسي اتاق را تميز مي‌کند براي گوينده اهميتي ندارد:

·         This room is cleaned every day. (اين اتاق هر روز تميز مي‌شود)

ولي اگر بخواهيم بيان کنيم که چه کسي (يا چه چيزي) آن عمل را انجام داده است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده کنيم:

 

 

·         This house was built by my father.
 (اين خانه توسط پدرم ساخته شد)

·         This picture was painted by a great painter.
(اين نقاشي توسط يک نقاش بزرگ کشيده شده )

 

ساختار

بطور کلي براي ساخت صيغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم مي‌آوريم و اسم مفعول همان فعل را به آن مي‌افزاييم:

·         معلوم: Somebody cleans this room every day.

·         مجهول: This room is cleaned every day.

·         معلوم: He bought this car last week.

·         مجهول: This car was bought last week.

در جدول زير مي‌توانيد فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنيد:

 

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه مي‌دارد

is kept
   نگهداري مي‌شود

حال استمراري

is keeping
دارد نگه مي‌دارد

is being kept
در حال نگهداري شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداري شد

گذشته استمراري

was keeping
داشت نگه مي‌داشت

was being kept
در حال نگهداري شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداري شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداري شده بود

آينده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداري خواهد شد

شرطي

would keep
نگه مي‌داشت

would be kept
نگهداري مي‌شد

شرطي کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداري شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداري شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداري شدن

وجه مصدري اسم مصدر

keeping
نگهداري

being kept
نگهداري شدن

منبع جدول: کتاب آموزش و خودآموز گرامر انگليسي آکسفورد،

  تمرين
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1- Very good cars…….in this factory.
1) make
2) made
3) are make
4) are made

2 –All the students …….the problem in a few minutes.
1) solved
2) are solved
3) had been solved
4)must solved

3 – That picture…….by Ali.
1) take
2) took
3) has been taken
4) had taken

4- This bicycle……for me by my parents.
1) was bought
2) has bought
3) had bought
4) must bought

5- The room……by Mary.
1) has cleaned
2) had cleaned
3)must be cleaned
4)can cleaned

6 – This lesson…..before.
1) is taught
2)has been taught
3) had taught
4) can be taught

7- These questions ………easily.
1) can answer
2) can be answered
3)must answered
4) could answer

8 – This engine………a lot of energy every day.
1) use
2) is used
3)uses
4) had used

9 – Computers and videos are …….things to have at school.
1) use
2) useless
3) useful
4) used

10 – Her success brought ……to her poor family.
1) happy
2)happiness
3) sad
4) sadness
  

  پاسخنامه

2

6

4

1

2

7

1

2

3

8

3

3

3

9

1

4

2

10

3

5درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 140
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

 

آموزش افعال ربطی افعال ربطی کدامند؟

 

برخی از افعال رابط عبارتند از:

Appear بنظر رسیدن  

Be شدن  

Become شدن  

Feel حس کردن

Look بنظر رسیدن 

Smell بو دادن

Taste مزه دادن

Get شدن 

Grow شدن 

 

 

 

آموزش صفات

نفل از سوم راهنمایی

 

صفت

تعریف صفتکلمه ای است که اسم را توصیف می کند

پسر بلند قد Tall boy 

در اینجا بلندی قد پسر را توصیف می کند.

کدام پسر؟ پسر بلند قد


 

جای صفت در جمله کجاست کجاست؟

به عبارت دیگر صفت و اسم با چه ترتیبی با هم می آیند یعنی اول صفت می آید  اسم؟

در انگلیسی صفت قبل از اسم میآید.مثال:

پسر بلند قد     tall boy

یک کتاب بزرگ       A large book

 

 

 

قانون چاق کرک

در زبان انگلیسی مثل مازندرانی صفت قبل از اسم می آید.مثلاً به مرغ چاق fat  hen میگویند یعنی اول صفت وسپس اسم را میگویند.درست عین ما مازندرانی ها که که به مرغ چاق میگوییم چاق کرک که برعکس فارسی است که میگوند مرغ چاق.

 

 (فارسیمرغ چاق (مازندرانیچاق کرک    Fat hen

 

مثال های دیگر:

 خطکش کوتاه  Short ruler         

درخت بلند              Tall tree             

 

 

 

 

 

 

صفات چگونه جمع بسته میشوند؟

 

صفت جمع بسته نمی شود.

.It is a large room

.They are large rooms

 

 

 

 

صفات با چه افعالی می آ یند؟
صفت با مشتقات فعل to be  یعنی ( am – is – are – was – were می آید.

 من لاغر بودم.  .I was thin 

من چاق هستم.  .I am fat

 

 

 

 

رابطه رنگ و صفت

رنگها صفت نیز  محسوب می شوند و همه مشخصات صفت را دارند.

آنها کتابهای سبز هستند.  .They are green books 

 

 

**********

 

 

تغییرات املایی صفات هنگام تفصیلی و یا عالی کردن آنها

 

1- صفاتی که به y ختم می‌شوند،موقع اضافه کردن er و est به i تبدیل می‌شود:

 

happy   happier   happiest

 

 

2- هنگام اضافه کردن er یا est به اخر صفات یک سیلابی که دارای یک حرف با صدا باشند و به یک حرف بی‌صدا ختم شوند fat، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

 

fat   fatter   fattest

 

اما اگر صفتی دارای بیش از یک حرف صدادار باشد، در این حال حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

 

great   greater   greatest

 

3- صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، معمولاً e آخر خود را از دست می‌دهند:

 

 

 

large   larger   largest

 

 

 

 

 

**********

 

 

 ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله چگونه است؟ 

 

 

صفات در جمله بترتیب زیر می آیند.

 

رمز ترتیب آنها بدین صورت است که اگر حرف اول آنها را بترتیب در کنار همم قرار دهیم کلمه کارمج بدست می آید.

 

 

 

اسم

+جنس

+ملیت

+رنگ

+اندازه

+کیفیت

=فرمول و ترتیب قرار گرفتن انواع صفت در جمله

 

 

The beautiful large red Iranian woolen coat

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 5

 

After a white   بعد از مدتی

Amused  ‌سرگرم

Amusing  سرگرم كننده

Behind   پشت

Bored   كسل

Boring  كسل كننده

Call out  داد زدن – بلند صدا كردن

Carpet   فرش

Company   شركت – كمپانی

Confusing گیج كننده

Cotton ‌كتان – پنبه

Egypt   مصر

Exciting   هیجان آور

Excited  هیجان زده

For apart   دور از هم – فاصله دار

Fear   ترس

Fast   روزه گرفتن

Frightened   ترسیده

Habit = عادت – خلق

Hard working   كار زیاد – كار سخت

How do you do ? چه كار می كنید ؟

Invent   اختراع كردن

Invention   اختراع

Involve  شامل شدن

Iran air  ‌هواپیمایی ایران

Instead (of)  ‌به جای

Keep accounts   حساب داری

Long ago  خیلی پیش

Make up   بهتر كردن – آرایش كردن

Manage   ریاست كردن

Meal   غذا

Moslem   مسلمان

Papyrus   پاپیروس

Report  ‌گزارش دادن – گزارش

Sheet   ورق – لایه

Shocked  ‌شوكه

Shocking  ‌شوكه كننده

Shout   فریاد زدن

Smell   بو

Surprised  تعجب آور

Taste   مزه

Up and down  بالا و پایین

Whenever  هر وقت – هر گاه

Wire   سیم

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 5  

 

 

After a white =after some time

Amused = kept  somebody busy or happy

Amusing  = keep somebody busy or happy

Behind = at or to the back of somebody or something 

Bored  =not interested  ,tired

Boring =tiring

Call out = shout

Carpet  =a soft covering for a floor that is often made of wool

Company =a  group of people who work to make or sell things

Confusing =difficult to understand

Cotton =fabric made of cotton

Egypt =a country in Africa

Exciting =producing excitement

Excited = not calm

For apart  =away from

Fear =be afraid of somebody or something

Fast=quick

Frightened =make somebody feel afraid

Habit=something that you do very often

Hard working=industrious

How do you do ? =like hello

Invent =make or think something for the first time

Invention =the act of inwent 

Involve =make somebody take part in something

Iran air=an Iranian airline company

Instead (of)=in place of

Keep accounts=accountant

Long ago=the distant past

Make up=compensate

Manage=to succeed in acomplishing

Meal =the time of eating food

Moslem =a person who follows the religion of Islam

Papyrus=a kind of plant

Report  =tell or write about something that has happenrd

Sheet =a thin flat piece of something like paper

Shocked=upseted

Shocking =upseting

Shout  =speak or say very loudly

Smell=have or use the sense of the nose

Surprised =feeling cause by unexpected events

Taste=the power to know about food and drink with your mouth

Up and down=higher and lower

Whenever = any time,every time that

Wire =a long peace of thin metal

Such as=like something

Frightening=scare

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 179
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 


افعال دو کلمه ای

1.     1.  Verb + Particle ( فعل + جزء قیدی )

2.    2.   A: Verb + Preposition ( فعل + حرف اضافه )      

       B: Adjective + Preposition  ( صفت + حرف اضافه )

افعال دو کلمه ای همان طور که از نامشان پیداست از دو کلمه ساخته می شوند. کلمه ی اول ریشه ی فعلی است و کلمه ی دوم جزء قیدی و یا حرف اضافه است. می توان گفت که جزء قیدی حالت قید مکان دارد. مانند فعل look up که به معنی  « جستجو در فرهنگ لغت » ( search in a dictionary) است. look ریشه ی فعل است که به معنی « به نظر رسیدن » است و کلمه ی up به معنی « بالا » است.  همان طور که می دانید « بالا » قید مکان است.

باید توجه داشت که در مبحث افعال دو کلمه ای در گرامر زبان انگلیسی افعالی مد نظرند که متعدی می باشند؛ یعنی ، افعالی که به مفعول نیاز دارند. مثلاً فعل:  wake up هم به معنی « بیدار شدن » است که در این معنا فعلی لازم است؛ یعنی ، فعلی که نیاز به مفعول ندارد و هم به معنی « بیدار کردن » است، که در این معنا فعلی متعدی است ؛ یعنی فعلی که نیاز به مفعول دارد.

به این مثال ها توجه کنید:

 I woke up.

 من بیدار شدم. ( می بینید که این جمله نیاز به مفعول ندارد. )

I woke up my daughter.

 من دخترم را بیدار کردم. (در این جمله « دخترم » مفعول است . )  

در گرامر افعال دو کلمه ای، بحث بر سر جدا شدن و یا جدا نشدن این دو کلمه از یکدیگر است که بر این اساس به آن ها افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی می گویند.

1 ) افعال دو کلمه ای جدا شدنی

افعال دو کلمه ای جدا شدنی ، افعالی هستند که می توان دو کلمه را از هم جدا کرده ، مفعول را وسط آن دو کلمه نوشت. البته باید توجه داشت که اگر مفعول اسم بود می توان فعل دو کلمه ای را از هم جدا کرده و مفعول را مابین آن ها نوشت ، از طرفی، می توان فعل دو کلمه ای را جدا نکرده و مفعول را بعد از کلمه ی دوم نوشت . ( هر دو حالت صحیح است. )

به این مثال ها توجه کنید:

I will turn on the radio.

                                                                                       مفعول - اسم  فعل دو کلمه ای

I will turnthe radio on.  

                                                                                                       مفعول - اسم

من رادیو را روشن خواهم کرد.

 She has given back the books.

                                                                                   مفعول - اسم  فعل دو کلمه ای

She has giventhe books back.

                                                                                               مفعول – اسم

او کتاب ها را پس داده است.

توجه کنید: اگر مفعول ضمیر بود در آن صورت باید دو کلمه را از هم جدا کرده ، ضمیر مفعولی را مابین دو کلمه نوشت.

پس اگر در مثال های بالا به جای مفعول که اسم است از ضمیر مفعولی استفاده شود باید جملات را این گونه نوشت:

I will turniton. (Not: I will turn on it.)

                                                                                                          ضمیر مفعولی

در جمله ی بالا « it » ضمیر مفعولی است که به جای « the radio» استفاده شده است.

She has giventhemback. (Not:  She has given back them.)

                                                                                                   ضمیر مفعولی 

در این جمله « them» ضمیر مفعولی است که به جای « the books » استفاده شده است.

2 ) افعال دو کلمه ای جدا شدنی

الف ) فعل + حرف اضافه

افعال دو کلمه ای جدا نشدنی ، افعالی هستند که نمی توان دو کلمه را از هم جدا کرد و مفعول ، چه اسم باشد ، چه ضمیر باشد، باید بعد از فعل نوشته شود .

به مثال های زیر توجه کنید:

I’m looking at the picture. (Not: I’m looking the picture at.)

                                                                                      مفعول - اسم  فعل دو کلمه ای

دارم تصویر را نگاه می کنم.

I’m looking at it. (Not: I’m looking it at.)

                                                                                                         ضمیر مفعولی   

Ali waited for his daughter.(Not: Ali waited his daughter for.) 

                                                                                       مفعول - اسم  فعل دو کلمه ای

علی منتظر دخترش بود.

Ali waited forher. (Not: Ali waited her for.) 

                                                                                                      ضمیر مفعولی 

ب ) صفت + حرف اضافه

بعضی از صفات حرف اضافه ی خاصی دارند مانند  tired of ، interested in ، sorry about  ، afraid of ، full of ، similar to، different from ، careful about ، ashamed of ، responsible for، ... که در این صورت این حروف اضافه از صفت جدا نشده و مفعول خواه اسم باشد و خواه ضمیر بعد از آن ها نوشته می شود.

توجه داشته باشید که برای به کار بردن صفت به شکل فعل باید همراه آن  to be استفاده شود. مانند:   to be tired of ( خسته بودن از ) ، to be responsible for ( مسئول بودن برای ).

به مثال های زیر توجه کنید:

The careless driver was responsible for the accident. (Not: The careless driver was responsible the accident for.)

                                                                       مفعول - اسم  حرف اضافه + صفت  to be

راننده ی بی دقت مسئول تصادف بود.

The careless driver was responsible for it. (Not: The careless driver was responsible it for.)

                                                      ضمیر مفعولی 

The children are tired of the cartoons. (Not: The children are tired the cartoons of.)

                                                                    مفعول - اسم  حرف اضافه + صفت  to be

بچه ها از کارتون ها خسته اند.

The children are tired of them. (Not: The children are tired them of.)

                                                                                     ضمیر مفعولی 

حال ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که از کجا می شود فهمید که کدام افعال جدا شدنی و کدام افعال جدا نشدنی هستند؟ در جواب باید گفت که بهترین و صحیح ترین راه حفظ این افعال است. اما برای راحت تر شدن کار دانش آموزان سال سوم متوسطه و موفقیت در امتحانات نهایی می توان گفت که طبق افعال موجود در کتاب زبان انگلیسی سال سوم ، افعالی که کلمه ی دوم آن ها «up - down- off- on- back – away – in  »  باشند جزء افعال جدا شدنی هستند و افعالی که کلمه ی دوم آن ها این کلمات نباشند افعالی جدا نشدنی می باشند. البته لازم به ذکر است که این راهنمایی جامع نبوده ، فقط برای سال سوم متوسطه کاربرد دارد.   درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 75
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

             

عبارت هاي اسمي (Noun clauses)

 

1– به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فاعل و فعل دارد clause يا قضيه يا عبارت مي گويند.
2 – يك
Noun clause در يك جمله مانند يك اسم عمل مي كند. به همين دليل به آن قضيه اسمي مي گويند.

 

  اكنون به چند مثال از اين مورد توجه كنيد:

من نمي دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.

I don’t know when she left home. (قضيه اسمي)Noun clause

من نمي دانم چه كسي نامه ها را تايپ مي كند.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

او مي داند من ديروز چه كسي را ملاقات كردم

She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ايشان) مي دانند من كجا زندگي مي كنم.

They know where I live. (Noun clause)

3 – همانطور كه در مثال هاي بالا مشاهده مي كنيد عبارت هاي اسمي با كلماتي مانند when (چه وقت)، who (چه كسي)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز مي شوند. اين كلمات در اينجا نقش حرف ربط را دارند كه قضيه اسمي را به بقيه جمله وصل مي كنند

2) كاربرد be going to

 

1 – فعل be going to به معناي قصد داشتن يا خواستن مي باشد.
2 – فعل
be going to معمولاً براي بيان اينكه كاري بخواهد در آينده انجام بگيرد به كار مي رود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:
من قصد دارم امشب اينجا بمانم (من مي خواهم امشب اينجا بمانيم)

I am going to stay here to night.

او قصد دارد فردا يك نامه بنويسيد.

She is going to write a letter tomorrow.

او قصد دارد اتومبيلش را بشويد.

He is going to wash his car.

ما قصد داريم در يك رستوران شام بخوريم.

We are going to have the diner in a restaurant to night.

من معمولاً با اتوبوس به مدرسه مي روم اما امروز قصد دارم يكشنبه فوتبال بازي كنيم.

I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.

3 – مشاهده مي كنيد كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده مي آيد و كاري را كه قصد داريم در آينده انجام دهيم، بيان مي كند.  

گرامر درس دوم زبان انگليسي                سال سوم آموزش متوسطه

کاربرد For در جمله

1)be+ adjective+ for+object + infinitive (مصدرباto+مفعول+for+صفت+فعلbe)

به جملات زير توجه كنيد.

It is hard to believe this story.

باور كردن اين داستان سخت است

It is hard for me to believe this story.

باوركردن اين داستان براي من سخت است

It is necessary to have an end.

داشتن يك هدف ضروري است.

It is necessary for us to have an end.

داشتن يك هدف براي ما ضروري است.

It is not easy to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها آسان نيست.

It is not easy for him to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها براي او آسان نيست.

It is difficult to learn English.

يادگرفتن انگليسي مشكل است.

It is difficult for mary to learn English.

يادگرفتن انگليسي براي مري مشكل است.

همانطور كه ملاحظه مي كنيد در هر مورد، در جمله اول در مورد عملي يا كاري صحبت شده است در حالي كه جمله دوم در مورد كسي صحبت مي كند كه در كاري يا عملي شركت دارد.  

2) The gerund(verb +ing)      

1 – در زبان انگليسي فرم Ing دار فعل، gerund‌ ناميده مي شود. فرم Ing دار فعل، مانند يك اسم عمل مي كند بنابراين در جمله مي تواند نقش فاعل، مفعول يا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.
اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد.
پيدا كردن كار دراينجا مشكل است.

Finding a job is difficult here.

فاعل(finding)

من از كوهنوردي لذت مي برم

I enjoy climbing montains.

مفعول(climbing)

من از پياده روي خسته شدم.

I am tired of walking.

Of مفعول حرف اضافه(walking)  

2 – بعضي از فعل ها كه فرم Ing دار فعل را به عنوان مفعول مي گيرند عبارتند از:

Avoid =خودداري كردن   Enjoy= لذت بردن      Finish = تمام كردن      Imagine= تصور كردن
Keep = نگه داشتن         Mind = اهميت دادن    Miss = از دست دادن     Go on = ادامه دادن
Dislike=تنفر داشتن        Risk = خطر كردن     Stop = خاتمه دادن – متوقف كردن    Forgive = فراموش كردندرباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 71
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

آموزش جراند یا اسم مصدر

 

تعریف جراند یا اسم مصدر:

 

همانطوری که از اسمش پیداست این کلمه اسمی است که از مصدر فعل درست میشود و همه خواص اسم را هم دارد.

 

 

 

طرز درست کردن اسم مصدر یا جراند.

 

قواعد و روش درست کردن اسم مصدر یا جراند: اسم مصدر یا جراند را طبق الگوی زیر درست میکنیم.

ing + مصدر بدن to=جراند یا اسم مصدر

to learn = Learning                         یادگرفتن

to drive = driving                            رانندگی کردن

 

 

 

شباهت و تفاوتهای بین اسم مصدر و حال استمراری 

 

جراند یا اسم مصدر با حال استمراری چه فرقی دارد ؟

 

البته شباهت های آنها باعث سردرگمی می شود که با کمی دقت قضیه حل می شود.

شعر  زیر را به زبان حال دانش آموزان گفته ام که تقدیم می کنم:

 

خدایا من گرفتار زبانم               ز احوال کلامش هیچ ندانم

میگن استمراری ing داره               نشان از تکرار و زندگی داره    

حالا میگن جراند ing داره             خودش اسم یدک ing داره     

چه فرق هست بینشان ای مرد دانا               بیانش کن بدانیم این جمع ما

 

 

 

 

پاسخ به سوال جراند یا اسم مصدر با حال استمراری چه فرقی دارد ؟

 

همانطوری که قبلا خواندیم زمان حال استمراری طبق فرمول زیر می آید.

فعل با ing + (am, is, are) + فاعل = زمان حال استمراری

I am playing

صرف فعل to play در حال استمراری

 

 

 

جمع

مفرد

We are playing

I am playing

You are playing

You are playing

 

He is playing

They are playing

She is playing

 

It is playing

 

 

 

 

فرق بین جراند یا اسم مصدر با حال استمراری:اگر دقت کنید در حال استمراری فعل با ing بعد از (am, is, are) می آید در حالیکه جراند نمی آید و به عنوان اسم در موارد زیر به کار می رود.

 

 

 

 

کاربرد و جای اسم مصدر در جمله:

 

1- گاهی قبل از فعل بعنوان فاعل بکار می رود مانند:

.Driving fast can be dangerous

تند رانندگی کردن می تواند خطرناک باشد.

 

 

 

2- بعد از حروف اضافه مانند : (, at, in, on, from, of) می آید.

.I am tired of playing

 

 

 

من از بازی کردن خسته شدم.

3- بعد از کلماتی مانند busy to be (گرفتار) worth to be(ارزش داشتن)  its no good  (فایده ندارد)  فعل با ing می آید.

.She is busy making a cake

او درگیر ساختن کیک است.

 

 

 

 

 

 

طرز و روش درست کردن قید از صفت

برای درست کردن قید از صفت به آخر صفت ly اضافه می کنیم مانند :

( قید)  slow=slowly   صفت )

 

 

 

 

فرق میان  قید و صفت در کاربرد :

 

صفت اسم را توصیف می کند اما قید فعل را توصیف می کند.و همچنین

در حالیکه صفات قبل از اسم، و با مشتقات فعل to be یعنی(am-is-are-was-were بکار می رود.

مثال:

.That runner runs very slowly

.He is a very slow runner

 

توضیح در باره مثال های بالا:

در جمله اولی slowly  قید است چون کلمه runs یعنی می دود را توصیف کرد.

در جمله دوم slow است چون کلمه runner یعنی دونده را توصیف کرد.و همچنین در جمله is که از مشتقات to be است را داریم.

 

 

تمرین:

 

صفات زیر یا شکل صفت آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

easy , honest , slow ,rapid ,easy

(1)  .........He drives his car very

(1)  That person is an ………...man

(1)  It is ………...for me to answer this question

(1)  He could answer to my question very

(1)  His answer was very ………...I couldn’t answer him

 

 

جواب:

 

(1)  He drives his car very slowly

(1)  That person is an honest man

(1)  It is easy for me to answer this question

(1)  He could answer to my question very easily

(1)  His answer was very rapid I couldn’t answer him

 

توضیح در باره جوابهای تمرینات بالا

(1) slow بصورت قید یعنی slowly بکار رفت چون فعل  drives  ( رانندگی میکند ) را توصیف کرد.

(1) honest در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون کلمه man( مرد ) را توصیف کرد.

(1) easy در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون در جمله مشتقات فعل to be (isداریم.

(1) easy بصورت قید یعنی easily بکار رفت چون فعل  answer( پاسخ دادن ) را توصیف کرد.

(1) rapid در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون در جمله مشتقات فعل to be (wasداریم.

 

 

 

 

new words, ترجمه، معنی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس دو 

 

 

به محض اينكه
خجالت زده از 
سر وقت بودن 
كور
كارمند
خطرناك
درجه
بحث
تنفر داشتن
امتحان رانندگي
تحصيل كردن
پايان
امتحان كردن – آزمودن
حقيقت
شيك – مد روز
پر كردن
نهايي
مناسب – اندازه
پرواز
ممنوع كردن 
آزاد – مجاني 
هدف 
دولت – حكومت
 درستكار
به هر حال
= در حقيقت
به عبارت ديگر 
پافشاري كردن- اصرار كردن 
دروغ گفتن – دراز كشيدن
ابزار – وسيله
مدرن – جديد
 ملت - قوم 
عابر - مسافر
كامل 
ممكن 
آماده كردن 
توليد كردن 
با سرعت – به سرعت
فهميدن

خودداری کردن، رد کردن، امتناع کردن از
نقش
آشغال
خدمت – سرويس
نشان دادن   
احمق – كودن
جامعه
احمق – كودن
دور نگه داشتن از
مفيد

ارزش
فيلم چه ساعتي آغاز مي شود؟ 
 ‌آيا – خواه

از سون از
اشیمد آو
be on time
بلایند
کلارک
دینجرس
دگری
دیسکسشن
دیسلایک
درای وینگ تست
ا جو کیت
اند
اگ ز مین
فکت
فشن ابل
فیل
فای نل
فیت
فلایت
فربیت
فری
گول
گاورن منت
آنست
ها اور
این فکت
این آذر وردذ
اینسست آن
لای
مینز
مادرن
نی شن
پسن جر
پرفکت
پاسی بل
پری پر
پردیوس
رپیدلی
ری ا لایز

ری فیوز
رول
رابیش
سرویس
شو
سیلی
سوسایتی
استیوپد
تیک اوی فرام
یوسفول

ولیو
وات تایم ذ یلم ایز آن?‌ 
وذر

 

As soon as
Ashamed of
be on time
blind
Clerk
Dangerous
Degree
Discussion
Dislike
Driving test
Educate
End
Examine
Fact
Fashionable
Fill
Final=
Fit
Flight
Forbid=
Free 
Goal
Government
Honest
However
In fact
In other words
Insist on
Lie
Means
Modern
Nation
Passenger
Perfect
Possible
Prepare
Produce
Rapidly
Realize

refuse
Role
Rubbish
Service
Show
Silly
Society
Stupid
Take away from
Useful

value
What time is the film on?‌ 
Whether

 

 

 

 

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم نظری-درس دوم

برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

when ; at the moment (that

as soon as 

feeling shame 

ashamed of  

not to late or too early 

 (be) on time 

a person who can't see 

blind  

a person in an office who does things like writing letters 

clerk  

riskey ; not safe ; unsafe 

dangerous  

grade ; measure 

degree  

argument ; talk about sth seriously 

discussion  

not like ; hate 

dislike  

driving exam 

driving test  

teach and train 

educate  

finish ; aim ; goal 

end  

to test ; to look at sth carefully 

examine 

reality ; truth 

fact  

modern ; up-to-date 

fashionable  

to make sth full 

fill  

last ; not the first 

final  

to make sb/sth right or suitable 

fit  

a journey by air 

flight 

prohibit ; not allow 

forbid  

paying no money ; no payment 

free  

aim ; object ; purpose 

goal  

state ; those who rule a country 

government  

trusty 

honest  

although 

however  

really ; actually 

in fact  

in different way 

in other words  

urge ; persist 

insist on  

to say sth that you know is not true 

lie  

a method of doing sth 

means  

new ; up-to-date ; not old 

modern  

people of a country 

nation  

traveller 

passenger  

completely good  

perfect  

maybe ; probable 

possible  

get ready 

prepare  

to make sth 

produce

quickly ; fast

rapidly

recognize ; understand

realize

reject ; not accept

refuse

what a person does

role

trash ; garbage

rubbish

help given to sb

service

display

show

foolish

silly

community

society

silly ; foolish

stupid

to remove sth/sb

take away from

helpful ; not harmful

useful

at what time does the film begin ?

what time is the film on?

cost ; price

value

if

weather

   

   

 

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 155
[ یکشنبه 20 بهمن 1392 ] [ یکشنبه 20 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

صيغه مجهول

1 – گرامر اين درس درباره صيغه مجهول مي باشد. شما در زبان فارسي با صيغه هاي معلوم و مجهول آشنا شده ايد. صيغه مجهول، اشاره به كاري مي كند كه انجام مي شود ولي انجام دهنده يا فاعل آن مشخص نيست ( و يا براي بيان كننده مهم نيست) مانند :
علي اتومبيل را شست (صيغه معلوم)

Ali washed the car.

اتومبيل شسته شده بود. (صيغه مجهول)

The car was washed.

اگر ما بخواهيم مي توانيم انجام دهنده كار را نيز با كمك حرف by مشخص كنيم. اتومبيل شسته شده بود توسط علي (صيغه مجهول)

The car was washed by Ali.  

2 – فعل مجهول (passive)، از فعل be به اضافه قسمت سوم فعل (pp)، تشكيل مي شود. به چند مثال توجه كنيد:

من مري را به مهماني دعوت كردم (معلوم)

I invited Mary to the party.

مري به مهماني دعوت شد .(مجهول)

Mary was invited to the party.

آنها يك اتومبيل براي علي خريدند.(معلوم)

They bought a car for Ali.

يك اتومبيل براي علي خريده شد(مجهول)

A car was bought for Ali.

من بايد يك نامه به علي بنويسيم (معلوم)

I must write a letter to Ali

يك نامه بايد به علي نوشته شود( مجهول)

A letter must be written to Ali.

ما يك اتاق اينجا بسازيم ( معلوم)

We can build a room here.

يك اتاق در اينجا مي تواند ساخته شود(مجهول)

A room can be built here.
رضا اتومبيل را تعمير كرد.(معلوم)

Reza repaired the car.

اتومبيل تعمير شد (توسط رضا) (مجهول)

     The car was repaired (by Rezaدرباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 46
[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

صفت

1) بعضي از فعل ها با گرفتن ed مي تواند نقش صفت را نيز داشته باشند. همچنين بعضي از افعال با گرفتن Ing مي توانند نقش صفت داشته باشند. بعضي از اين افعال در زير آورده شده اند.

 

Surprised – surprising     Surprise

Confused – confusing     Confuse

Amused – amusing          Amuse

Excited – exciting            Excite

Bored – boring                 Bore

Frightened – frightening     Frighten

Shocked – shocking           Shock

  به مثال هاي زير توجه كنيد.

I am surprised because the results are surprising.

من متعجب هستم چون نتايج متعجب كننده اند.

I am bored because my job is boring.

من خسته هستم چون كار من خسته كننده است.

We were shocked because the news were shocking

من شوكه بودم چون اخبار شوكه كننده بودند.

كلماتي كه زير آنها خط كشيده شده است، صفت هستند. اين صفت ها را مي توان قبل از اسم نيز به كار برد.
من ديروز اخبار متعجب كننده اي شنيدم.

I heard surprising news yesterday.

من يك شغل خسته كننده دارم

I have a boring job.

آن يك داستان شوكه كننده بود.

It was a shocking story.  

2) صفت ها درجمله چگونه به كار برده مي شوند؟

صفت ها در جمله ها به دو روش ممكن است به كار گرفته شوند.
الف) قبل از اسم ها
ب) بعد از
Linkingها كه Linking verb ها عبارتند از :

Appear, be, become, feel, look, smell, taste, get, grow  

  به اين مثالها توجه كنيد.

صفت (funny) قبل از اسم (film) به كار برده شده است.

This is a funny film.

صفت (nice) بعد از smell , linking verb به كار برده شده است.

The cake smells nice  

3) گاهي اوقات بيش از يك صفت براي يك اسم آورده مي شود.در چنين مواردي الگوي معمول به صورت زير است:

Determiner + quality + size + color + nationality+ material + noun

اسم + جنس + مليت + رنگ + اندازه + چگونگي يا كيفيت + مشخص كننده تعداد
مانند :

A nice long red French cotton blouse
A new Large white Indian glass dish

هر تعداد صفت مورد نظر را مي توان قبل از اسم با الگوي داده شده ، آورد.درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 55
[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

      مصدر با to

1) بعد از بعضي از افعال، فعل بعدي به صورت مصدر با to مي آيد. بعضي از اين افعال عبارتند از :

Want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like


مانند :

I want to go to cinema this evening.
I forgot to turn off the T.V last night.
I promised to get good marks this year.
I tried to learn fishing last year.

بعضي از اين افعال مي توانند قبل از مصدر با to، مفعول داشته باشند. اين فعل ها عبارتند از :

Want – ask – tell- promise – like – expect

به مثال هاي زير توجه كنيد:
من از او خواستم كه برايم يك راديو بخرد.

I wanted him to buy me a radio.

من از آنها خواستم كه به من كمك كنند.

 

I asked them to help me.

من به مري گفتم كه تكاليفش را با دقت انجام دهد.

I told mary to do her homework carfully.

من به مادرم قول دادم كه امروز در خانه بمانم.

I promised my mother to stay at home today.

من دوست دارم كه جان انگليسي را ياد بگيريد.

I like John to learn English.

آنها از او انتظار داشتند كه سروقت بيايد.

They expected him to come on time.

ملاحظه مي كنيد كه در اين مثال ها،بعد از فعل، مفعول آمده است و بعد از آن مصدر با to آمده است.

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 57
[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)

) فعل هاي دو كلمه اي (Two – word verbs)
1 – بسياري از فعل ها از دو كلمه تشكيل شده اند، يكي قسمت اصلي فعل و ديگري جزئي كه آن را كامل مي كند.مانند
Put on‌ كه قسمت اصلي آن Put‌و جزء ديگر آن On‌مي باشد.

Put -> base
On -> particle

شما با چند فعل دو كلمه اي زير قبلاً آشنا شده ايد:

Put on = پوشيدن
Give back =‌پس دادن
Wake up = بيدار شدن
Take off = درآوردن
Pick up = برداشتن
Turn on = خاموش كردن
all up=تماس تلفني گرفتن

Turn down= كم كردن

 

2 – اگر مفعول فعل دو كلمه اي يك اسم باشد، هم مي تواند بعد از قسمت اصلي فعل دو كلمه اي بيايد و هم مي تواند بعد از جزء دوم فعل دو كلمه اي بيايد به مثال زير توجه كنيد:

I put on my coat. (put on + مفعول)
I put my coat on. (Put‌+ مفعول+On)

 

همانطور كه در مثال بالا ملاحظه مي كنيد مفعول اين فعل يعني my coat در جمله اول بعد از هردو كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و در جمله دوم كلمه فعل دو كلمه اي آمده است و به هر دو شكل صحيح است.  

 

3 – حال اگر مفعول فعل دو كلمه اي، يك ضمير باشد فقط مي تواند ما بين دو كلمه فعل دو كلمه اي بيايد.

 

به مثال زير توجه كنيد:

I put it on.(put+ ضمير مفعول+on)

ملاحظه مي كنيد كه it كه مفعول است ما بين put , on كه دو كلمه فعل دو كلمه اي هستند آمده است. به چند مثال ديگر توجه كنيد:


I turn on the T.V (turn on + مفعول)
I turn the T.V on (turn + مفعول+ on)
I turn it on . (turn + ضمير مفعول+on)

Can you wake up mary at 6:00? (wake up + مفعول)
Can you wake mary up at 6 : 00 ? (wake+مفعول+up)
Can you wake her up at 6:00? (wake +ضميرمفعول+up)
 

2) حرف اضافه + فعل يا صفت (adjective/verb+preposition)

بعد از فعل ها و صفت ها مي توان حرف اضافه را آورد. اسم يا ضميري كه بعد از حرف اضافه مي آيد، مفعول آن است و هميشه بعد از آن مي آيد.

 

He is looking for his pen
He is looking for it.

بعد از فعل look حرف اضافه for‌آمده است و مفعول آن his pen يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

Im sorry about the accident.
Im sorry about it.

بعد از صفت sorry حرف اضافه about آمده است و مفعول آن the accident يا It بعد از حرف اضافه آمده است.

He is waiting for her sister.(فعل+حرف اضافه)
They are talking about the children. (فعل+حرف اضافه)
Im sorry about the accident. (صفت+حرف اضافه)
He was afraid of the animals. (صفت+حرف اضافه)

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 68
[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

کاربرد For در جمله

1)be+ adjective+ for+object + infinitive (مصدرباto+مفعول+for+صفت+فعلbe)

به جملات زير توجه كنيد.

It is hard to believe this story.

باور كردن اين داستان سخت است

It is hard for me to believe this story.

باوركردن اين داستان براي من سخت است

It is necessary to have an end.

داشتن يك هدف ضروري است.

It is necessary for us to have an end.

داشتن يك هدف براي ما ضروري است.

It is not easy to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها آسان نيست.

It is not easy for him to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها براي او آسان نيست.

It is difficult to learn English.

يادگرفتن انگليسي مشكل است.

It is difficult for mary to learn English.

يادگرفتن انگليسي براي مري مشكل است.

همانطور كه ملاحظه مي كنيد در هر مورد، در جمله اول در مورد عملي يا كاري صحبت شده است در حالي كه جمله دوم در مورد كسي صحبت مي كند كه در كاري يا عملي شركت دارد.  

2) The gerund(verb +ing)      

1 – در زبان انگليسي فرم Ing دار فعل، gerund‌ ناميده مي شود. فرم Ing دار فعل، مانند يك اسم عمل مي كند بنابراين در جمله مي تواند نقش فاعل، مفعول يا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.
اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد.
پيدا كردن كار دراينجا مشكل است.

Finding a job is difficult here.

فاعل(finding)

من از كوهنوردي لذت مي برم

I enjoy climbing montains.

مفعول(climbing)

من از پياده روي خسته شدم.

I am tired of walking.

Of مفعول حرف اضافه(walking)  

2 – بعضي از فعل ها كه فرم Ing دار فعل را به عنوان مفعول مي گيرند عبارتند از:

Avoid =خودداري كردن   Enjoy= لذت بردن      Finish = تمام كردن      Imagine= تصور كردن
Keep = نگه داشتن         Mind = اهميت دادن    Miss = از دست دادن     Go on = ادامه دادن
Dislike=تنفر داشتن        Risk = خطر كردن     Stop = خاتمه دادن – متوقف كردن    Forgive = فراموش كردن

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 70
[ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ شنبه 19 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

              

عبارت هاي اسمي (Noun clauses)

 

1– به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فاعل و فعل دارد clause يا قضيه يا عبارت مي گويند.
2 – يك
Noun clause در يك جمله مانند يك اسم عمل مي كند. به همين دليل به آن قضيه اسمي مي گويند.

 

  اكنون به چند مثال از اين مورد توجه كنيد:

من نمي دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.

I don’t know when she left home. (قضيه اسمي)Noun clause

من نمي دانم چه كسي نامه ها را تايپ مي كند.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

او مي داند من ديروز چه كسي را ملاقات كردم

She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ايشان) مي دانند من كجا زندگي مي كنم.

They know where I live. (Noun clause)

3 – همانطور كه در مثال هاي بالا مشاهده مي كنيد عبارت هاي اسمي با كلماتي مانند when (چه وقت)، who (چه كسي)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز مي شوند. اين كلمات در اينجا نقش حرف ربط را دارند كه قضيه اسمي را به بقيه جمله وصل مي كنند

2) كاربرد be going to

 

1 – فعل be going to به معناي قصد داشتن يا خواستن مي باشد.
2 – فعل
be going to معمولاً براي بيان اينكه كاري بخواهد در آينده انجام بگيرد به كار مي رود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:
من قصد دارم امشب اينجا بمانم (من مي خواهم امشب اينجا بمانيم)

I am going to stay here to night.

او قصد دارد فردا يك نامه بنويسيد.

She is going to write a letter tomorrow.

او قصد دارد اتومبيلش را بشويد.

He is going to wash his car.

ما قصد داريم در يك رستوران شام بخوريم.

We are going to have the diner in a restaurant to night.

من معمولاً با اتوبوس به مدرسه مي روم اما امروز قصد دارم يكشنبه فوتبال بازي كنيم.

I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.

3 – مشاهده مي كنيد كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده مي آيد و كاري را كه قصد داريم در آينده انجام دهيم، بيان مي كند.  درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 45
[ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

lesson6

انواع جمله های مجهول


passive (be +pp)

(اسم مفعول +be ) مجهول
قبل از توضیح نکته ی گرامری درس به چند تعریف کوتاه توجه کنید

1. وجه معلوم
active voice. جمله ای است که فاعل آن مشخص و در ابتدای جمله به کار رفته باشد و فعل آن به فاعل نسبت داده شود

 


علی دیروز یک کتاب خرید Ali bough a book yesterday

 در جمله ی فوق فاعل جمله Ali در ابتدای جمله قرار گرفته و فعل (خریدن) به فاعل جمله نسبت داده شده است یعنی عمل خریدن توسط علی انجام گرفته است .

2. وجه مفعول passive voice . جمله ای است که فاعل آن مشخص نبوده و به جای فاعل ،مفعول در ابتدای جمله قرار گرفته باشد و فعل به مفعول جمله نسبت داده شده باشد .

یک کتاب دیروز خریده شده (توسط علی )

 

 


(A book was bought yesterday (by Aliدر جمله ی فوق ، مفعول (a book) در ابتدای جمله به جای فاعل قرار گرفته و فعل جمله (خریدن ) به مفعول نسبت داده شده یعنی عمل خریدن به کتاب نسبت داده شده است .

از جملات مجهول زمانی استفاده می شود که
الف) مهم نباشد که انجام دهنده کار (فاعل ) را بشناسیم .
ب) انجام دهنده کار را نمی شناسیم.
ج) خود عمل برای ما مهم تر از نام انجام دهنده آن عمل باشد.
روش تبدیل جمله معلوم به مجهول ، برای تبدیل یک جمله معلوم به مجهول به ترتیب زیر عمل میکنیم :
1. مفعول جمله معلوم را درابتدای جمله ، به جای فاعل مینویسیم . (ضمایر مفعولی به شکل ضمایر فاعلی نوشته می شوند)
2. با توجه به زمان و مفعول (مفرد یا جمع )جمله،فعل to be مناسب را بعد از مفعول می نویسیم
3. بعد از فعل to be اسم مفعول فعل اصلی را می نویسیم .

4. بعد از اسم مفعول فعل ، بقیه ی اجزای جمله (غیر از فاعل ) را بدون تغییر می نویسیم .
5. در صورتی که فاعل جمله برای ما مهم باشد می توانیم آن را در آخر جمله همراه با حرف اضافه by بیاورم (در صورتی که فاعل جمله به صورت ضمیر باشد آن را باید به شکل ضمیر مفعولی بنویسیم )

ما آن ها را به جشن دعوت کردیم . (معلوم)

 


1. we invited them to the party

 


آن ها به جشن دعوت شدند .(مجهول )

 


2. they were invited to the party by us.

توضیح :

 

 

1. طبق فرمول بالا ، ابتدا مفعول جمله ی معلوم که به صورت ضمیر مفعولی است در ابتدای جمله مجهول به شکل ضمیر فاعلی نوشته شده است .
2. زمان جمله معلوم ، گذشته ی ساده ومفعول آن (
they ) جمع است ، لذا فعل tobe مناسب wereمیباشد .(اگر مفعول مفرد بود ،فعل was انتخاب میشد )
3. به دلیل آن که فعل جمله با قاعده است لذا گذشته و اسم مفعول فعل یکسان میباشد . اسم مفعول فعل (
invited) بعد از were نوشته میشود.
4. اجزای دیگر جمله (
to the party) را بعد از اسم مفعول می آوریم .
5. فاعل جمله ی معلوم
we، در آخر جمله مجهول به شکل ضمیر مفعولی همراه با by نوشته میشود .(by us)
فقط افعالی میتوانند در وجه مجهول استفاده شوند که جزء افعال متعدی باشند. به عبارت دیگر بتوانند مفعول بگیرند . لذا افعال لازم که نمی توانند مفعول بگیرند . در وجه مجهول استفاده نمی شوند.
طرز تشخیص فعل لازم و متعدی : یکی از عبارت های (چه چیزی را) (چه کسی را) ( به چه کسی) و(به چه چیزی) را قبل از فعل قرار می دهیم . اگر جمله معنی دار بود ، آن فعل ، یک فعل متعدی است و اگر معنی دار نبود ، لازم است.
1. خریدن : چه چیز را خرید؟ ( متعدی )
2. شنا کردن ک چه چیز را شنا کرد؟ (لازم)
3. دعوت کردن : چه کسی را دعوت کرد ؟ (متعدی)
4. رفتن : چه کسی را رفت؟ (لازم)
5. شکستن: چه چیزی را شکست ؟(متعدی)
6. دویدن : چه چیزی را دوید؟(لازم)
7. کمک کردن: به چه کسی کمک کردی؟(متعدی)
8. آمدن: به چه کسی آمدی؟(لازم)
9. گوش دادن: به چه چیزی گوش دادی ؟(متعدی)

10. رشد کردن: به چه چیزی رشد کردی ؟(لازم)شیوه ها شنا سایی جمله های مجهول: هر یک از نشانه های زیر میتواند بیان کننده ی جمله ی مجهول با شد :
الف) شروع جمله با مفعول با شد ( اکثر اوقات مفعول جمله های مجهول بی جان است)
ب) در آخر جمله ، حرف اضافه
by همراه با مفعول یا ضمیر مفعولی آمده باشد.


ج-بعد از اسم مفعول جمله،وجود نداشته باشد.
د-بهترین روش شناسایی جمله های مجهول معلوم از روی معنی و مفهوم آنهاست.


1. The book ……….yesterday. (Buy)


2. Mr Razavi ……….every day by me. (See)


3. She ………. To hospital last week. (Take)


4. I always ……….my mother at home. (Help)توضیح: جمله اول با مفعول شروع شده است و قید زمان نشان دهنده گذشته ساده است . لذا جمله مجهول و گذشته ساده است. چون مفعول جمله مفرد است لذا فعل جمله باید به صورت
was bought نوشته شود.
در جمله دوم، از کلمات
by me که در آخر جمله نوشته شده است، می فهمیم که جمله مجهول است وقید زمان جمله(every day) نشان می دهد که زمان جمله حال ساده است، چون مفعول جمله ،سوم شخص مفرد است لذا شکل صحیح فعل is seen میباشد.
در جمله ی سوم هیچیک از مشخصه های شناسایی بری تشخیص جمله مجهول وجود ندارد ولی از مفهوم و معنی جمله متوجه میشویم که جمله باید مجهول باشد. از طرفی قید زمان ، نشاندهنده گذشته ساده است و چون مفعولی که در ابتدای جمله به شکل ضمیر فاعلی قرار گرفته مفرد میباشد،لذا شکل صحیح فعل
was taken میباشد.
در جمله چهارم هم فاعل وهم مفعول در جای خودشان به کار رفته اند، پس نتیجه میگیریم که جمله معلوم است. قید تکرار
always نشان دهنده زمان حال ساده است ، لذا شکل صحیح فعل help می باشد.

ساختار جمله های مجهول همانند جمله های معلوم در زمانهای متفاوت فرق می کند. به ساختار جمله های مجهول در زمانهای متفاوت توجه کنید.

 1-زمان حال ساده:

 


......+مفعول+فعل(قسمت اول)+فاعل=جمله معلوم
......+اسم مفعول+((
am/is/are مفعول(جمله معلوم)=جمله مجهول

 

 
(معلوم) 1. They buy some books every week.

 


آنها هر هفته تعدادی کتاب میخرند قید زمان مفعول فعل فاعل

 


(مجهول) 2. Some books are bought every week by them.

 


صفت فاعلی اسم مفعول be مفعول
تعدادی کتاب هر هفته خریده می شود(توسط آنها)

 


( معلوم)3. They buy a book every week.

 


مفعول فعل فاعل
آنها هر هفته یک کتاب میخرند.

 2-زمان گذشته ساده:

 


......+مفعول+فعل(قسمت دوم)+فاعل=جمله معلوم


......+اسم مفعول+was/were +مفعول(جمله معلوم)=جمله مجهول

 1. They bought some books last week.

 


آنها هفته گذشته تعدادی کتاب خریدند.

 


2. Some books were bought last week by them.

 


تعدادی کتاب هفته گذشته خریداری شدند.

 


3. They bought a book last week.

 


آنها هفته گذشته یک کتاب خریدند.

 


4. A book was bought last week by them.

 


یک کتاب هفته گذشته خریداری شد توسط آنها.

 3-زمان آینده ساده:


...+مفعول+فعل(قسمت اول)+will/shall+فاعل=جمله معلوم


...+اسم مفعول+be+will/shall+مفعول(جمله معلوم)=جمله مجهول

 1. They will buy some books next week.معلوم

 


آنها هفته آینده تعدادی کتاب خواهند خرید.

 


2. Some books will be bought next week by them.مجهول

 


تعدادی کتاب هفته آینده خریده خواهند شد توسط آنها.

 


3. They will buy a book next week.معلوم

 


آنها هفته آینده یک کتاب خواهند خرید.

 


4. A book will be bought next week by them.مجهول

 


یک کتاب هفته آینده خریده خواهد شد توسط آنها.

 *درصورتیکه جمله معلوم منفی باشد، جمله مجهول نیز باید به شکل منفی نوشته شود:

 


1. They don’t buy a car. (معلوم)

 


A car is not bought (by them) (مجهول)

 


2. They did not buy a car. (معلوم)

 


A car was not bought (by them) (مجهول)

 


3. They will not buy a car. (معلوم)

 


A car will not be bought (by them) (مجهول)*در صورتیکه جمله معلوم سوالی باشد ،جمله مجهول نیز باید به شکل سوال نوشته شود.

 


1. Do they buy a car? معلوم

 


Is a car bought? مجهول

 


2. Did they buy a car?

 


Was a car bought?

 


3. Will they buy a car?

 


Will a car be bought?

 4-زمان حال استمراری

 


...+مفعول+فعل(+am/is/are+(ing فاعل=جمله معلوم

 


...+اسم مفعول++am/is/are+being مفعول=جمله مجهول

 1. They are buying some books now. (معلوم)

 


آنها درحال خریدن تعدادی کتاب هستند.

 


2. Some books are being bought now. (مجهول)

 


تعدادی کتاب در حال خریده شدن هستند.

 


3. They are buying a book now.(معلوم)

 


آنها درحال خریدن یک کتاب هستند.

 


4. A book is being bought now.(مجهول)

 


یک کتاب درحال خریده شدن است.5-زمان گذشته استمراری:

 


...+مفعول+فعل(ing)+was/were+فاعل=جمله معلوم

 


...+اسم مفعول+being +was/were +مفعول=جمله مجهول

 1. They were buying some books.(معلوم)

 


آنها درحال خریدن تعدادی کتاب بودند.

 


2. Some books were being bought.(مجهول)

 


تعدادی کتاب درحال خریده شدن بودند.

 


3. They were buying a book.(معلوم)


آنها درحال خریدن یک کتاب بودند.

 


4. A book was being bought.(مجهول)

 


یک کتاب در حال خریده شدن بود.

 6-زمان حال کامل(ماضی نقلی):

 


...+مفعول+اسم مفعول+has/have+فاعل=جمله معلوم

 


...+اسم مفعول+been+has/have+مفعول=جمله مجهول

 1. They have bought some books recently. (معلوم)

 


آنها اخیرا تعدادی کتاب خریده اند.

 


2. Some books have been bought recently. (مجهول)

 


تعدادی کتاب اخیرا خریداری شده اند.3. They have bought a book. (معلوم)

 


آنها اخیرا یک کتاب خریده اند.

 


4. A book has been bought recently. (مجهول)


اخیرا یک کتاب خریداری شده است.

 

7.زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

 


......+ مفعول+ اسم مفعول + had + فاعل = جمله معلوم

 


......+ اسم مفعول + been +had + مفعول = جمله مجهول

 
1 .They had bought some books before we came. (معلوم)

 


قبل از این که ما بیاییم ،آن ها تعدادی کتاب خریده بودند.

 


. 2Some books had been bought before we came. (مجهول)

 


قبل از این که ما بیاییم،تعدادی کتاب خریده شده بود.

 8.جمله هایی که با فعل to be goingبیان می شوند:

 


........ + مفعول + فعل (قسمت اول) +
going to +are/is/am +فاعل = جمله معلوم


........+ اسم مفعول +
be+ going to+ are/is/ am+ مفعول = جمله مجهول
1.They are going to buy some books tomorrow.(معلوم)

آن ها قصد دارند فردا تعدادی کتاب بخرند.

 


2.Some books are going to be bought tomorrow.(مجهول)

 


قرار است فردا تعدادی کتاب خریده شوند.

 


3.They are going to buy a book tomorrow.(معلوم)

 


آن ها قصد دارند فردا یک کتاب بخرند.

 


4.A book is going to be bought tomorrow.(مجهول)


قرار است فردا یک کتاب خریده شود.

9.جمله هایی که با یکی از افعال کمکی بیان می شوند.
....... + مفعول + فعل (قسمت اول) + فعل کمکی + فاعل = جمله معلوم
......... + اسم مفعول +
be + فعل کمکی + مفعول = جمله مجهول


1.
They can buy some books today. (معلوم)


آنها امروز می توانند تعدادی کتاب بخرند.


2. Some books can be bought today. (مجهول)


تعدادی کتاب امروز می تواند خریده شود.به جای فعل کمکی می توان هر یک از افعال کمکی را نوشت.1. Some books will be bought. تعدادی کتاب خریده خواهد شد.


2. Some books may be bought.تعدادی کتاب ممکن است خریداری شود.


3. Some books must be bought.تعدادی کتاب باید خریده شود.


4. Some books should be bought. تعدادی کتاب باید خریده شود.


5. Some books have to be bought. تعدادی کتاب باید خریده شود.


10.جمله های امری

 


........ + مفعول + فعل (قسمت اول ) = جمله معلومجمله مجهول= let + مفعول + be + اسم مفعول +………

 

 


1. Buy some books today.) معلوم ( بخرید. امروز تعدادی کتاب

 


2. Let some books be bought today.(مجهول)

 


اجازه دهید تعدادی کتاب امروز خریده شوند.

درصورتی که جمله امری،منفی باشد کلمه را در جمله مجهول قبل ازمی آوریم.

 


1. Don’t buy the books today.(معلوم) امروز کتابها را نخرید.

 


2. Let the books not be bought today.(مجهول)

 


اجازه دهید امروز کتابی خریده نشود.

 11.اگر جمله معلوم ، منفی یا سوالی باشد ، جمله مجهول نیز باید همانند جمله معلوم منفی یا سوالی باشد.

 

 


1.They don’t buy any books .(منفی و معلوم)


آن ها هیچ کتابی نمی خرند.


2.No books are bought.(منفی و مجهول)

 

 


هیچ کتابی خریداری نمی شود.


3.Ali didn’t buy the car yesterday.(منفی و معلوم)


علی دیروز ماشین نخرید.


4.The car was not bought yesterday.(منفی و مجهول)


ماشین دیروز خریده نشد.


5. Do they buy some book? (سوالی و معلوم)


آیا آن ها تعدادی کتاب می خرند؟


6.Are some books bought ?(سوالی و مجهول)


آیا تعدادی کتاب خریداری می شود ؟12.اگر جمله معلوم با who یا whom سوالی شده باشد

 

 1.Who took the car ?(معلوم) چه کسی ماشین را برد؟


(مجهول) By whom was the car taken ?


P.P مفعول be


توسط چه کسی ماشین برده شد؟

 

 


2.Whom did Ali see ? ((معلوم چه کسی را علی دید؟

 


Who was seen? (مجهول) چه کسی دیده شد؟

 


P.P be

 
13.جمله هایی که دارای دو مفعول هستند .
اگر جمله ای دارای دو مفعول (مستقیم و غیر مستقیم) باشد ، شکل مجهول آن جمله ، دو حالت پیدا می کند.

 

 1.He gave a book to his brother .(معلوم) اویک کتاب به برادرش داد.a) His brother was given a book. (مجهول) به برادرش یک کتاب داده شد.b) A book was given to his brother. (مجهول) یک کتاب به برادرش داده شد.14. جمله هایی که بایکی ازکلمه های استفهامی )....،what،where،when)سوالی می شنود.

 

 

 1.She bought some books from the market yesterday.


اوتعدادی کتاب دیروزازبازارخرید.


2. Some books were bought some books from the market yesterday.


تعدادی کتاب دیروزازبازارخریده شدند.


3. What did she buy from the market yesterday?


اودیروزازبازارچه چیزهایی خرید؟


4. What were bought from the market yesterday?


چه چیزهایی دیروزازبازارخریده شدند؟


5. Where did she buy some books yesterday?


اودیروزازکجاتعدادی کتاب خرید؟


6. Where were some books bought yesterday?


ازکجا تعدادی کتاب دیروزخریده شدند؟


7. When did she buy some books from the market?


اوچه موقع ازبازارتعدادی کتاب خرید؟


8.When were some books bought from the market?


چه موقع تعدادی کتاب ازبازارخریده شد؟

 


قاعده کلی جمله هایی که باکلمه ها یاستفهامی سوالی می شوند:

درصورتیکه جمله مجهول باکلمه استفهامی What سوالی شود،مفعول جمله معلوم بایدازجمله حذف شود.لذافرمول بالارامی توان برای کلمه استفهامی What به شکل زیر نوشت:

سایراجزای جمله + اسم مفعول + فعلدرباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 86
[ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

lesson 5

 

صفات فاعلی و مفعولی

1-اسم فاعل یا صفت فاعلی : کلمه ای است که بر کننده ی کار یا دارنده ی صفتی دلالت می کند مانند: خلبان ،آموزگا ر ، جوشکار،فروشنده و خریدار که بر کننده ی کار دلالت دارند و نابینا،خندان،گریان و شنوا که بر دارنده ی صفتی دلالت می کنند.

در زبان انگلیسی صفت فاعلی(
present participle) با اضافه شدن"ing" به فعل ساخته می شوند. صفات فاعلی معمولاٌ قبل از اسم قرار می گیرند وآن را توصیف می کنند.
یک ماشین پرنده 1.
a flying machine

یک تخم مرغ آب پز 2.a boiling egg

 یک هفته ی خسته کننده 3.a tiring week

یک بچه ی گریان 4.
acrying child

 E شکل ظاهری صفت فاعلی و اسم مصدر یکسان است ولی کاربردی متفاوت دارند.اسم فاعل اسم را توصیف می کند به جای اسم یا فاعل جمله به کار می رود.

 این یک کتاب جالبی است. 1.
This is an interesting book.


رانندگی ماشین بزرگ خطرناک است. 2.
Driving big car is dangerous.


در جمله ی (1)
interesting صفت فاعلی است چون یک اسم را توصیف می کند. در جمله (2) driving یک اسم مصدر است چمن در ابتدای جمله به جای فاعل قرار گرفته است.


2-اسم مفعول یا صفت مفعولی: صفت مفعولی،شخص یا چیزی است که فعل بر آن واقع می شود.مثل : خورده،رفته،شکسته و ایستاده.
در زبان انگلیسی صفت مفعولی همان شکل اسم مفعول فعل است که قبل از اسم قرار می گیرد وآنرا توصیف می کند.

یک لیوان شکسته
a broken glass break broke broken


یک بچه ی هیجان زده
an excited child excite excited excited

صفت فاعلی،قبل از اسامی اشیا و چیز های بی جان وصفت مفعولی قبل از اسامی اشخاص وجانداران قرار می گیرد و آن را توصیف می کند.

من ماه گذشته یک کتاب جالب خواندم. 1.
I read an interesting book last month.


محل قرار گرفتن صفات:

1- قبل از اسم:

مری دختر تنبلی است. 1.
Mary is a lazy girl

من یک فیلم جالب دیدم. 2.
Isaw an interesting film

2-بعد از افعال ربطی: مهمترین افعال ربطی به شرح زیر می باشند:

بو دادن
smell

 ظاهر شدن appear

مزه دادن taste

بودن be

بدست آوردن get

شدن become

رشد کردن grow

احساس کردنfeel

به نظر رسیدن
look

ندا دانش آموز خوبی است.1.
Neda is a good student.

سوپ مزه خوبی می دهد. 2.
The soup tastes nice.

هر گاه در ابتدای جمله انسان نقش فاعل را داشته باشد،بعد از فعل
tobe از صفت مفعولی استفاده می شود.ولی اگر غیر انسان نقش فاعل را در ابتدای جمله داشته باشد بعد از فعل tobe از صفت فاعلی استفاده می شود.

مادرم به گلها علاقه مند است.1.My mother is interested in flowers.


این کتاب خسته کننده است.2.
This book is boring.

تولید صفات

هرگاه اسم بیش از یک صفت داشته باشد،ترتیب قرار گرفتن صفات قبل از آن اسم طبق الگوی زیر می باشد:


Determiner + qulity + size + color +nationality + material + noun

اسم + جنس + ملیت + رنگ + اندازه + کیفیت + مشخص کننده

A + nice + long + red + French + cotton + blouse.

یک بلوز نخی فرانسوی بلند قرمز قشنگ.

مشخص کننده ها عبارند از:

الف-حروف تعریف(
the,an,a)

ب-ضمایر اشاره(
those,these,that,this)

ج-اعداد طبیعی(1,2,3,4,5,…)

د- صفات ملکی(
my, your, her,…)

ترتیب قرار گرفتن صفات در زبان انگلیسی طبق فرمول فوق ضروری است ولی در زبان فارسی قاعده خاصی وجود ندارد.

بعضی از صفات یک اسم،قابل مشاهده ( مانند پیر یا جوان ، بزرگ یا کوچک) و بعضی دیگر غیر قابل مشاهده(مانند زیرک یا تنبل) می باشند. در صورتی که بخواهیم از هر دو گروه فوق در جمله استفاده کنیم صفات قابل مشاهده را نزدیک اسم می نویسیم وسپس صفات غیر قابل مشاهده را می آوریم.یک دختر جوان زیرک.
A clever young girl

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 75
[ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

lesson4


افعالی که با مصدر
to به کار می روند.


نقل قول امری


مصدرربا
to + مفعول + فعل


قبل از توضیح نکته گرامری این درس مرور کوتاهی به شیوه قرار گرفتن دو فعل در یک جمله خواهیم داشت .به طور کلی جمله هایی که دو فعل داشته باشند ، ان دو فعل می توانند به سه شکل در جمله قرار گیرند . شکل فعل دوم بستگی به نوع فعل اول دارد . ضمیر فاعلی و زمان جمله ، هیچ تاثیری در ساختار فعل دوم ندارند .

1) نوع اول : بعضی افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند ، فعل دوم حتما باید هراه با مصدر با 
to باشد.


فعل دوم فعل اول

 


2.I wanted to study the iesson .

 


فعل دوم فعل اول

 

 

 

 2) نوع دوم : بعضی از افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند ، فعل دوم حتما باید به شکل فرم (
ing)باشد.

 


1.He enjoys playing football .

 


فعل دوم فعل اول

 


2.I avoid smoking at home .

 


فعل دوم فعل اول


3) نوع سوم : گروهی دیگر از افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند،فعل دوم باید به شکل مصدربدون
to بیاید . البته در این حالت قرار گرفتن یک مفعول یا ضمیر مفعولی بین دو فعل اجباری است .

 


He made me stay her . 1.

 


فعل دوم ضمیر فعل اول


Advise نصیحت کردن

 

 

Promise قول دادن

want خواستن

order سفارش کردن،دستوردادن

expect انتظار داشتن

Permite اجازه دادن

ask خواهش کردن

tell گفتن

force مجبور کردن

 invite دعوت کردن

like دوست داشتن

alloww اجازه دادن


نقل قول جملات امری Reported speech: Imperatives

2-ساختار گرامری 2به چند تعریف کوتاه درباره جملات نقل قول توجه نمایید.

1- نقل قول مستقیم : هرگاه گفتار کسی بدون تغییر در کلمات وی بیان گردد، ان جمله را نقل
قول مستقیم گویند. در این صورت گفته مزبور را بین دو گیومه

(Quotation mark) و بعد از فعل مقدماتی یا ناقل

(Reporting verb ) قرار می دهیم. ویرگول بعداز فعل مقدماتی لازم
است.

علی گفت(من گرسنه هستم)). Ali said; "I am hungry

درجمله فوق شخص دیگری آنچه را که علی گفته است را یک بار دیگر از زبان علی بیان می کند بدون اینکه در گفتار علی کلمه ای را جابه جا کرده باشد.


2- نقل قول غیر مستقیم : گفتار کسی را از زبان شخصی دیگر و با تغییر در الفاظ آن بدون

اینکه در مفهوم اصلی جمله تغییری حاصل شود را نقل قول غیر مستقیم گویند.به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید شخصی به نام علی جمله زیر را بیان کرده است.بخواهد جمله امری را به مافوق خودش بگوید فعل مقدما تی به صورت جمله شماره 4 نوشته میشود.

2- بعد از فعل مقدما تی،حرف اضافه حذف می شود.

3- بعد از مفعول جمله ، ویرگول حذ ف شده و علامت گیومه ‌‌‌‌‌‌‌‍‌((" ")) از جمله ی امری برداشته می شود.

4- فعل جمله امری به صورت مصدر با نوشته می شود.


اگر جمله داخل گیومه در نقل منفی باشد، در نقل قول غیر مستقیم قبل از فعل مصدری ،کلمه اضافه می شود و کلمه حذف می شود.

 


1.he said to me. ''Don'tciose the door''. او به من گفت،((در را نبند)).(مستقیم)

 
2.He toid me not to close the door. او به من گفت که در را نبندم.(غیرمستقیم)
مصدرضمایر فاعلی ،ضمایر مفعولی و صفات ملکی در جملات نقل قول غیر مستقیم باید طوری تغییر کند که عطف سخن به گوینده اصلی درست انجام گیرد.


پدرم به من گفت ،((یک کتاب برای من بخر)). (مستقیم)گفت که برای او یک کتاب بخرم . پدرم به من

ضمیر مفعولی در نقل قول مستقیم به برمی گردد که ضمیر مفعولی ان می باشد


اگر جمله امری داخل گیومه، در نقل قول مستقیم با کلمه (لطفا) شروع شود در نقل قول غیر مستقیم حذف می شود.
فعل دوم مفعول فعل اول

تعدادی از افعال گروه (1) اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند، علاوه بر این که فعل دوم باید به شکل مصدر با to باشد، یک مفعول یا ضمیر مفعولی نیز می تواند قبل از toقرار گیرد. در واقع در این گونه جملات مفعول جمله،نقش فاعل را برای فعل دوم بازی میکند. اما لازم به ذکر است که همه افعالی که در گروه اول هستند نمی توانند جزاین مجمعوعه از افعال باشند. به عبارت دیگر افعالی می توانند جز این مجموعه باشند که بتوانند مفعول بگیرند و جز افعا ل متعدی باشند. افعال لازم که نمی توانند مفعول بگیرند، جز این گروه قرار نمی گیرند.

1. I want to speak English .

فعل دوم فعل اول
من می خواهم انگلیسی صحبت کنم.

 فعل دوم فعل اول
من سعی می کنم انگلیسی صحبت کنم.4. I try Mina to speak English .


فعل دوم مفعول فعل اول


توضیح: در مثال اول
want ، فعل دوم به صورت مصدر با to آمده است .
در مثال دوم بعد از فعل اول
want ،ابتدا مفعول جمله و سپس فعل دوم به صورت
مصدر با
to آمده است . (فعلwant جز افعال متعدی است).
در مثال سوم بعد از فعل اول
try ، فعل دوم به صورت مصدر با to آمده ولی چون فعل
اول
try جز افعال لازم است و نمی تواند مفعول بگیرد لذا بین دو فعل نمی توان از
مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده کرد. بناباین جمله چهارم غلط است. مهم ترین افعالی که
می توانند به عنوان فعل اول قرار گیرند و بعد از انها مفعول وسژس فعل دوم به شکل
مصدر با
to بیاید به شرح زیر است .

حالا اگر فرد دیگری (مثلا رضا) بخواهد انچه را که عتی گفته است را یک بار دیگر از زبان خود علی بیان کند،ان جمله را نقل مستقیم گویند و لذا جمله به این صورت نوشته می شود.


حالا اگر رضا بخواهد انچه را که علی گفته است را یک بار دیگر از زبان خود ش (رضا )بیان کند،با ید تغییراتی در الفاظ جمله ای که علی گفته است بدهد به عبارت دیگر جمله را به طور غیر مستقیم به شکل زیر بیان کند.
Ali said that he was hungry. علی گفت که او خیلی گرسنه بود.

جملات نقل قول غیر مستقیم با توجه به فعل مقدما تی جمله نقل قول مستقیم و نوع جمله داخل گیومه تغییراتی می کنند.

در این درس جملاتی را مورد بررسی قرار می دهیم که جمله داخل گیومه در نقل قول مستقیم، یک جمله امری است.
به جملات زیر توجه کنید.


.1.He said to me; "close the door".او به من گفت،((در را ببند)) . (مستقیم)

 2-He told me to close the door.

 


او به من گفت که در را ببندم. (غیر مستقیم)

 
3-He ordered me close the door.

 اوبه من دستور داد که در را ببندم. (غیر مستقیم)


او از من خواست که در را ببندم.(غیر مستقیم)توضیح: جمله داخل گیومه بعد از فعل مقدماتی در جمله اول،یک جمله امری است. اگر جمله فوق را بخواهیم به صورت نقل قول غیر مستقیم بنویسیم تغییرات زیر باید مد نظر قرار گیرد.


1- فعل مقدما تی با توجه به مو قعیت شخص که می خواهد جمله امری را بیان کند و شخصی که می خواهد ان امر را اجرا کند فرق می کند.اگر دو دوست از همدیگر بخواهند کاری را انجام دهند،فعل مقدماتی به صورت (جمله شماره 2)، اگر جمله امری را یک. مافوق به زیر دست خودش بگوید، فعل مقدما تی به صورت (دستور دادن)جمله شماره 3 بیان می گردد،ولی اگر یک زیر دستاو به مینا گفت (لطفا اتاقت را تمیز کن)). (مستقیم)

 2. He told mina ciean the room.

 


او به مینا گفت که اتاق را تمیز کند.(غیر مستقیم)

 الگوی جمله های نقل قول غیر مستقیم امری، درست همانند الگوی جملاتی است که داغرای دو فعل و یک مفعول هستند.
فعل دوم(مصدربا
to) + مفعول + فعل(اول) + فاعل
فعل اول فاعل مفعول (
toفعل دوم (مصدر با

اوبه علی گفت که در راباز کند.(غیر مستقیم)جمله ی فوق ، یک جمله نقل قول غیرمستقیم است و الگوی ان درست همانند الگوی جملاتی است که دارای دو فعل و یک مفعول هستند.
Verb + object + infinitive

1.He wants to go home . I am hungry. من گرسنه هستم. 2-

My father told me to buy a book for him. (lndirect)

2. I let Reza read the letter.

3.I try to speak English .

 Ali said; "I am hungry علی گفت، ((من گرسنه هستم)). . " 1.

He said to Mina, ''please clean the room.''

1.He told Ali to open the door.درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 62
[ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

افعال دو کلمه ای جداشدنی و جدا نشدنی

 


افعال دو کلمه ای
two – word verbs

جزء قیدی فعل
verb + particle


افعال دو کلمه ای همانگونه که از اسمشان پیداست از دو کلمه تشکیل می شوند. یک قسمت خود فعل و قسمت دیگر حرف اضافه‌ای بعد از آنها می‌آید. (گاهی اوقات نیز از سه جزء تشکیل می شوند).

افعال دو کلمه ای بر حسب نوع حرف اضافه‌ای که بعد از آنها قرار می‌گیرد به دو نوع جداشدنی و جدا نشدنی تقسیم می‌شوند. به عبارت دیگر نوع حرف اضافه‌ای که بعد از فعل می‌آید فعل را به جداشدنی و جدانشدنی تقسیم می‌کند. آن دسته از حروف اضافه که همیشه بعد از فعل خود می‌آیند و نمی‌توانند از آن جدا شوند را حروف اضافه جدا شدنی گویند. دسته‌ای دیگر از حروف اضافه که می‌توانند هم با فعل بیایند و هم از فعل خود جدا شوند را حروف اضافه جداشدنی یا جزء قیدی گویند. جهت روشن شدن این مبحث گرامری به مثالهای زیر توجه کنید.

من از مری مراقبت می‌کنم. (درست) 1.
I look after Mary.

من از او مراقبت می‌کنم. (درست) 2.
I look after her.

حرف اضافه ضمیر فعل فاعل

(اشتباه) 3.
I look Mary after. (اشتباه) 4. I look Her after.

توضیح : در جمله اول حرف اضافه
after بعد از فعل look آمده و سپس مفعول جمله بعد از حرف اضافه آمده است. در جمله دوم فقط کلمه her به جای مفعول جمله (Mary) آمده است بدون اینکه حرف اضافه after از فعل جدا شود. در جمله سوم و چهارم حرف اضافه از فعل جدا شده است و در نتیجه هر دو جمله از لحاظ دستوری اشتباه می‌باشند.

در جمله‌ی فوق حرف اضافه
after جزئ حروف اضافه جدانشدنی است و هیچگاه نمی‌تواند از فعل جدا شود، مهمترین حروف اضافه جدا نشدنی به شرح زیر می‌باشند.

به مثالهای زیر توجه کنید و آنها را با فرمول بالا مقایسه کنید.

لطفاً چراغها را روشن کنید. 1.
Please, turn on the lights.

لطفاً چراغها را روشن کنید. 2.
Please, turn the lights on.

لطفاً آنها را روشن کنید. 3.
Please, turn them on.

معنی بعضی افعال با توجه به حرف اضافه‌ای که بعد از آن می‌آید تغییر می‌کند. به عبارت دیگر حرف اضافه، معنی فعل را مشخص می‌کند.


خواندن مرور کردن
look over نگاه کردن به look at

مراقبت کردن
look after به دنبال چیزی گشتن look for

حرف اضافه
on هم در قسمت جدا نشدنی ها و هم در قسمت جدا شدنی ها آمده است. در صورتی که حرف اضافه on با افعال زیر بیاید جزء حروف اضافه جدا نشدنی‌ها است و در غیر اینصورت جزء حروف اضافه جدا شدنی ها می‌باشد.


سوار شدن
get on ملاقات کردن call on

متکی بودن
rely on متمرکر کردن focus on

ادامه دادن
keep on

به مثالهای زیر توجه کنید:

1.
Ali called on his friends. (درست)


2.
Ali called on them. (درست)


3.
Ali called his friends on. (اشتباه)


4.
Ali called them on. (اشتباه)


5.
Ali turned on the lights. (درست)


On – at – to – from – for – of – into – after – through - about

منتظر علی باشید. 1.
Wait for Ali

منتظر او باشید.
Him 2.Wait for

در جمله های فوق حرف اضافه
for جزء حروف جدا نشدنی است.

به کاربرد حروف اضافه جدا شدنی در جمله های زیر توجه کنید:من درس را مطالعه می‌کنم. (درست) 1.
I look over the lesson


(اشتباه) 2.
I look over it.من درس را مطالعه می‌کنم. (درست) 3.
I look over the lessonمن آن را مطالعه می‌کنم. (درست) 4.
I look it overتوضیح : در جمله اول جزء قیدی
over بعد از فعل look آمده و سپس مفعول جمله، یعنی . در جمله سوم جزء قیدی از فعل جدا شده است و مفعول جمله بین آنها قرار گرفته است. در جمله چهارم جزء قیدی از فعل جدا شده و بین آنها ضمیر مفعولی آمده است. در هر سه حالت، جملات درست هستند. اما اگر جزء قیدی همراه فعل بیاید، ضمیر مفعولی را نمی‌توان بعد از آن بکار برد (مثل جمله دوم). مهعمترین حروف اضافه جدا شدنی یا اجزاء قیدی عبارتند از :On – off – up – down – in – out – away – aver – back

مطالب فوق را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد.(درست) اسم + جزء قیدی + فعل
put on your coat.

(درست) جزء قیدی + اسم + فعل
put your coat on.

(درست) جزء قیدی + ضمیر + فعل
put it on.

(اشتباه) ضمیر + جزء قیدی + فعل
put on it.


6. Ali turned on them. (درست)

 

 

 


7. Ali turned the lights on. (درست)

 

 

 


8. Ali turned them on. (درست
توضیح : حرف اضافه
on اگر با فعل call بیاید جزء حروف اضافه جدانشدنی ها خواهد بود ولی با فعل turn جزء حروف اضافه جداشدنی ها محسوب می‌شود.


علاوه بر افعال که با حروف اضافه می‌آیند بعضی از صفات نیز به همراه حروف اضافه می‌آیند،‌که در این حالت حرف اضافه نمی تواند از صفت جدا شود.مفعول حرف اضافه صفت

 


I am sorry about the accident. I am sorry about it.


مفعول حرف اضافه صفت
He is responsible for the noise. He is responsible it

 

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 80
[ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 


lesson 2

 بعداز صفتTo کاربرد مصدر با

 مصدر با to هم بلافاصله بعد از صفت و هم بعد از صفت و مفعول جمله قرار قرار می گیرد به الگو های زیر توجه کنید

It + be + adjective +infinitive
It+ be + صفت+ toمصدربا


It + be + adjective + for +object + infinitive

It + be + صفت+ for + مفعول+ toمصدر با
It is easy to drive a carراندن ماشین آسان است

It is easy for Reza to drive a car راندن ماشین برای رضا آسان است

توضیح: در جمله اول مصدر با toبلا فا صله بعد از صفت قرار گرفته و نشان دهنده یک قاعده کلی است که همه افراد را در بر می گیرد . یعنی راندن ماشین برای همه افراد آسان است . اما در جمله دوم بعد از صفت ابتدا حرف اضافه for و سپس مفعول جاندار و فعل به شکل مصدر با to آمده است.در این الگو صفت جمله فقط به یک نفر خاص (مفعول جمله ) بر می گردد .یعنی در جمله دوم راندن ماشین برای رضا آسان است نه برای همه افراد.
در الگوی دستوری فوق کلمه It که در ابتدای جمله به کار رفته معنی خاصی ندارد و فقط جایگاه دستوری فاعل را پر کرده است.

اسم مصدر (verb+ ing) The Geround
اسم مصدر اسمی است که از فعل مشتق می شود و برای ساختن آن به آخر فعل حروف ing اضافه می شود


Speak+ ing = speaking


اسم مصدر در سه نقش و در سه جای جمله به کار برده می شود

الف) در ابتدای جمله و در نقش فاعل

Learning English is easyیاد گرفتن انگلیسی راحت است

Driving big cars is difficult راندن ماشین های بزرگ مشکل است

در جملات فوق اسم مصدر در ابتدای جمله قرار گرفته و نقش فاعل جمله را ایفا می کند

 

هرگاه جمله با یک اسم مصدر شروع شود فعل جمله حتما باید مفرد باشد خواه مفعول جمله مفرد خواه جمع باشد در مثال اول مفعول جمله مفرد و در مثال دوم جمع می باشد. ولی در هر دو جمله از فعلis (مفرد)استفاده شده است

شروع جمله علاوه بر فعل
ing فرم به شکل مصدر همراه با to نیز می تواند باشد بدون اینکه در معنی جمله تغییری حاصل شود

 


To learnEnglishiseasy


To drivebig car is difficultب) بعد از فعل ودر نقش مفعول

I like red applesسیب های قرمز را دوست دارم من


What do you like?شما چه چیز دوست دارید؟

I like swimmingمن شنا کردن را دوست دارم

همانطور که ملاحظه می فرمایید در جمله اول
red apple ودر جمله دوم swimming مفعول جمله می باشد یعنی نقش هر دو کلمه در جمله یکی است

بعضی افعال اگر به عنوان فعل اول در جمله قرار گیرند فعل بعدی می تواند به شکل اسم مصدر قرار گیرد مهمترین این افعال عبارتند از:


به خطر انداختن

Risk

اجتناب کردن از

Avoid

متنفر بودن از
Dislike

لذت بردن از
Enjoy

ملاحظه کردن
Consider

تمام کردن
Finish

قبول کردن
Ad mit

تصور کردن
Imagine

بخشاندن
For give

اهمیت دادن
Mind

توقف کردن
Stop

ادامه دادن
Go On


توجه:بعد از بعضی افعال مثل
stop و,on ,go ,like و... مجاز هستیم هم اسم مصدر و هم مصدر با to را بکار ببریم

I like to walk in the park من دوست دارم در پارک قدم بزنم I like walking in the park من قدم زدن در پارک را دوست دارم

ج) بعد از حروف اضافه و در نقش متمم جمله: بعداز حروف اضافه فعل به شکل اسم مصدر نوشته می شود


They are interested in playing football آنها به بازی کردن فوتبال علاقه مند هستند


He is tired of sitting hereاو از نشستن در اینجا خسته است

 

بعد از حروف اضافه but, except فعل به صورت ing فرم به کار برده نمی شود

 

Mehri did not tell me anything but cried

 

مهری درباره ی تصادف به من چیزی نگفت اما گریه کرد

 

 

I do not do any thing during examination except study

من در طول امتحانات هیچ کاری غیر از مطالعه کردن انجام نمیدهم

 

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 53
[ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ جمعه 18 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

جمله واره یا عبارت ،به مجموعه ای از کلمه ها گویند که دارای مبتدا و خبر باشد وقسمتی از یک جمله را تشکیل دهد. “Clause”

 

جمله واره یا عبارت اسمی،آن قسمت از جمله را گویند که به جای اسم قرار می گیرد.عبارت اسمی نیز باید دارای مبتدا وخبر باشد ولی به تنهایی نمی تواند جمله کاملی باشد.

 

 

My teacher is Mr. Amiri

اسم

معلم من آقای امیری است.

 


Who is your teacher؟

 

 

 

 

 معلم شما چه کسی است.

 

. I know who your teacher is

من می دانم معلم شما چه کسی است.

در ارتباط با جمله های فوق باید این نکته مد نظر قرار گیرد.

الف:نوع کلمه ربطی که در جمله به کار گرفته می شود باید با مرجع خود هماهنگی داشته باشد.

ب:بعد از کلمه ربط،جمله به صئرت مثبت نوشته شود نه سؤالی.

 


Mr. Alavi lives in Laleh Street.

 آقای علوی در خیابان لاله زندگی می کند.

 


Where does Mr. Alavi live?


آقای علوی کجا زندگی می کند؟I don’t know where Mr. Alavi lives.من نمی دانم آقای علوی کجا زندگی می کند.


در مثال فوق مرجع ضمیر،قید مکان می باشد،لذا کلمه ربط باید “where” باشد.از طرفی به دلیل اینکه زمان جمله ،حال ساده است،لذا بعد از حرف ربط “where” جمله باید به صورت زمان حال و مثبت نوشته شود؛یعنی ابتدا فاعل جمله وسپس فعل زمان حال و بقیه جمله (غیر از غید مکان).Ali went home at 8 p.m.


علی ساعت 8 بعد از ظهر به خانه رفت.When did Ali go home?


علی چه موقع به خانه رفت؟I know when Ali went home.من میدانم علی چه موقع به خانه رفت.در مثال فوق مرجع ضمیر قید زمان است و لذا کلمه ربط “when”می باشد و در جمله سوم عبارت اسمی که بعد از حرف ربط قرار گرفته است زمان گذشته ئبه صورت مثبت نوشته شده است نه سؤالی.

بعد از حروف ربط جمله نباید سؤالی نوشته شود.اشتباه

I know who is your teacher.


اشتباه


I don’t know where does Mr. Alavi Live.
I know when did Ali go home.

 

اشتباه

: Be going to زمان آینده ساده با عبارتWill یک فعل مرکب می باشد و معنی «قصد داشتن»میدهد.این عبارت معادل فعل Be going toعبارت

درمقایسه با
Will این است کهWill است و در ساختار زمان آینده بکار برده می شود.تفاوت این عبارت با فعل کمکی

از عزم واراده ی بیشتری برخوردار است.
Be going to

I will eat lunch at a restaurant next Friday
.

من ناهار را هفته آینده در یک رستوران خواهم خورد.

I am going to eat lunch at a restaurant next Friday.

من قصد دارم ناهار را هفته ی آینده در یک رستوران بخورم.

هر دو مثال فوق نشان دهنده این هستند که عملی (خوردن ناهار)در آینده انجام خواهد گرفت با این تفاوت که انجام عمل در مثال اول با عزم و اراده ی بیشتری همراه است.
4.
We (are going to)
ما قصد داریم
5.
You(are going to)
شما قصد دارید

6.
They (are going to)
آنها قصد دارند

1.
I (am going to) من قصد دارم

2.
You(are going to) تو قصد داری

3. {
she, He, It (is going to)

اوقصد دارد.به شکل زیر صرف می شود:
Be going to عبارت1. I am going to sleep early tonight.من قصد دارم امشب زود بخوابم.

 


2. You are going to sleep early tonight.


تو قصد داری امشب زود بخوابی.

 

 

 


3.
She is going to sleep early tonight.

 او قصد دارد امشب زود بخوابد.

 

 

4. We are going to sleep early tonight.

 

 

ما قصد داریم امشب زود بخوابیم.

 


5. You are going to sleep early tonight.

شما قصد دارید امشب زود بخوابید.


6. They are going to sleep early tonight.آنها قصد دارند امشب زود بخوابند.


نوشته می شود.
to همیشه به صورت مصدر بدون be going toفعل بعد از عبارت1. She is going to sleep early tonight. درست
2. She is going to sleeps early tonight اشتباه
3. She is going to sleeping early tonight. اشتباهمنفی_سؤالی:به جمله های زیر توجه کنید.


1. She is not going to sleep early tonight.


2. They are not going to sleep early tonight.


3. Is She going to sleep early tonight?


4. Are they going to sleep early tonight?
با فاعل ،جمله سؤالی می شود.
To be وبا جا به جا کردن فعل To be به فعل notبا اضافه کردن

 درباره : گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 65
[ شنبه 12 بهمن 1392 ] [ شنبه 12 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

::

درباره وبلاگ

مشخصات نویسنده غلامعلی عباسی درباره : غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم . این وبلاگ دفتر یادداشت بنده محسوب می کردد . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر من مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده و با علاقه مندان زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . اطمینان کامل دارم که انتقادات و ایرادهای بیشماری متوجه این وبلاگ می تواند باشد ولی بنده به عنوان مدیر این وبلاگ در بهبود این کار انتظار راهنمایی و پیشنهاد از طریق دوستداران زبان و اهل فن را دارم . تا حد ممکن منابع اعلام میگردد . امیدوارم مورد قبول و پسند همكاران ارجمند و دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .

موضوعات
زبان دبيرستان
آموزش زبان انگليسي
مقالات
مطالب خواندني
حافظه
روش مطالعه
شعر انگلیسی
سخنان بزرگان
اصطلاحات انگلیسی
انگلیسی برای سطح مبتدی
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 133 نفر
بازديدهاي ديروز : 249 نفر
كل بازديدها : 334,030 نفر
بازدید این ماه : 611 نفر
بازدید ماه قبل : 3,662 نفر
کل نظرات : 3 عدد
كل مطالب : 2128 عدد
كل اعضا : 11 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر