close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوال زبان سوم نظري

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

 

ترتيب قرار گرفتن كلمات در يك جمله

قيد زمان + قيد مكان + قيد حالت + (مفعول) فعل + فاعل

 

مفعول را در داخل پرانتز قرار داديم چون بعضي از مواقع مفعول لازم نداريم. زيرا بعضي وقت ها جمله ما لازم است و مفعول ندارد و بعضي اوقات فعل متعدي است كه مفعول دارد.
تست:

 

1) Which sentence is grammatically right?
a) I studied my book carefully yesterday.*
b) I studied carefully my book yesterday.
c) I studied my book yesterday carefully
d) I studied yesterday my book carefully.

*سه گزينه ديگر به دلايلي غلط است. جايگاه carefully اشتباه است. گزينه c قيد حالت در آخر جمله است و اشتباه است و گزينه d قيد حالت در انتهاي جمله قرار گرفته است و yesterday بعد از فعل غلط است.

2) A: where did you eat your sandwich?
B: I ate ………..
a) my sandwich quickly here*
b) quickly my sandwich here
c) here my sandwich quickly
d) here quickly my sandwich

*در گزينه b قيد حالت قبل از مفعول قرار گرفته و اشتباه است. در گزينه c قيد مكان در اول جمله آمده و اشتباه است. در گزينه d مفعول در انتهاي جمله قرار گرفته و غلط است. گزينه a صحيح است.

3) Which sentence is grammatically wrong?
a) Students must do their homework carefully.*
b) I usually go to the library on Mondays.
c) John can ride the bicycle now.
d) Mary ate quickly lunch in that restaurant yesterday.

*گزينه a درست است. در گزينه b، usually بين فاعل و فعل قرار گرفته است و درست است. گزينه c جان مي تواند دوچرخه را الان براند. فاعل داريم فعل كمكي can بعد فعل ساده فعل است. گزينه d بعد از فعل ate كه نوشته eat است بايد مفعول قرار بگيرد و جاي quicklyاشتباه است و بايد قبل از قيد مكان قرار بگيرد. گزينه d اشتباه است.درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 75
[ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ یکشنبه 18 آبان 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

زبان انگليسي سال سوم متوسطه


 

  درس ششم


لغات درس

Action=فعاليت – كار
Activity=فعاليت
Airline= خط هوايي
Aspect= بُعد - جنبه
Available=   موجود - در دسترس
By means of = توسط – بوسيله
Block=بلوك – ساختمان
Capacity =- توانايي  ظرفيت
Central= مركزي
Chemist= شيميدان
Come in = داخل شدن
Constantly = پيوسته – همواره
Deny= انكار كردن
Design= طرح
Disabled= معلول - ناتوان
Drug=دارو
Endeavour =- تلاش  كار
Entertainment = سرگرمي– تفريح
Exactly= دقيقاً
Furthermore=بعلاوه
Giant =‌خيلي بزرگ  

Go straight on = مستقيم برو
Handle=  كنترل كردن - دستگيره
In addition to =‌علاوه بر – بعلاوه
Influence= تأثير گذاشتن
Inform= اطلاع دادن
On your left = شما سمت چپ

Orbit = ‌چرخيدن
Otherwise = در غير اينصورت
Perform =- اجرا كردن اجرا
Pocket sized = سايز جيبي
Process=پردازش – پردازش كردن
Programmable= قابل برنامه ريزي
Project = پروژه – طرح
Properly= به درستي
Research= تحقيق – تحقيق كردن  
Right hand side = سمت راست
Separate = جدا كردن
Series =سري ا –مجموعه
Spacecraft= سفينه فضايي
Success=‌موفقيت
Superhuman =انسان فوق العاده – فوق بشري
Switch = عوض كردن
Task=‌كار
Tower= برج
Turn= عوض كردن – چرخيدن
Turning= نوبت - چرخش
Wind power = قدرت باد


 

 

 

Monitor

 

Case

 

 

Laptop computer

 

 

Printer

 

 

 

 

 

 

Scanner

 

 

Speakers

 

 

Keyboard

 

 

Mouse

 

 

 

 

 

 

Floppy disk

 

 

Compact disk

 

 

Joystick

 

 

Headphones

 

 

 

 

 

 

Microphone

 

 

Microchip

 

 

Mouse pad

 

 

 صيغه مجهول

1– گرامر اين درس درباره صيغه مجهول مي باشد. شما در زبان فارسي با صيغه هاي معلوم و مجهول آشنا شده ايد. صيغه مجهول، اشاره به كاري مي كند كه انجام مي شود ولي انجام دهنده يا فاعل آن مشخص نيست ( و يا براي بيان كننده مهم نيست) مانند :
علي اتومبيل را شست (صيغه معلوم)

Ali washed the car.

اتومبيل شسته شد. (صيغه مجهول)

The car was washed.

اگر ما بخواهيم مي توانيم انجام دهنده كار را نيز با كمك حرف by مشخص كنيم. اتومبيل شسته شد توسط علي (صيغه مجهول)

The car was washed by Ali.   

2 – فعل مجهول (passive)، از فعل be به اضافه قسمت سوم فعل (p.p)، تشكيل مي شود. به چند مثال توجه كنيد:

من مري را به مهماني دعوت كردم . معلوم

I invited Mary to the party.

مري به مهماني دعوت شد . مجهول

Mary was invited to the party.

آنها يك اتومبيل براي علي خريدند. معلوم

They bought a car for Ali.

يك اتومبيل براي علي خريده شد.مجهول

A car was bought for Ali.

من بايد يك نامه به علي بنويسيم .معلوم

I must write a letter to Ali

يك نامه بايد به علي نوشته شود. مجهول

A letter must be written to Ali.

ما ميتوانيم يك اتاق اينجا بسازيم . معلوم

We can build a room here.

يك اتاق در اينجا مي تواند ساخته شود.مجهول

A room can be built here.

رضا اتومبيل را تعمير كرد. معلوم

Reza repaired the car.

اتومبيل تعمير شد (توسط رضا) .مجهول

The car was repaired (by Reza).

 

صیغه مجهول (passive voice)

در جملات معلوم (active)، فاعل به عامل يا کننده عمل فعل دلالت دارد. در واقع ما از افعال معلوم براي بيان اينکه فاعل چه کاري را انجام دهد استفاده مي‌کنيم. به اين مثالها توجه کنيد:

·         The dog chased the cat. (سگ گربه را دنبال کرد)

·         My father built this house in 1960. (پدرم اين خانه را در سال 1960 ساخت)

ولي جملات مجهول (passive) به ما اين اجازه را مي‌دهند که کسي يا چيزي را که کننده يا انجام دهنده عملي نيست (غير عامل) در جاي فاعل قرار دهيم. در واقع از افعال مجهول براي بيان اينکه چه عملي بر روي فاعل اتفاق مي‌افتد، استفاده مي‌شود:

 

 

 

·         The cat was chased by the dog. (گربه توسط سگ دنبال شد)

·         This house was built in 1960. (اين خانه در سال 1960 ساخته شد)

هنگام استفاده از حالت مجهول، توجه داشته باشيد که در اغلب موارد اينکه چه کسي يا چه چيزي عمل را انجام مي‌دهد نا معلوم يا بي‌اهميت است. مثلاً در جمله زير اينکه چه کسي اتاق را تميز مي‌کند براي گوينده اهميتي ندارد:

·         This room is cleaned every day. (اين اتاق هر روز تميز مي‌شود)

ولي اگر بخواهيم بيان کنيم که چه کسي (يا چه چيزي) آن عمل را انجام داده است، در اين صورت بايد از حرف اضافه by استفاده کنيم:

 

 

·         This house was built by my father.
 (اين خانه توسط پدرم ساخته شد)

·         This picture was painted by a great painter.
(اين نقاشي توسط يک نقاش بزرگ کشيده شده )

 

ساختار

بطور کلي براي ساخت صيغه مجهول فعل معلوم، فعل to be را به همان زمان فعل معلوم مي‌آوريم و اسم مفعول همان فعل را به آن مي‌افزاييم:

·         معلوم: Somebody cleans this room every day.

·         مجهول: This room is cleaned every day.

·         معلوم: He bought this car last week.

·         مجهول: This car was bought last week.

در جدول زير مي‌توانيد فهرست افعال معلوم و معادل مجهول آنها را ملاحظه کنيد:

 

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه مي‌دارد

is kept
   نگهداري مي‌شود

حال استمراري

is keeping
دارد نگه مي‌دارد

is being kept
در حال نگهداري شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداري شد

گذشته استمراري

was keeping
داشت نگه مي‌داشت

was being kept
در حال نگهداري شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداري شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداري شده بود

آينده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداري خواهد شد

شرطي

would keep
نگه مي‌داشت

would be kept
نگهداري مي‌شد

شرطي کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداري شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداري شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداري شدن

وجه مصدري اسم مصدر

keeping
نگهداري

being kept
نگهداري شدن

منبع جدول: کتاب آموزش و خودآموز گرامر انگليسي آکسفورد،

  تمرين
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1- Very good cars…….in this factory.
1) make
2) made
3) are make
4) are made

2 –All the students …….the problem in a few minutes.
1) solved
2) are solved
3) had been solved
4)must solved

3 – That picture…….by Ali.
1) take
2) took
3) has been taken
4) had taken

4- This bicycle……for me by my parents.
1) was bought
2) has bought
3) had bought
4) must bought

5- The room……by Mary.
1) has cleaned
2) had cleaned
3)must be cleaned
4)can cleaned

6 – This lesson…..before.
1) is taught
2)has been taught
3) had taught
4) can be taught

7- These questions ………easily.
1) can answer
2) can be answered
3)must answered
4) could answer

8 – This engine………a lot of energy every day.
1) use
2) is used
3)uses
4) had used

9 – Computers and videos are …….things to have at school.
1) use
2) useless
3) useful
4) used

10 – Her success brought ……to her poor family.
1) happy
2)happiness
3) sad
4) sadness
  

  پاسخنامه

2

6

4

1

2

7

1

2

3

8

3

3

3

9

1

4

2

10

3

5درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 140
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

 

آموزش افعال ربطی افعال ربطی کدامند؟

 

برخی از افعال رابط عبارتند از:

Appear بنظر رسیدن  

Be شدن  

Become شدن  

Feel حس کردن

Look بنظر رسیدن 

Smell بو دادن

Taste مزه دادن

Get شدن 

Grow شدن 

 

 

 

آموزش صفات

نفل از سوم راهنمایی

 

صفت

تعریف صفتکلمه ای است که اسم را توصیف می کند

پسر بلند قد Tall boy 

در اینجا بلندی قد پسر را توصیف می کند.

کدام پسر؟ پسر بلند قد


 

جای صفت در جمله کجاست کجاست؟

به عبارت دیگر صفت و اسم با چه ترتیبی با هم می آیند یعنی اول صفت می آید  اسم؟

در انگلیسی صفت قبل از اسم میآید.مثال:

پسر بلند قد     tall boy

یک کتاب بزرگ       A large book

 

 

 

قانون چاق کرک

در زبان انگلیسی مثل مازندرانی صفت قبل از اسم می آید.مثلاً به مرغ چاق fat  hen میگویند یعنی اول صفت وسپس اسم را میگویند.درست عین ما مازندرانی ها که که به مرغ چاق میگوییم چاق کرک که برعکس فارسی است که میگوند مرغ چاق.

 

 (فارسیمرغ چاق (مازندرانیچاق کرک    Fat hen

 

مثال های دیگر:

 خطکش کوتاه  Short ruler         

درخت بلند              Tall tree             

 

 

 

 

 

 

صفات چگونه جمع بسته میشوند؟

 

صفت جمع بسته نمی شود.

.It is a large room

.They are large rooms

 

 

 

 

صفات با چه افعالی می آ یند؟
صفت با مشتقات فعل to be  یعنی ( am – is – are – was – were می آید.

 من لاغر بودم.  .I was thin 

من چاق هستم.  .I am fat

 

 

 

 

رابطه رنگ و صفت

رنگها صفت نیز  محسوب می شوند و همه مشخصات صفت را دارند.

آنها کتابهای سبز هستند.  .They are green books 

 

 

**********

 

 

تغییرات املایی صفات هنگام تفصیلی و یا عالی کردن آنها

 

1- صفاتی که به y ختم می‌شوند،موقع اضافه کردن er و est به i تبدیل می‌شود:

 

happy   happier   happiest

 

 

2- هنگام اضافه کردن er یا est به اخر صفات یک سیلابی که دارای یک حرف با صدا باشند و به یک حرف بی‌صدا ختم شوند fat، حرف بی‌صدای آخر تکرار می‌شود:

 

fat   fatter   fattest

 

اما اگر صفتی دارای بیش از یک حرف صدادار باشد، در این حال حرف بی‌صدای آخر تکرار نمی‌شود:

 

great   greater   greatest

 

3- صفاتی که به e ختم می‌شوند، هنگام اضافه کردن er یا est، معمولاً e آخر خود را از دست می‌دهند:

 

 

 

large   larger   largest

 

 

 

 

 

**********

 

 

 ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله چگونه است؟ 

 

 

صفات در جمله بترتیب زیر می آیند.

 

رمز ترتیب آنها بدین صورت است که اگر حرف اول آنها را بترتیب در کنار همم قرار دهیم کلمه کارمج بدست می آید.

 

 

 

اسم

+جنس

+ملیت

+رنگ

+اندازه

+کیفیت

=فرمول و ترتیب قرار گرفتن انواع صفت در جمله

 

 

The beautiful large red Iranian woolen coat

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 5

 

After a white   بعد از مدتی

Amused  ‌سرگرم

Amusing  سرگرم كننده

Behind   پشت

Bored   كسل

Boring  كسل كننده

Call out  داد زدن – بلند صدا كردن

Carpet   فرش

Company   شركت – كمپانی

Confusing گیج كننده

Cotton ‌كتان – پنبه

Egypt   مصر

Exciting   هیجان آور

Excited  هیجان زده

For apart   دور از هم – فاصله دار

Fear   ترس

Fast   روزه گرفتن

Frightened   ترسیده

Habit = عادت – خلق

Hard working   كار زیاد – كار سخت

How do you do ? چه كار می كنید ؟

Invent   اختراع كردن

Invention   اختراع

Involve  شامل شدن

Iran air  ‌هواپیمایی ایران

Instead (of)  ‌به جای

Keep accounts   حساب داری

Long ago  خیلی پیش

Make up   بهتر كردن – آرایش كردن

Manage   ریاست كردن

Meal   غذا

Moslem   مسلمان

Papyrus   پاپیروس

Report  ‌گزارش دادن – گزارش

Sheet   ورق – لایه

Shocked  ‌شوكه

Shocking  ‌شوكه كننده

Shout   فریاد زدن

Smell   بو

Surprised  تعجب آور

Taste   مزه

Up and down  بالا و پایین

Whenever  هر وقت – هر گاه

Wire   سیم

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 5  

 

 

After a white =after some time

Amused = kept  somebody busy or happy

Amusing  = keep somebody busy or happy

Behind = at or to the back of somebody or something 

Bored  =not interested  ,tired

Boring =tiring

Call out = shout

Carpet  =a soft covering for a floor that is often made of wool

Company =a  group of people who work to make or sell things

Confusing =difficult to understand

Cotton =fabric made of cotton

Egypt =a country in Africa

Exciting =producing excitement

Excited = not calm

For apart  =away from

Fear =be afraid of somebody or something

Fast=quick

Frightened =make somebody feel afraid

Habit=something that you do very often

Hard working=industrious

How do you do ? =like hello

Invent =make or think something for the first time

Invention =the act of inwent 

Involve =make somebody take part in something

Iran air=an Iranian airline company

Instead (of)=in place of

Keep accounts=accountant

Long ago=the distant past

Make up=compensate

Manage=to succeed in acomplishing

Meal =the time of eating food

Moslem =a person who follows the religion of Islam

Papyrus=a kind of plant

Report  =tell or write about something that has happenrd

Sheet =a thin flat piece of something like paper

Shocked=upseted

Shocking =upseting

Shout  =speak or say very loudly

Smell=have or use the sense of the nose

Surprised =feeling cause by unexpected events

Taste=the power to know about food and drink with your mouth

Up and down=higher and lower

Whenever = any time,every time that

Wire =a long peace of thin metal

Such as=like something

Frightening=scare

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 179
[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

آموزش جراند یا اسم مصدر

 

تعریف جراند یا اسم مصدر:

 

همانطوری که از اسمش پیداست این کلمه اسمی است که از مصدر فعل درست میشود و همه خواص اسم را هم دارد.

 

 

 

طرز درست کردن اسم مصدر یا جراند.

 

قواعد و روش درست کردن اسم مصدر یا جراند: اسم مصدر یا جراند را طبق الگوی زیر درست میکنیم.

ing + مصدر بدن to=جراند یا اسم مصدر

to learn = Learning                         یادگرفتن

to drive = driving                            رانندگی کردن

 

 

 

شباهت و تفاوتهای بین اسم مصدر و حال استمراری 

 

جراند یا اسم مصدر با حال استمراری چه فرقی دارد ؟

 

البته شباهت های آنها باعث سردرگمی می شود که با کمی دقت قضیه حل می شود.

شعر  زیر را به زبان حال دانش آموزان گفته ام که تقدیم می کنم:

 

خدایا من گرفتار زبانم               ز احوال کلامش هیچ ندانم

میگن استمراری ing داره               نشان از تکرار و زندگی داره    

حالا میگن جراند ing داره             خودش اسم یدک ing داره     

چه فرق هست بینشان ای مرد دانا               بیانش کن بدانیم این جمع ما

 

 

 

 

پاسخ به سوال جراند یا اسم مصدر با حال استمراری چه فرقی دارد ؟

 

همانطوری که قبلا خواندیم زمان حال استمراری طبق فرمول زیر می آید.

فعل با ing + (am, is, are) + فاعل = زمان حال استمراری

I am playing

صرف فعل to play در حال استمراری

 

 

 

جمع

مفرد

We are playing

I am playing

You are playing

You are playing

 

He is playing

They are playing

She is playing

 

It is playing

 

 

 

 

فرق بین جراند یا اسم مصدر با حال استمراری:اگر دقت کنید در حال استمراری فعل با ing بعد از (am, is, are) می آید در حالیکه جراند نمی آید و به عنوان اسم در موارد زیر به کار می رود.

 

 

 

 

کاربرد و جای اسم مصدر در جمله:

 

1- گاهی قبل از فعل بعنوان فاعل بکار می رود مانند:

.Driving fast can be dangerous

تند رانندگی کردن می تواند خطرناک باشد.

 

 

 

2- بعد از حروف اضافه مانند : (, at, in, on, from, of) می آید.

.I am tired of playing

 

 

 

من از بازی کردن خسته شدم.

3- بعد از کلماتی مانند busy to be (گرفتار) worth to be(ارزش داشتن)  its no good  (فایده ندارد)  فعل با ing می آید.

.She is busy making a cake

او درگیر ساختن کیک است.

 

 

 

 

 

 

طرز و روش درست کردن قید از صفت

برای درست کردن قید از صفت به آخر صفت ly اضافه می کنیم مانند :

( قید)  slow=slowly   صفت )

 

 

 

 

فرق میان  قید و صفت در کاربرد :

 

صفت اسم را توصیف می کند اما قید فعل را توصیف می کند.و همچنین

در حالیکه صفات قبل از اسم، و با مشتقات فعل to be یعنی(am-is-are-was-were بکار می رود.

مثال:

.That runner runs very slowly

.He is a very slow runner

 

توضیح در باره مثال های بالا:

در جمله اولی slowly  قید است چون کلمه runs یعنی می دود را توصیف کرد.

در جمله دوم slow است چون کلمه runner یعنی دونده را توصیف کرد.و همچنین در جمله is که از مشتقات to be است را داریم.

 

 

تمرین:

 

صفات زیر یا شکل صفت آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

easy , honest , slow ,rapid ,easy

(1)  .........He drives his car very

(1)  That person is an ………...man

(1)  It is ………...for me to answer this question

(1)  He could answer to my question very

(1)  His answer was very ………...I couldn’t answer him

 

 

جواب:

 

(1)  He drives his car very slowly

(1)  That person is an honest man

(1)  It is easy for me to answer this question

(1)  He could answer to my question very easily

(1)  His answer was very rapid I couldn’t answer him

 

توضیح در باره جوابهای تمرینات بالا

(1) slow بصورت قید یعنی slowly بکار رفت چون فعل  drives  ( رانندگی میکند ) را توصیف کرد.

(1) honest در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون کلمه man( مرد ) را توصیف کرد.

(1) easy در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون در جمله مشتقات فعل to be (isداریم.

(1) easy بصورت قید یعنی easily بکار رفت چون فعل  answer( پاسخ دادن ) را توصیف کرد.

(1) rapid در اینجا بشکل خودش یعنی صفت بکار برده شد چون در جمله مشتقات فعل to be (wasداریم.

 

 

 

 

new words, ترجمه، معنی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس دو 

 

 

به محض اينكه
خجالت زده از 
سر وقت بودن 
كور
كارمند
خطرناك
درجه
بحث
تنفر داشتن
امتحان رانندگي
تحصيل كردن
پايان
امتحان كردن – آزمودن
حقيقت
شيك – مد روز
پر كردن
نهايي
مناسب – اندازه
پرواز
ممنوع كردن 
آزاد – مجاني 
هدف 
دولت – حكومت
 درستكار
به هر حال
= در حقيقت
به عبارت ديگر 
پافشاري كردن- اصرار كردن 
دروغ گفتن – دراز كشيدن
ابزار – وسيله
مدرن – جديد
 ملت - قوم 
عابر - مسافر
كامل 
ممكن 
آماده كردن 
توليد كردن 
با سرعت – به سرعت
فهميدن

خودداری کردن، رد کردن، امتناع کردن از
نقش
آشغال
خدمت – سرويس
نشان دادن   
احمق – كودن
جامعه
احمق – كودن
دور نگه داشتن از
مفيد

ارزش
فيلم چه ساعتي آغاز مي شود؟ 
 ‌آيا – خواه

از سون از
اشیمد آو
be on time
بلایند
کلارک
دینجرس
دگری
دیسکسشن
دیسلایک
درای وینگ تست
ا جو کیت
اند
اگ ز مین
فکت
فشن ابل
فیل
فای نل
فیت
فلایت
فربیت
فری
گول
گاورن منت
آنست
ها اور
این فکت
این آذر وردذ
اینسست آن
لای
مینز
مادرن
نی شن
پسن جر
پرفکت
پاسی بل
پری پر
پردیوس
رپیدلی
ری ا لایز

ری فیوز
رول
رابیش
سرویس
شو
سیلی
سوسایتی
استیوپد
تیک اوی فرام
یوسفول

ولیو
وات تایم ذ یلم ایز آن?‌ 
وذر

 

As soon as
Ashamed of
be on time
blind
Clerk
Dangerous
Degree
Discussion
Dislike
Driving test
Educate
End
Examine
Fact
Fashionable
Fill
Final=
Fit
Flight
Forbid=
Free 
Goal
Government
Honest
However
In fact
In other words
Insist on
Lie
Means
Modern
Nation
Passenger
Perfect
Possible
Prepare
Produce
Rapidly
Realize

refuse
Role
Rubbish
Service
Show
Silly
Society
Stupid
Take away from
Useful

value
What time is the film on?‌ 
Whether

 

 

 

 

 

 

مترادف لغات جدید زبان انگلیسی سال سوم نظری-درس دوم

برای دانش آموزان تیز هوش و زبان آموزان آموزشگاهها 

when ; at the moment (that

as soon as 

feeling shame 

ashamed of  

not to late or too early 

 (be) on time 

a person who can't see 

blind  

a person in an office who does things like writing letters 

clerk  

riskey ; not safe ; unsafe 

dangerous  

grade ; measure 

degree  

argument ; talk about sth seriously 

discussion  

not like ; hate 

dislike  

driving exam 

driving test  

teach and train 

educate  

finish ; aim ; goal 

end  

to test ; to look at sth carefully 

examine 

reality ; truth 

fact  

modern ; up-to-date 

fashionable  

to make sth full 

fill  

last ; not the first 

final  

to make sb/sth right or suitable 

fit  

a journey by air 

flight 

prohibit ; not allow 

forbid  

paying no money ; no payment 

free  

aim ; object ; purpose 

goal  

state ; those who rule a country 

government  

trusty 

honest  

although 

however  

really ; actually 

in fact  

in different way 

in other words  

urge ; persist 

insist on  

to say sth that you know is not true 

lie  

a method of doing sth 

means  

new ; up-to-date ; not old 

modern  

people of a country 

nation  

traveller 

passenger  

completely good  

perfect  

maybe ; probable 

possible  

get ready 

prepare  

to make sth 

produce

quickly ; fast

rapidly

recognize ; understand

realize

reject ; not accept

refuse

what a person does

role

trash ; garbage

rubbish

help given to sb

service

display

show

foolish

silly

community

society

silly ; foolish

stupid

to remove sth/sb

take away from

helpful ; not harmful

useful

at what time does the film begin ?

what time is the film on?

cost ; price

value

if

weather

   

   

 

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , گرامر درس به درس سوم نظري ,
بازدید : 155
[ یکشنبه 20 بهمن 1392 ] [ یکشنبه 20 بهمن 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 1-After long wakefulness we are made angry, often confused and even mentally disturbed for this reason after long wakefulness we should not…….

1) relax                         2) drive                         3) drink        4) rest

  2- A terrible earthquake occurred in Tabas in 1356. According to the above sentence the earthquake happened……..

1)in the late 50’s     2) a century ago     3) in the early 50’s      4) in the 13th century

 3-The future of the country was very important to the president. Therefore, he encouraged people to think about their country first and their own interests second. According to the above sentences………

1)                we should prefer the nation’s interests to ours.

2)                the president was thinking only about his own interests

3)                the future of the country depended on our second interests.

4)                the president was more important than the future of the country.

   4-One will hardly enjoy a trip to England unless he knows English well.

1)By taking a trip to England, one will certainly learn English well.

2)                Without knowing English well, one won’t enjoy a trip to England.

3)                One will enjoy a trip to England, without knowing English well.

4)                Without taking a trip to England, one will enjoy knowing English well.

   5- How did you go to school?

1) At eight                    2) on foot             3) to study                     4) very late

 

براي هر يك از جاهاي خالي در متن زير (شماره‌هاي 6 تا 10 ) گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

Sport and games are very useful for many purposes. They make our bodies strong and ..6.. us from getting too fat, and keep us ….7.. But these are not their only ..8.. . They give us valuable ..9.. in making eyes, brain , and muscle ..10… together. So sports should not be treated only as amusements.

 6- 1) avoid                      2) award                3) prevent            4) protect

7-1) aware                     2) healthy                  3)safe               4) worthy

   8- 1) causes                   2) exercises                3) reasons           4) uses

  9- 1)activity                    2)condition              3) desire               4) practice

 10- 1) fill                        2) help               3) work                         4) view

 

با توجه به متن زير پاسخ سوالهاي 11 تا 14 را انتخاب كنيد.

Some people think that sport and games are not important things to do. They prefer going to the cinema, listening to the radio or sleeping. But sports and games should not be considered just an amusement, they are very necessary specially for those who work with their brains. Sports and games make our bodies strong, prevent us from getting too fat, and keep us healthy. But these are not their only uses, they are very useful for character training. In their lessons at school, boys and girls learn about the usefulness of working together discipline and love of one’s country, but what is learn in books can not have the same deep effect on a child’s character as what is learned by experience. A student who learns to work for his team and not for himself on a football field will find it natural to work for the good of his country instead of only his own advantage.

 11-According to the passage playing sports and games is …..for people who work with their brains.

1) an amusement                                   2) not important

3) waste of time                                         4) very necessary

 12- Those who do sports and games are usually…..than other people.

1) fatter and taller                                  2) stronger and healthier

3) thinner and weaker                            4) younger and happier

n                   13- In order to educate children better and more efficiently they……

1)                should hate playing games and sports

2)                should only study their lessons at school

3)                shouldn’t be prevented from playing

4)                shouldn’t be prevented from any amusement

n                   14-What a student learns by experience when playing a game…..

1)                doesn’t have any effect on his character

2)                is more important than what he learns in books.

3)                is less important than what he learns in books.

4)                may have bad effect on his character.

 

براي هر يك از جاهاي خالي در متن زير كدام گزينه‌ از شماره‌هاي 15 تا 19 صحيح است؟

The art of conversation and the habit of reading and writing are dying. People are ..15.. more and more lookers and ..16.. and less doers and talkers. This can only..17.. the individual. It is ..18.. to do something not very well oneself ..19.. always to sit and watch others doing it.

 15- 1) becoming         2) believing              3) amusing               4) enjoying

 16- 1) translators            2) writers               3) listeners               4) readers

17- 1) hurt                                  2) hire               3) hold              4) hope

 18- 1) best                 2) better        3) worse                       4) worthy

 19- 1) then         2) from                         3) than              4) of

با توجه به متن زير پاسخ سوالهاي 20 تا 23 را انتخاب كنيد.

In the winter of 1972 an airplane hit the side of a mountain in Switzerland at a 2:00 in the morning. The people in the nearby town thought somebody was still alive because they could see a small fire through their binoculars so when the sun  came up in the morning the men in the town began to climb up the mountain. Not all men were good climbers. Some didn’t have climbing boots and couldn’t climb easily on the icy part of the mountain others didn’t have heavy gloves so they returned to the town.

From the town the people  could not see the fire anymore because the mountain was now behind heavy snow clouds. Soon it began to snow heavily in the town and the women began to worry about the men on the mountain. The men finally got to the top of the mountain and found the pilot of the plane. He had a broken leg and was sitting beside the fire, waiting for help to come.

 20- It’s understood from the passage that it was .…when the airplane hit the mountain.

1) cloudy           2) dark              3) snowy                       3) sunny

 21- When the men climbed to the top of the mountain, they found the pilot…….. .

1) alive                    2) asleep              3) dying                        3) dead

   22- The people couldn’t have saved the pilot of the airplane if he hadn’t ……..

1) broken his leg            2) been waiting 3) been awake              3) built a fire

  23- The men climbed up the mountain as soon as……….

1) snowy clouds covered the mountain    2) some of the climbers returned to the town

3) the sun rose and the day began           4) the women in the town began to worry

  24- A: You have given me the wrong change.

      B: ………

1) I’m awfully sorry.                              2) Here you are.

3) That’s all right.                                  4) You’re welcome.

  25- A: How often do you visit your uncle?

       B: …..

1)Three times a week.                           2) Yesterday evening.

3) At half past seven.                            4) Because he’s sick.

 درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , نمونه سوال زبان دوم نظري , نمونه سوال زبان سوم نظري , نمونه سوال زبان پيش دانشگاهي يك , نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , درك مطلب ,
بازدید : 143
[ چهارشنبه 04 دي 1392 ] [ چهارشنبه 04 دي 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

مدتامتحان: 100 دقیقه

سوالات امتحانی درس زبان انگلیسی(3) کلیه رشته های نظری

تاریخامتحان :

سال سوم آموزش متوسطه

اداره آموزش و پرورش

 

نمره

سوالات

 

4

توجه: لطفا تمام پاسخ ها را در پاسخنامه به ترتیب شماره بنویسید.

کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید.

A.B. There are a lot of the – ters and cinemas in Tehran, Therefore people have a wide

         cho – ce.

C.D. He always does s – lly things in the class. He is never ash – med of what he does.

E. The foreigner's name doesn't st – ck in my mind.

F.G.Psycholo – ists are searching for the ch – mic – l basis of memory in the brain.

H.I.J. I visited a lot of at – l – tes from different countries. A gold medal is aw – rded to the

           winner of every c – mp – tition.                 

K.L. Every word is a puz – le because it has a secr – t story behind it.

M.N. They bre  - k their fast when they eat their morning m - - l.

O.P. In fact, we may l - se completely consc -  - us memory of important events if they are

        difficult for us.

 

3

با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید. ( یک کلمه اضافی است.)

 

                 channel – suitable – details – organized – invented – giant - amused

 

1.      New words are …………. whenever they are needed.

2.      I still have not found a …………. job in this town.

3.      There are many ……..buildings in the capital.

4.      He switched to another ………….. to watch the football.

5.      He told us everything about the accident. He told us the …………… .

6.      The school …………… trips to some old cities.

 

3

شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید.

7.      The sky is …………. . You can't see the stars.(cloud)

8.      He tried to answer all my questions ………….. .(honest)

9.      I can't accept your ……………. for being late. (explain)

10.  The ……… of the river was so great that we couldn't swim. (deep)

11.  Do you believe in the …………. of life on other plants? (exist)

12.  Be ……….. when you put that hot pan. (care)

 

2

جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه ی مناسب کامل کنید.

13.  They ended their …………… and became friends.

14.  I can't ………… where I put my bag.

15.   People who take .................. away from our houses are very helpful.

16.  Don't forget to …………. the dogs. They are very hungry.

 

 

3

پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید.

17.  He was thinking about ……….. the house.

a. to repair

b. repair

c. repairing

d. repaired

18.  Your overcoat is there. If you want to go out , you must ……………. .

a. put it on

b. turn it on

c. put them on

d. turn them on

19.  They invited us …………… lunch with them in that restaurant.

a. eat

b. eating

c. to eat

d. ate

20.  The students are ……….. in learning more about the subject.

a. confusing

b. confused

c. interested

d. interesting

     21. Many accidents ……….. by careless driving last year.

a. cause

b. are caused

c. caused

d. were caused

     22. "What's your plan for the weekend?" " I ………. stay at home and watch TV."

a. was going to

b. am going to

c. was going

d. am going

 

 

2

با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید.

23. class – early – to – for – to – you – necessary – it – is – come -

      24. the fruits – are going to – pick – they –next week.

 

 

2

بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید.

25. When will they arrive?

I don't know ……………. .

26.  This work must be finished today.

When …………………………………………… ?

 

 

2

با توجه به تصویر به سوالات پاسخ کامل بدهید.

 
   

 


 

27.  What are the boys doing?

 

 

     28. What is the woman telling the girl to do?

 

 

 

4

پاسخ سوالات داده شده در ستون A را از بین جواب های قسمت B انتخاب کنید. ( یک پاسخ اضافی است)

 

A

 

B

29.

Is the bus station over there?

a.

I play tennis.

30.

What does your job involve?

b.

About half an hour.

31.

What do Iranians do in their free time?

c.

Twice a year.

32.

What's your hobby?

d.

Yes, that's right.

33.

When is the film on?

e.

I work for a bank.

34.

How long does it take you to get to the station?

f.

It depends. They do many different things.

35.

What do you work for?

g.

At seven thirty.

36.

How often do you travel to Tehran?

h.

I have to prepare reports.

 

 

i.

There is a show at 10.

 

 

1

 

 

 

1

کدام کلمه از نظر تلفظ "s "یا " es" پایان کلمه با کلمات دیگر متفاوت است؟

    37. a. mats

    38. a. schools

b. writes

b. teaches

c. tapes

c.  uses

d. foes

d. places

کدام کلمه از نظر فشار صوت (stress  ) با کلمات دیگر متفاوت است؟  

    39. a. above

    40. a. telephone

b. believe

b. tomorrow

c. never

c. realize

d. ago

d. holiday

 

 

4

با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید.

     41. No one can deny the importance of computer. It means that ................... .

           a. no one understand the importance of computers.

           b. only a few people say that computers are important.

           c. every body says that computers are important.

           d. nobody has found out the importance of computers.

 

     42. Long ago in Egypt, man made sheets of paper from papyrus. But today 's paper is not

           made of papyrus at all. We understand from these sentences that .................... .           

           a. Papyrus is not used for making paper nowadays.

           b. today's paper cannot be made at all in Egypt.

           c. we still use papyrus to made paper in other countries.

           d. the sheets of paper are now made of papyrus.

     43. The Olympics are always held in countries with snow-covered mountains. These games

            include skiing, skating, ice hokey, and so on. These sentences tells us that .............. .            

           a. Skiing is one of the winter Olympic Games

           b. Snow is not very important in the Winter Games.      

           c. the Winter Olympics are held in hot countries.

           d. Skating is the only Winter Olympics Games

 

 

 

44. Education should prepare the person for the job he can do best. According to this statement ....................... .

          a. everyone can do his job well.

          b. education prepares jobs for everyone.

          c. the aim of education is to fit persons for their jobs.

          d. education is not useful for jobs.

 

3

متن زیر را بخوانید و گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I am learning how to drive a car. A week ago I had my first lesson. Yesterday, my teacher took me out on a ................. 45...... road. It was full of cars and people. I......46 ....... very slowly and carefully, but I felt ......47......the whole time. At last the lesson ........48...... and Iwent home. I felt very ............................. 49 ....... .I have learnt many things, but I have still got a lot to

.........50.............. .

45. a. rainy

b. busy

c. quiet

d. easy

46. a followed

b. started

c. kept

d. drove

47. a. afraid

b. correct

c. sorry

d. noisy

48. a. learned

b. managed

c. presented

d. finished

49. a. boring

b. tired

c. polite

d. cruel

50. a. teach

b. play

c. learn

d. drive

 

 

4

متن زیررا بخوانید و به سوالات آن پاسخ دهید.

An important businessman went to see his doctor because he could not sleep at night. The doctor examined him carefully and then said to him, `Your trouble is that you need to learn to relax. Have you got any hobbies?' The businessman thought for a few moments and then said, `No, doctor, I haven't. I don't have any time for hobbies.'

`Well,' the doctor answered, `that is your main trouble, you see. You don't have time for anything except your work. You must find some hobbies, and you must learn to relax with them, or you'll be dead in less than five years. Why don't you learn to paint pictures?' `All right, doctor,' the businessman said. `I'll try that.'The next day he telephoned the doctor and said, `That was a very good idea of yours, doctor. Thank you very much. I've already painted fifteen pictures since I saw you.'

  51. Why did the businessman go to his doctor?

 52. What did the doctor say about the businessman's main trouble?

 53. What did he tell the doctor the next day on the telephone?

 54.  The doctor said that he would be dead in four  years      True   *                             false *

 55. The businessman wanted to sleep less at night.              True   *                             false *

 

 
       

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 102
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

In The name of God

آزمون زبان انگلیسی : 3                      اداره آموزش و پرورش ناحیه  1      وقت آزمون : 90 دقیقه 

تاریخ آزمون :    /10 / 1388          دبیرستان غیر دولتی دانش پژوهان       کلاس سوم :  

نام و نام خانوادگی :                                   شماره صندلی :                          صفحه اول

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید .    2 نمره

                 

A.B.  Students should be ash – med of doing s – lly things in the classroom .

 

C.D. We should choose a su – table s – stem of education for children .

 

E.F. watching too much TV may have a bad ef – ect on your eyes – ght .

 

G.H. We should Know any s – ci – ty needs different ser – ices .

------------------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است ) .  4 نمره

Painful / end / rubbish / choice / over learning / improve / effect / degrees / experiment

 

1. I want to buy a book for my little son can you help me to make a good …………  .

2. He loves to help people . Helping people is his ………….in life .

3. It is a ……………job to tell him that his father is dead .

4. Is …………………useful ? yes , it makes things stick in the mind .

5. Researchers often do a lot of …………………..on animals .

6. Most people who have university ………………refuse to do low work .

7. How can I ……………my average ? You should study more .

8. We need people to clean our streets and take the ……………away from our houses .

------------------------------------------------------------------------------------------3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را بنویسید .   2 نمره

 

9. We don't know many things about the ………………of birds . ( migrate )

10. I didn't accept his ……………for being absent . ( explain )

11. Be ……………about what you say to her . ( care )

12. I can …………finish reading this book today . ( final )

------------------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه ی مناسب کامل کنید .   2 نمره

 

13. We went to …………….but the plane arrived two hours late .

14. A period of seven days is called a(n) …………….. .

15. Your father and you mother are called your ……………….. .

16. A person who watches television programs is called a TV ………………. .

------------------------------------------------------------------------------------------

5 – پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید .   2 نمره

 

17. I will do the shopping when I finish ………………the dishes .

a. wash                 b. washing                     c. washed               d. to wash

18. I have lost my keys . I'm looking ………….them .

a. at                  b. after                  c. for                 d. about

19. It is necessary for him ……………the accident to the police . 

a. report                  b. to report                  c. reporting                 d. reports

20. Mary has been asleep for twelve hours . we should wake  …………….  .

a. him up                 b. up her                     c. up him                   d. her up

------------------------------------------------------------------------------------------6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کاملی بنویسید .    2 نمره

 

21. off / please / them / take .

 

22. the accident / I /  for /  am not / responsible  .

 

------------------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .   2 نمره

 

23. when do they meet him in the park ?

" I don't know ………………………………………..   . "

24. The boy was seen near the park last night ?

Where …………………………………………………      ?

------------------------------------------------------------------------------------------

8 – با توجه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ کاملی دهید .    2 نمره

25. What is the man going to do ?                     26. Is the boy talking with his father ?

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

9 – پاسخ صحیح سئوالات قسمت A را از بین جواب های قسمت  B انتخاب کنید .( یک پاسخ اضافی است ) 3 نمره

                                                 A                                                         B

----------------------------------------------                       ------------------------------------

27. What do Iranians do at weekends ?  (     )                   A . I play tennis .

28. what time is the film on ? (     )                                     B. Traveling by plane

29. What's your flight number ? (     )                                      C. It depends .

30. How often do you go to the cinema ? (     )                  D. There is show at 8

31. What's your hobby ? (      )                                             E . 525

32. What made you happy ? (     )                                         F. once a week .

                                                                                                   G. It tasted nice .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – کدام کلمه از نظر تلفظ  " S  " یا " es  " پایان کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است . 2 نمره

 

33.   a. walks                    b. boys                     c. keeps                     d. farms

34.   a. washes                 b. repairs                  c. uses                        d. teaches

کدام کلمه از نظر فشار صوت ( Stress  ) با سه کلمه دیگر متفاوت است .

35.  a. father                 b. above                   c. never                    d. added

36.  a. already               b. another                c. garden                  d. to morrow

 

 11 - درک مطلب : با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید .   3 نمره

 

37. Memory is the brain's ability to ………………………….   .

a. use arms and legs properly                            b. slow down the pace of learning

c. keep a record of past events                          d. search large areas of physical illnesses

                                       -----------------------------------------

38. At the end of the experiments , most of the families said that in future they would watch only certain programs , and not allow their lives to be influenced by TV . This sentence means that families decided ………………… .

a. not to watch TV programs at all                           b. to let TV influence their lives

c. to watch only some TV programs                        d. to do certain experiments in future

                                          -------------------------------------------

39. There are several ways which help people to remember things for several days . one of then is over learning . The word " Them " refers to …………………… .

a. ways               b. things                c. days                  d. people

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12 – متن زیر را بخوانید و به سئوالات به صورت خواسته شده پاسخ دهید .  

 

       Jack Smith was traveling around the country  in his car . One evening he was driving  along a road and trying to find a small hotel when he was an old man at the side of the road . He stopped his car and said to the old man . " I want to go to the Sun Hotel . Do you know it ? "

 

 Yes , The old man answered . " I will show you the way ." He got into Jack's car and they drove for about twelve miles . when they came to a small house , the old man said , " Stop here ." Jack stopped and looked at the house . " But this isn't a hotel , " he said to the old man . " No " the old man answered . " this is my house . And now I'll show you the way to the Sun Hotel . Turn around and go back nine miles . Then you will see the Sun Hotel on the left . "

 

55. Where did Jack want to go ?

56. Whom did Jack ask to help him ?

57. How far did they drive ?

 

58. Jack stopped his car because he was a friend .     a. True               b. False

59. Jack stayed in the old man's house that night .     a. True               b. False

 

 

GOOG LUCK : ABBASI

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 118
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

In The name of God

آزمون زبان انگلیسی : 3                      اداره آموزش و پرورش ناحیه  1      وقت آزمون : 90 دقیقه 

تاریخ آزمون :    /10 / 1388          دبیرستان غیر دولتی دانش پژوهان       کلاس سوم :  

نام و نام خانوادگی :                                   شماره صندلی :                          صفحه اول

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید .    2 نمره

                 

A.B.  Students should be ash – med of doing s – lly things in the classroom .

 

C.D. We should choose a su – table s – stem of education for children .

 

E.F. watching too much TV may have a bad ef – ect on your eyes – ght .

 

G.H. We should Know any s – ci – ty needs different ser – ices .

------------------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است ) .  4 نمره

Painful / end / rubbish / choice / over learning / improve / effect / degrees / experiment

 

1. I want to buy a book for my little son can you help me to make a good …………  .

2. He loves to help people . Helping people is his ………….in life .

3. It is a ……………job to tell him that his father is dead .

4. Is …………………useful ? yes , it makes things stick in the mind .

5. Researchers often do a lot of …………………..on animals .

6. Most people who have university ………………refuse to do low work .

7. How can I ……………my average ? You should study more .

8. We need people to clean our streets and take the ……………away from our houses .

------------------------------------------------------------------------------------------3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را بنویسید .   2 نمره

 

9. We don't know many things about the ………………of birds . ( migrate )

10. I didn't accept his ……………for being absent . ( explain )

11. Be ……………about what you say to her . ( care )

12. I can …………finish reading this book today . ( final )

------------------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه ی مناسب کامل کنید .   2 نمره

 

13. We went to …………….but the plane arrived two hours late .

14. A period of seven days is called a(n) …………….. .

15. Your father and you mother are called your ……………….. .

16. A person who watches television programs is called a TV ………………. .

------------------------------------------------------------------------------------------

5 – پاسخ صحیح را از بین گزینه های داده شده انتخاب کنید .   2 نمره

 

17. I will do the shopping when I finish ………………the dishes .

a. wash                 b. washing                     c. washed               d. to wash

18. I have lost my keys . I'm looking ………….them .

a. at                  b. after                  c. for                 d. about

19. It is necessary for him ……………the accident to the police . 

a. report                  b. to report                  c. reporting                 d. reports

20. Mary has been asleep for twelve hours . we should wake  …………….  .

a. him up                 b. up her                     c. up him                   d. her up

------------------------------------------------------------------------------------------6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کاملی بنویسید .    2 نمره

 

21. off / please / them / take .

 

22. the accident / I /  for /  am not / responsible  .

 

------------------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .   2 نمره

 

23. when do they meet him in the park ?

" I don't know ………………………………………..   . "

24. The boy was seen near the park last night ?

Where …………………………………………………      ?

------------------------------------------------------------------------------------------

8 – با توجه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ کاملی دهید .    2 نمره

25. What is the man going to do ?                     26. Is the boy talking with his father ?

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

9 – پاسخ صحیح سئوالات قسمت A را از بین جواب های قسمت  B انتخاب کنید .( یک پاسخ اضافی است ) 3 نمره

                                                 A                                                         B

----------------------------------------------                       ------------------------------------

27. What do Iranians do at weekends ?  (     )                   A . I play tennis .

28. what time is the film on ? (     )                                     B. Traveling by plane

29. What's your flight number ? (     )                                      C. It depends .

30. How often do you go to the cinema ? (     )                  D. There is show at 8

31. What's your hobby ? (      )                                             E . 525

32. What made you happy ? (     )                                         F. once a week .

                                                                                                   G. It tasted nice .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – کدام کلمه از نظر تلفظ  " S  " یا " es  " پایان کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است . 2 نمره

 

33.   a. walks                    b. boys                     c. keeps                     d. farms

34.   a. washes                 b. repairs                  c. uses                        d. teaches

کدام کلمه از نظر فشار صوت ( Stress  ) با سه کلمه دیگر متفاوت است .

35.  a. father                 b. above                   c. never                    d. added

36.  a. already               b. another                c. garden                  d. to morrow

 

 11 - درک مطلب : با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید .   3 نمره

 

37. Memory is the brain's ability to ………………………….   .

a. use arms and legs properly                            b. slow down the pace of learning

c. keep a record of past events                          d. search large areas of physical illnesses

                                       -----------------------------------------

38. At the end of the experiments , most of the families said that in future they would watch only certain programs , and not allow their lives to be influenced by TV . This sentence means that families decided ………………… .

a. not to watch TV programs at all                           b. to let TV influence their lives

c. to watch only some TV programs                        d. to do certain experiments in future

                                          -------------------------------------------

39. There are several ways which help people to remember things for several days . one of then is over learning . The word " Them " refers to …………………… .

a. ways               b. things                c. days                  d. people

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12 – متن زیر را بخوانید و به سئوالات به صورت خواسته شده پاسخ دهید .  

 

       Jack Smith was traveling around the country  in his car . One evening he was driving  along a road and trying to find a small hotel when he was an old man at the side of the road . He stopped his car and said to the old man . " I want to go to the Sun Hotel . Do you know it ? "

 

 Yes , The old man answered . " I will show you the way ." He got into Jack's car and they drove for about twelve miles . when they came to a small house , the old man said , " Stop here ." Jack stopped and looked at the house . " But this isn't a hotel , " he said to the old man . " No " the old man answered . " this is my house . And now I'll show you the way to the Sun Hotel . Turn around and go back nine miles . Then you will see the Sun Hotel on the left . "

 

55. Where did Jack want to go ?

56. Whom did Jack ask to help him ?

57. How far did they drive ?

 

58. Jack stopped his car because he was a friend .     a. True               b. False

59. Jack stayed in the old man's house that night .     a. True               b. False

 

 

GOOG LUCK : ABBASI

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 101
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

of God

 

نام و نام خانوادگی :                         دبیرستان  دکتر معین            کلاس سوم :

آزمون زبان سال سوم   درس چهارم                وقت آزمون : 80 دقیقه          صفحه : اول

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید .    4 نمره

 

A.B. That TV chan – el doesn't have a lot of vie – ers .

 

C.D. The bra – n can record a large a m - - nt of information .

 

E.F. The Olympics at – ra – t a lot of people .A br- nze medal was given to him .

 

G.H. We should ex – mine other s – stems of education .

 

I.J. He Wres – les beautifully . He is a great athl – te .

 

k.L. He has the abil – ty to remember all the d – tails of the story .

 

M.N. We need farmers to prod – ce food and people to take the r – b – ish away .

 

O.P. You can improve your aver – ge if you pra – t –ce hard .

------------------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است ) 4 نمره

 

Improve / effect / educate / invent / awarded / habit / services / degrees / hold

 

1. Parents try to ……………..their children from a very young age .

2. We should try to leave our bad ……………….as possible .

3. We will ………………a meeting next week .

4. All jobs are important and useful and any society needs different ……………  .

5. Your English is not very good . you should …………………it .

6. some people with university …………….refuse to do low work .

7. what is the ……………..of television on children's lives ?

8. A gold medal was ………………to our volleyball team .

------------------------------------------------------------------------------------------

3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید .   3 نمره

 

9. Do you know any thing about the ……………………..of bird's ?    ( migrate )

10. The child's skill in reading is ……………………..for his age .    ( wonder )

11. The weather is very ……………….today .       ( hot )

12. He couldn't ……………..the meaning of the new words in the passage . ( explain )

13. After a long wait , the bus ……………………arrived . ( final )

14. How do they measure the ………………of a mountain ? ( high )

 

------------------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه کامل کنید . 3 نمره

 

15. What's your flight …………….? It is 287 .

16. I am a member of our school football …………… .

17. The day when you were born is called your ……………….. .

18. The lake was very …………….. . we couldn't see it's bottom . 

19. Sunday is between ……………… and Monday .

20. The 15th of Sha'ban is a religious ……………………….. .

 

------------------------------------------------------------------------------------------

5– پاسخ صحیح را از بین گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید . 3 نمره

 

21. Ahmad has decided to go shopping . He …………….something for dinner .

a. has bought          b. is going to buy        c. would buy           d. had to buy

22. He doesn't enjoy…………..letters . He can never think what to write .

a. to write               b. write               c. writing                    d. writes

23. Mary has been asleep for twelve hours . we should wake ……………. .

a. him up                 b. up her               c. up him                  d. her up

24. It was difficult for him …………….a place to park his car in the city center .

a. finding                b. found                c. to find                d. find

25. Where does Mohsen live ? I don't know where ………………….. .

a. he lived              b. he lives               c. does he live            d. did he live

26. I have lost my keys . I'm looking ……………….them .

a. at                  b. after                    c. for                    d. about

------------------------------------------------------------------------------------------

 6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید .    2 نمره

 

27. going / me / to / visit / is / my friend / tomorrow morning .

 

28. do / to call / when / you / her / want / up ?

 

------------------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .    2 نمره

 

29. It is difficult for him to climb the tree ?

Yes , climbing …………………………………………  .

30 . I told Reza , " Don't sell your new car " .

I told Reza ………………………………………………..  .

------------------------------------------------------------------------------------------

8 – با توجه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ دهید .  2 نمره

 

31. What is the shopkeeper advising him to do ?

 

 

 

 

 

32. What is the girl doing ?

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

9 – کدام کلمه از نظر تلفظ  s  یا es  پایان کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است . 1 نمره

33.     a) shops               b) books               c) cars                d) puts

34.     a) jobs                  b) medals             c) dishes            d) pens

کدام کلمه از نظر فشار صوت ( stress ) با سه کلمه دیگر متفاوت است . 1 نمره

35.     a)happy               b) above             c) mother             d) little

36.     a) already            b) enough           c) ago                   d) father

10 – پاسخ قسمت A را از بین جوابهای قسمت B انتخاب کنید . ( یک پاسخ اضافی است ) 3 نمره

 

                                              A                                                         B

-----------------------------------                  ------------------------------------------

37. How often do you have English ? (    )                   a. yes , I play tennis .

38. What does your friend do ?  (     )                           b. I go to the cinema .

39. Do you have any hobbies ? (     )                            c. 678

40. What do you do in your free time ? (   )                d. He's a teacher .

41. What do you do at the weekend ? (    )                 e. I play football .

42. What's your flight number ? (    )                           f. once a week .

g. I manage an office .

------------------------------------------------------------------------------------------

11- با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید .    4 نمره

 

43. Snow – covered roads are very dangerous , so , we expect drivers …………….  .

 

a. not to drive on these roads at all              b. to drive very carefully on these roads

c. not to drive out of town during winter      d. to put on warm clothes in snow

 

44. If no one cleaned our streets and took the rubbish away from our houses we might …………………….. .

a. get much rain and snow                       b. get terrible illnesses

c. have a beautiful city                             d. have nice weather

 

45. There are a lot of theater and cinemas in Tehran . There fore , people ……….   .

a. have got plenty of time                         b. are quite relaxed

c. don't have many choices                      d. have a wide choice

 

46. Takhti was an Iranian athlete . He is the father of wrestling . These sentences means that ……………………   .

a. Takhti's father was an athlete in wrestling            b. Takhti was a great wrestle

c. Takhti was an athlete in wrestling like his father     d. Takhti helped a lot to improve wrestling in Iran

 

------------------------------------------------------------------------------------------12 – متن زیر را بخوانید و جا های خالی جملات را با گزینه های داده شده کامل کنید . 3 نمره

 

    In a village far away , a farmer became ill , and everybody thought he would die . It was winter and there was a lot of ……47…...... on the ground . The doctor who lived a hundred miles away couldn't ……48………..the sick man . There was an old woman in that ……49………who couldn't read and write , but she ……50……….that she was able to ……51…………him .

After visiting the sick man , she ……52………him the seeds of different mountain plants and wanted him to boil and eat them . The man did so . The next day he felt better and after two days he could walk .

 

47.     a. rain               b. fog                   c. snow                 d. steam

48.     a. visit              b. watch               c. look                   d. observe

49.    a. farm              b. village               c. town                 d. building

50.    a. believed        b. decided             c. advised            d. ordered

51.    a. feel                b. hurt                   c. cure                  d. force

52.    a. baked            b. asked                c. cooked              d. gave

 

13 – متن زیر را بخوانید و به سئوالات به صورت خواسته شده پاسخ دهید .     5 نمره

 

        Mr. Brown wanted to travel to one of the cities in England . They had told him

 

that the train would leave at 7:20 . As soon as the breakfast was over , he got the car 

 

out of the garage and drove towards the railway station . He was in a hurry because

 

he thought he might miss the train . There was heavy traffic everywhere in the city

 

and he was not able to drive fast . Finally he got to the station a few minutes after 7 .

 

Some of his friends were at station waiting for him . He gave the car to one of them

 

and asked him to take it home . He explained to them why he was a little late and

 

without wasting the time , he said goodbye to them and got into the train . It left the

 

station just on time while Mr. Brown was happy that he hadn't missed the train .

 

53. Where did Mr. Brown want to travel ?

 

54. Why couldn't he drive fast ?

 

55. Did the train leave before 7:20 ?

 

56. Mr. Brown could travel by train .        a. True                  b. False

 

57. Mr. Brown parked his car at the railway station .     a. True             b. False

 

 

GOOD  LUCK : ABBASI

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 118
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

                                                                                  "بسمه تعالی"

آموزش و پرورش ناحيه يك اردبيل

 

 نام و نام خانوادگی:                                      زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان                               تاریخ امتحان :   

                                                            نوبت امتحان:                                              وقت امتحان: 90 دقیقه

                                           

 

 

A) Spelling : Fill in the blanks with the missing letters . (4)

 

A.B.TV can have a bad ef--ect  on your eyes--g--t .

C.D.The loss of large are--s of memory oc-- -- rs in some illnesses .

E.F.This po--m does not sti--k in  my  mind .

G.H.Any  s--ci--ty  needs  different  s--rvi--es .

 

B) Fill in the blanks with the following words (there is one extra word ) . (4)

 

(briefly - harmful - fashionable-period- choices-preparing–education-painful- completely)

 

1.  In big cities there are a lot of _________ for people to choose from   .

2. This building must be completed in a _________ of six months .

3. It is important for a country to have a good system  of ___________ .

4. Teachers spend a lot of time __________ lesson plans .

5. Can you remember all the details of a picture you have looked only _________ ?

6. The loss of his best friend was very __________ .

7. We made sure that he was __________  wrong .

8. Wearing sun glasses is _________  these days .

 

C) Complete the sentences with your own words . (3)

 

9.   Smoking is _________ in schools and hospitals.

10. The ___________ of milk as a food is very high .

11. The restaurant is open every day __________ Friday .

12. Millions of __________ watch the world cup Football matches all over the word .

13. ___________ is the brain's ability  to keep a record of past events .

14. The taxi driver was __________ for the accident .

 

 

 

D) Fill in the blanks with the correct from of the words in brackets .(3)

 

15. Mr.Amiri didn't accept Amir's __________ for breaking the window(explain)

16. We forgot to measure the __________ of the room .(long)

17. She answered all my questions ___________ (honest)

18. A good runner has ___________ legs. (power)

19. After a long __________ we decided not to sell the car .(discuss)

20. A pilot should do this job with great __________ .(care)

 

E) Choose the correct answer . (3)

21. Have the mechanic fixed the car ? No , he _________  it tomorrow .

a) could fix                   b)has fixed                      c)is going to fix            d)fixed

 

22.He tried to avoid _____________ my question .

a) to answer                 b)answering                    c)answers                     d)answer

 

23.They were very sorry ___________ the accident .

a) in                               b)at                     c)of                               d)about

 

24. Has he given back the books ? Yes , he has given ____________ .

a) it back            b)them back                   c)back it                      d)back them

 

25.I've lost my keys . I've looked ____________ them everywhere .

a) up                  b)after                              c)at                              d)for

 

26. Reza is very different __________  his brother .

a) from                  b) with                     c) of                             d)to

 

 

F) Complete  the sentences . (2)

 

27. What did the  teacher ask  you to do ?

      I don't remember what __________________ .

 

28. Finding a job here is very difficult .

      It is  ______________________ .

 

G) Put the words in correct order . (2)

 

29. Wake - tried - before - them - I - to - up - seven

30. know - Ali - yesterday - where - you - do - went ?

 

H) Look at the pictures and answer the questions . (2)

 

31. what has made Ali tired ?

 

32. What is Mr.Amiri going to do ?

 

 

I) Which word has a different pronunciation of   "s"  or   "es"    . (2)

 

33. a)Laughs                          b)hats                         c) bags                    d)not es

34. a)pages                             b)washes                    c) uses                    d)foes

 

 

J) Which word is different from the others according to its stress .

 

35. a) my self                 b)after                c)happy                    d)wanted

36. a)fourteen               b)about                         c)mother                  d)ago

 

K) Language Functions

Match column A with column B  . There is one extra item in B . (4)

 

 

                       A                                                                          B

 

 

37. What does your sister do at weekends ?           a) Twice a week.

38 . How do you go to work ?                                  b) I was very sorry .

39 . How often do you have English ?                    c) I don't know where he is .

40. What time is the film on ?                                  d) What's your number ?

41. Do you have any hobbies ?                                e) I have heard good news .

42. When is my flight , please ?                               f) Yes , I go swimming .

43. Why are you so happy ?                                     g) there's a show at 6 .

44 . Where is the teacher ?                                       h) I usually  walk .

                                                                                   i) she stays at home .               

 

 


 

L) Read the following sentences and choose the correct answer . (4)

 

45. We find a far larger number of people with university degrees than there are jobs for them . According to this statement , there are _____________ .

a) enough jobs for educated people              b) jobs for them in universities .

c) not  enough jobs for educated people      d) more jobs for people

 

46. This education should prepare children for the job he can do best . This means that ___________________ .

a) everyone can do his job well .                  

b) education prepares jobs for every body

c) the aim of education is to prepare persons for their  jobs

d) education can do best for job

 

47. Dinner times were more relaxed without the pressure of TV this means , without TV , families were relaxed ______________ .

a) after eating dinner                                       b) while eating dinner

c) before dinner time                                       d) until dinner time

 

 

48. There are several ways which help people to remember things for a long time . One  of them is over learning .

 

The word 'them'  refers to ___________ .

a) people                           b)ways                         c) days                    d)things

 

M) Read the passage and fill in the blanks with the best choice .

 

I am  learning how to drive a car . A week ago I had my first lesson . Yesterday my teacher took me out on a      49       road .  It was     50__   of cars and people .

I      51___   very slowly and carefully , but I felt        52___   the  whole time.

At last the lesson      53___    and I went home. I felt very       54___    . I have learnt many things , but I have still got a lot to learn . (3)

 

49. a) rainy                        b)busy                          c) quiet                   d)easy

50. a)full                            b)ashamed                   c) tired                    d)much

51. a)followed                    b)started                      c) kept                    d)drove

52. a)afraid                        b)asleep                       c) sorry                    d)noisy

53. a)learned                     b)visited                       c) corrected            d)finished

54. a)wise                          b)tired                          c) polite                   d)cruel

 

 


 

N) Read the passage and answer the questions . (4)

 

Mr. Grey was the manager of a small office in London . He lived in the country , and came up to work by train . He liked walking from the station to his office unless it was raining , because it gave him some exercise .  One morning he was walking along the street when a stranger stopped him and said to him . 'You may not remember me , sir , but seven years ago I came to London without a penny in my pockets . I stopped you in this street and asked you to lend me some money , and you lent me five pounds , because you said that you were willing to take a chance so as to give a man a start on the road to success . '

Mr. Grey thought for a few moments and then said , ' Yes , I remember you . Go on with your story .

 

55. Where did Mr. Gray work?

56. How did he get from his home to his office ?

 

57. He walked because he was poor .           

 True                            False  

 

58. He had helped the stranger some years ago  .  

True                            False  

     

 

Good Luckدرباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 112
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

In The Name Of God

نام و نام خانوادگی :                               دبیرستان  دکتر معین  یک  

کلاس سوم :                                             وقت آزمون : 80 دقیقه                                                          

 

 

1 - کلمات ناقص را بطور کامل بازنویسی کنید. 4 نمره

 

A.B.They said that in fut-re they will watch only cerata-n programs.

 

C.D.The police r-alized that the man was telling a li- .

 

E.F.Di-ner times were more relaxed without the pres-ure of TV.

 

G.H.Some of the inf-rmation which goes into the bra-n is forgotten.

 

I.J.Several interesting ob-ervations were r-ported.

 

K.L.Psychol-gists believe that forgtting dosen t take place at an even p-ce.

 

M.N.My brother is very po-erful.He has gotten medals rec-ntly.

 

O.P.I can t recal-  his name.It does not st-ck in my mind.

------------------------------------------------------------------------------------------

 2 - با استفاده از کلمات داده شده جملات زیر را کامل نمایید.(یک کلمه اضافی است) 4 نمره

 

( ashamed of – details – average – education – struggle – rubbish – programs – painful - memory)

 

1.They cleaned the house and took …………. away from their house.

2.The …………… of students in this class is 15.

3.Family members …………… on choosing different channels.

4.Ali is ………….. showing his bad marks to his mother.

5.Some people have photographic ………… .

6. I like watching TV ………….. at night.

7.They think that …………. is not an end but a means to an end.

8.Do you know all the ………… about the accident? – Yes , I do 

------------------------------------------------------------------------------------------

3 - شکل صحیح کلمه های داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید.  3 نمره

 

9.Last night I had only …………. Soup. (water )

10.She ………… me to dinner yesterday. (invite)

11.Preparing this food is not as ……….as it may seem.(easy)

12.What do you …………. think about this problem? (real)

13.He could not ………….. how computer works. (explain)

14.He likes walking in such a …………. night. (rain)

------------------------------------------------------------------------------------------

 4 -   جملات زیر را با نوشتن کلمه ای مناسب از اطلاعات خود کامل کنید. 3 نمره

 

15.Our television doesn’t t work. So we bought a new television …………..

16.Driving on snow – covered streets isn’t safe. It is very …………. .

17.This man cannot see. He is ………. .

18.A person who is watching TV is a TV …………. .

19.The ability to remember things is called ………… .

20.Her mother didn’t t …………. her to go out, because she had an exam.

 

5 - گزینه صحیح را از میان پاسخهای داده شده انتخاب کنید.   3 نمره

 

21. “What dose she say?” “ I don t know what ……….. .”

a)she said      b)does she say            c)she says          d)did she say                     

22.It is important for him ………… that tall tree.

a)to climb                  b) climb                 c)climbing                 d)climbs

23.I can give you the book  if you look …………. it carefully.

a)about                      b)after                    c) up                          d)for

24.He doesn’t t enjoy …………. in this part of the river.

a)swim                      b)swimming           c)to swim                  d)swims

 

25.Look at the cloudy sky .It …………. Soon.

a)was raining            b)is going to rain    c)has rained              d)rained

26.”Did you turn off the CD player?” “-Yes ,I turned ……….. .

a)it off                       b)off it                    c)off them                d)them off

 

------------------------------------------------------------------------------------------

6 - با توجه به تصاویر داده شده به سوالات داده شده پاسخ دهید.   2 نمره  

   

27) What has made the man tired? ( to wash)

                                                                                 

            

28 ) What is the boy doing? (pick up)

------------------------------------------------------------------------------------------

 7 - بر اساس جمله ی داده شده جمله ناقص را کامل کنید.  2 نمره

 

29.”Where can she find her pen?”

“ I don t know …………………………….. .”

30.Finding a job is important for him.

It …………………………………………... .

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 8 - با هر گروه از کلمات زیر یک جمله بنویسید. 2 نمره

 

31.smoking – stopped – last year – my father.

 

32.monkeys – are – afraid – they – of.

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - کدام کلمه از نظر تلفظ S با بقیه متفاوت است؟  1 نمره

33. a)mixes            b) taxies           c)dishes          d)matches

33. a)coughs          b)cars               c)dolls            d)dogs

 

10 – کدام کلمه از نظر استرس ( تکیه ) با بقیه کلمات متفاوت است . 1 نمره

 

34. a) my self              b)after             c) happy             d)wanted                 

35. a)fourteen            b)about            c)mother             d)ago

 

------------------------------------------------------------------------------------------

11 – مکالمه پاسخ سوالات زیر را از ستون مقابل پیدا کنید.(یک پاسخ اضافی است)   4 نمره

                        A                                                                         B

---------------------------------              ----------------------------------------------- 

36) How often does she have biology?(    )              a. There is a show at 8:30

37) When is the library open?(     )                         b. It depends. They do many different things.          

38) What is your sister’s hobby? (     )                   c. He must be an Australian.

39) When is your appointment with the professor     (    (  d. Her amusement is tennis.

40) What do Iranians do in their free time?(     )                 e. That leaves at 5:45 pm.

41) Would you mind not making so much noise? (     )        f. every Sundays .

42) Where does he come from?(     )                                      g. Oh, all right. I’m sorry.

43) What time is the film on TV?  (      )                                 h. We’ll meet on the sixteenth.

                                                                                           i. From 8:30 am up to 7:30 pm. 

------------------------------------------------------------------------------------------

  12 - درک مفهوم جمله: مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.  4 نمره                                                    

44) ’Some people with university degrees refuse to do what they think low work.’ In other  words,         some educated people …………………

 

 a. insist on working hard                          b. don’t like working with their hands            d. don’t think about their work                         c. like to rest at home everyday     

                                                                       

45) ‘In many modern countries there are a far larger number of people with university degrees than there are jobs for them to fill.’ In these countries…………………’

 

  a) it is not difficult to find work             b) there are a lot of jobs for educated people

     

  c) some educated people are unemployed        d) educated people fill all the jobs

       

46) ‘What we remember and the way we recall it influenced by our interests, way of thinking, and emotional feelings.’ It means that………………..

   a. our interests and feelings have effects on our memory

   b. thinking about our interests can help us

   c. we can’t remember our feelings at all

  d. there is no way to recall our feelings

  

47) “It’s not enough just to choose the first system of education one finds; or to continue with one’s old system of education without examining it to see whether it is in fact suitable or not.” It means that: We should………………     

a. test many systems and choose the best one. 

b.  continue our old system of education

c.  choose any system of education.

d.  not examine other systems at all.

------------------------------------------------------------------------------------------

  13 -  جاهای خالی متن زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید .   3 نمره                                                                    

      It may be interesting for us to know something about birds. Birds usually don’t fly…48…..       up in the sky because the air doesn’t…49… them up and also it becomes…50…  for them  to breathe. They fly near the ground so that they can see…51… they are and look for places they know. Many birds…52… at height , so that they can…53… and eat during the  day. They know when to fly south. Perhaps, cold weather and shorter autumn days tell them when to migrate.

 

      48) a. deep                 b. wide                      c. high                          d. long

     49) a. keep                 b. call                        c. wake                        d. make

      50) a. easy                 b. important              c. necessary                 d. difficult

      51) a. where               b. how                       c. when                        d. which

      52) a. discover           b. migrate                  c. watch                       d. observe

      53) a. realize              b. research                c. rest                          d. recall

------------------------------------------------------------------------------------------

 14 -   درک مطلب: متن زیر را به دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید. 4 نمره

     

  Speaking a foreign language is what most people want. Every year many people start learning one. Some people try at home with books and tapes. Some use the radio or TV programs; thousands go to evening classes. If they use the language only 2 or 3 times a week, it will take a long period of time to learn a language, like language learning at school. Some people try to learn a language by studying for 6 hours or more a day. Some travel to the country where the language is spoken to learn it. However, most people do not have enough money to go abroad. Some people need the language to do their work better. For example, students, doctors and scientists need to read foreign books and reports. Others need it for some other ends.

     Whether the language is learned quickly or slowly, it is hard work. Labs and good books and tapes will help, but nothing can be as helpful as a good teacher.

 

54) Does language learning at school take short time?                                                                                             

55) Why do scientists need to learn a foreign language?

 

56) We understand from the passage that learning a language by………… is the most useful way.

      a) using labs and tapes                        b) good books and reports

      c) traveling to other countries              d) the help of a good teacher

 

57) According to the passage, language learning at school is harder than language

      learning at home.                        a) True                            b) False

 

58) The quickest way to learn a language is learning at home.  a) True          b) False

 

With the best wishes : Abbasiدرباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 84
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

In the name of God

نام و نام خانوادگی :        دبیرستان دکتر معین                  آزمون زبان سال سوم

 

وقت آزمون :  80 دقیقه                      کلاس سوم :              صفحه : اول

 

توجه : لطفا تمام پاسخ ها را در پاسخنامه به ترتیب شماره بنویسید

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل باز نویسی کنید  .          4 نمره

 

A. B. The spa – ecraft which orb – ted around the Mars sent some pictures from it .

C. D. Some of the p – zzles are not easy to s – lve .

E. F. Some people do s – lly things and they are not ash – med of what they do .

G. H. We should real – ze that educ – tion is not an end .

I. J. Computers can help us  in most fi – lds of human ende – vour .

K. L. What is the ef – ect of TV on people's lives ? Do you strug – le on a TV programs ?

M. N. It is a p - - nful job to tell him that his father is de – d .

O. P . The winter Olympics incl – de skiing , skating , ice ho – k – y and so on .

 

------------------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل گنید .( یک کلمه اضافی است )4 نمره

 

Recall / education / refused / attracts / worried / far apart / details / degree / disabled

 

1. They see each other only once a year because they live ………………….  .

2. a good system of ……………….. should prepare children for life .

3. The tower of London …………………..a lot of tourists every year .

4. There are computer programs which can help some ………………people .

5. Have you heard the recent news ? Yes , but I don’t know all the …………………. .

6. If you are ……………….about your final exams , you should study harder .

7. I may not …………………the name of the hospital . I should write it down .

8. Ali …………….. to tell his father everything about his car accident .

------------------------------------------------------------------------------------------

3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید .    3 نمره

 

9. My sister was ……………….tired yesterday .                     ( real )

10. Last night I had only some ……………..soup .                 ( water )

11. These tall trees and ……………..flowers are wonderful . ( color )

12. I couldn't solve the problem . It was ……………….  .      ( confuse )

13. I accepted their ……………….. and went to their party . ( invite )

14. The weather is very ……………. In Bandar Abbas  in summer . ( heat )

 

------------------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه ی مناسب کامل کنید .        3 نمره

  

15. The ……………….of four , five and nine is six .

16. A ………………….is a place that keeps money safe for people .

17. Moslems don't eat on certain days . In fact they ……………….. .

18. A ………………. Is a person whose job is to look after sick people in a hospital .

19. I am sorry , I can't tell Maryam to come here I have forgotten her telephone ………

20. The 15th of Sha'ban is a religious ………………….. .

------------------------------------------------------------------------------------------  

5 – پاسخ صحیح را از بین گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید . 3 نمره

 

21. It was difficult for his old father ……………..to the city center alone .

a. goes                     b. to go                   c. going                    d. go

22. Who is responsible ……………..that terrible car accident ?

a. for                         b. about                  c. with                      d. of

23. My sister insisted on ……………….those expensive shoes .

a. buy                       b. to buy                  c. buying                 d. buys

24. This physics problem ………………in class last week .

a. solved                  b. was solving          c. had solved          d. was solved

25. Mother told Ali ………………his dirty shirt .

a. doesn't wear       b. not wear              c. don't wear             d. not to wear

26. My father stopped ………………..because it was harmful for his health .

a. smoking               b. smoked               c. smoke                     d. smokes

------------------------------------------------------------------------------------------

6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید .    2 نمره

 

27. dishes – Mina – tired – washing – made – dirty .

 

28. table – large – a – there – beautiful – in the kitchen – is .

------------------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .    2 نمره

 

29. When will Ali meet his uncle ?       I don't know …………………………………  .

 

30. I told Mina , " Don't put your shoes on the table .   I told Mina ……………………..

------------------------------------------------------------------------------------------

8 – با توچه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید .     2 نمره

 

31. What is the girl doing ?

 

32. What does the teacher want her student to do ? 

------------------------------------------------------------------------------------------

9 – پاسخ سئوالات قسمت A  را از بین جوابهای قسمت B  انتخاب کنید . ( یک پاسخ اضافی است . )   4 نمره

A                                                                                       B

--------------------------------------                ---------------------------------------

33. How often does he have physics ?                    a. 367

34. what does your friend do ?                                          b. By train

35. when do you usually get to school ?                             c. at 7 o'clock . 

36. How do you usually travel ?                                   d. no , we go to the park .

37. Does your son have any hobbies ?                                 e. once a week .

38. Where is the post office , Please ?                                  f. He's a teacher .

39. What's your flight number ?                                    g. Yes , he plays tennis .

40. Do you usually stay at home on Fridays ?                      h. Half an hour .

I . It's down this stree

------------------------------------------------------------------------------------------

10 – کدام کلمه از نظر تکیه ( stress  ) با سه کلمه دیگر متفاوت است ؟  1 نمره

 

41. a. Japan                  b. city                    c. mother                   d. people

42. a. about                   b. fourteen           c. happy                     d. before

 

کدام کلمه از نظر تلفظ " S  " یا " es  " با سه کلمه دیگر متفاوت است ؟  1 نمره

 

43. a. books                   b. maps                     c. pens                     d. writes

44. a. dishes                  b. schools                  c. boys                     d. cars

------------------------------------------------------------------------------------------

11 – با توجه به مفهوم جملات گزینه های صحیح را انتخاب کنید .    4 نمره

 

45. Snow – covered roads are very dangerous . So , we expect drivers ……………….

a. not to drive on these roads at all                  b. to drive very carefully on these roads

c. not to drive out of town during winter         c. to put on warm clothes in snow

 

46. Javad the train leaves in two hours . why don't you sit down and relax . These sentences tell us that Javad …………………….   .

a. has enough time                                 b. has a little time

c. just leave immediately                       d. has no time

 

47. for families with children a big problem is getting the children away from the television to do their homework . This sentence tells us that …………………….  .

a. children are not interested in watching TV

b. children prefer doing their homework to watching TV

c. watching TV stops children from doing their homework

d. families like to do their children's homework

 

48. The word " hello " was kept because it was so useful . Other new words that are not so useful may be forgotten soon . According to these sentences ………………  .

a. the word " hello " was forgotten soon                  b. useful words are always kept

c. most of the words must be forgotten soon          d. words that are not useful be kept

 

------------------------------------------------------------------------------------------

12 – متن زیر را بخوانید و جای خالی جملات را با گزینه های داده شده کامل کنید .    3 نمره

 

    John was an athlete when he was young . He played football and tennis , but he was more ………49……….in football . He was a …………50……..of a football team and often ………..51…………in the games , or as a …………52………..he watched them on TV . John ………..53……….the games everywhere they were …………54………….but when he got a new job in a small town where there was no football team , he were couldn't play any more .

 

49. a. surprised          b. interested                 c. excited                d. shocked

50. a. member          b. designer                    c. researcher          d. discoverer

51. a. took off           b. called up                   c. took part             d. turned off

52. a. passenger        b. clerk                          c. viewer                  d. listener

53. a. attracted        b. influenced                 c. ordered                d. followed

54. a. held                b. invented                     c. lost                       d. produced

 

------------------------------------------------------------------------------------------

13 – متن زیر را بخوانید و به سئوالات به صورت خواسته شده پاسخ دهید .   4 نمره

 

 Mr. and Mrs. Green had two small children . One of them was six , and the other was four . They disliked going to bed early in the evening and insisted awake late . Mr. Green came home from work when Mrs. Green had forced the children to sleep and she was really tired of this . Mr. Green was not at home to help her except at weekends .

 

  Mr. Green thought he was a good singer , but really his voice was not at all nice . However , he decided that if he sang to the children when they went to bed , It would help them to relax and little by little they would go to sleep . He did this every Saturday and Sunday night until he heard his son saying to his small sister , " Do you think he will stop singing if we close our eyes ?" .

 

55. Mrs. Green wasn't happy because her children didn't like ………………..  .

a. sleeping at all                                    b. going to bed early

c. sleeping late at night                        d. staying awake late

 

56. Mr. Green couldn't help his wife with her problem because he …………………  .

a. went to bed earlier that the children                  b. was tired of his children

c. came home late from work                                  d. didn't know what to do

 

57. From Monday to Friday , Mr. Green couldn't help to put the children to bed .

a. True                                         b. False

 

58. The children didn't like their father's singing .

a. True                                          b. False

 

59. Mr. Green was really a good singer .

a. True                                      b. False

 

60. The children decided to close their eyes to go to sleep faster .

a. True                                    b. False

 

                                                            GOOD  LUCK : ABBASI  

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 62
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

Name: ……………                                       In the name of God                                            Date: 26/ 10/ 1387

Family Name: ………….                         English (3) midterm exam                                     Time: 90 minutes

Class:..............                              دبیرستان نمونه دولتی دکتر معین اردبیل                      Number:………

 

 

 

I) Spelling:          4   املاء: حروف افتاده کلمات زیر را پیدا نموده و شکل کامل کلمات را درپاسخنامه بنویسید                                                                        

[A, B] I'm sure that pr - ct - ce will impr – ve your average.                                                                                              

[C, D] We have to understand  that any s – ciety needs different s - rv - ces

[E, F ] Psych – log – sts believe that forgetting does not take place at an even p – ce

[G,H] The l – ss of large areas of memory oc – urs in some mental and physical illnesses.

 

 

 

II) Vocabulary: الف) جاهای خالی جملات زیر را با کلمات داده شده پر کنید.(یک کلمه اضافی است)                                          

 educated – mistakes – memory – responsible – stick – skill  – fit – ashamed - lie

 

1)  You should be…………… of hurting little children.

2 )  He says that he is not…………… for breaking the cup.                                                                                           

3)  The only purpose of education is to…………… children for life.

4)   There are some ways to help our…………… work better.

5 )   Martina's……………in painting is wonderful for her age.

6)    This computer program corrects your spelling……………

7)    Over learning makes things…………… in our mind.

8)    He is an……………man. He has a university degree.

 


ب )جملات زیر را با استفاده از دانش زبانی خود کامل کنید.         

 

    9)   Please turn on the TV. There is a good film on…………… three. 

10) The ………….. of her marks in final exams was 18.5.                                                                                                                                                                     

11) The largest group of TV……………. are housewives. 

12) You have to accept what they say. You have no other…………..

13)               Smoking in public places like hospitals, libraries and buses is…………….

14)               She burnt her hand while cooking. It is very…………… now.  

 

 

ج) شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید

 

15) A driver must do his work with a great……………. (care)

16) We're not sure about the…………… of life on other planets. ( to exist)                                                                   3

17) After a long wait the bus…………… arrived. (final)

18) To be………… we have no information about the accident. (honest)

19) When it is…………… , you can't see the sun in the sky. (cloud)

20) The young boy…………. the old man to his seat because he couldn’t see. (guide)

 

 

III) Structure:                                                                الف) با توجه به ساختارهای دستوری مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

 

21) They…………… a big factory in our town soon.

      a. have just built                                             b. are going to build                                                                                3

      c. were building                                              d. had built

22) A: “Where did your mother go?”               B: “I don’t know where……………”

      a. did my mother go                                       b. my mother goes

      c. did your mother go                                     d. she went

23) He couldn’t explain…………… a jet engine works.

      a. when                       b. how                         c. what                        d. why

24) My little brother insisted…………… watching cartoons.

      a. in                             b. to                            c. of                             d. on

25) I’m studying for the exam, could you please stop…………… so much noise?

      a. to make                   b. make                      c. making                     d. made

26) Maria was sorry about…………… the plates.

      a. to break                   b. breaking                 c. broken                      d. breaks

 

 

ب) جملات ناقص را کامل کنید.

27) A: “Does she wake up the children at 7:30 every morning?    

      B: “Yes, she………………… .”

                                                                                                                                                                                              2

28) Climbing a tree is very difficult for an old man.

     :It……………………………………………..   

 

 

ج) با هر گروه از کلمات زیر یک جمله صحیح و معنی دار بسازید.

29) to – Ali – are – their – father – similar – Amir – both – and.                                                                                      2                

30) apart – he – the – think – is – radio – taking – I.

 

 

د) با توجه به تصاویر داده شده به سوالات داده شده پاسخ دهید.       

31) What has made the man tired? ( to wash)                                                                                 

            2

32) What is the boy doing? (pick up)

 

 

IV) Pronunciation:(which word is different in it’s final “S” ?         الف) کدام کلمه از نظر تلفظ  با بقیه متفاوت است؟

   

33) a. benches            b. boxes                    c. dishes                    d. teachers                                                              1

34) a. coughs              b. rocks                     c. marks                    d. clothes

  

     ب) کدام کلمه از نظر stress  با بقیه متفاوت است؟

35) a. happy            b. mother               c. police                   d. little                                                               1

36) a. above             b. added                 c. herself                  d. nineteen

V) Language Function:پاسخ سوالات زیر را از ستون مقابل پیدا کنید.(یک پاسخ اضافی است)                                                

 

37) How often does she have biology?                                 a. There is a show at 8:30

38) When is the library open?                                                b. It depends. They do many different things.            

39) What is your sister’s hobby?                                           c. He must be an Australian.

40) When is your appointment with the professor?            d. Her amusement is tennis.

41) What do Iranians do in their free time?                          e. That leaves at 5:45 pm.

42) Would you mind not making so much noise?               f. every Sunday and Wednesday.

43) Where does he come from?                                            g. Oh, all right. I’m sorry.

44) What time is the film on TV?                                            h. We’ll meet on the sixteenth.

                                                                                                   i. From 8:30 am up to 7:30 pm. 

                                                 

VI) Sentence Comprehension: درک مفهوم جمله: مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.                                                      

 

45) ’Some people with university degrees refuse to do what they think low work.’ In other  words,

        some educated people …………………… .

        a. insist on working hard   

        b. don’t like working with their hands                                                                                                                           4

        c. like to rest at home everyday     

        d. don’t think about their work

 

46) ‘In many modern countries there are a far larger number of people with university degrees    

        than there are jobs for them to fill.’ In these countries…………………’

        a) it is not difficult to find work

        b) there are a lot of jobs for educated people

        c) some educated people are unemployed  

        d) educated people fill all the jobs

 

47) ‘What we remember and the way we recall it influenced by our interests, way of thinking,

        and emotional feelings.’ It means that………………..

         a. our interests and feelings have effects on our memory

         b. thinking about our interests can help us

         c. we can’t remember our feelings at all

         d. there is no way to recall our feelings

  

48) “It’s not enough just to choose the first system of education one finds; or to continue with

      one’s old system of education without examining it to see whether it is in fact suitable or not.”

      It means that: We should………………

a.                                                         test many systems and choose the best one.

b.                                                         continue our old system of education.

c.                                                         choose any system of education.

d.                                                         not examine other systems at all.

 

 

VII) Cloze Passage: جاهای خالی متن زیر را با انتخاب کلمه مناسب کامل کنید                                                                  

 

      It may be interesting for us to know something about birds. Birds usually don’t fly…49…                                   3

      up in the sky because the air doesn’t…50… them up and also it becomes…51… for them

      to breathe. They fly near the ground so that they can see…52… they are and look for places

      they know. Many birds…53… at height , so that they can…54… and eat during the day.

      They know when to fly south. Perhaps, cold weather and shorter autumn days tell them when to migrate.

      49) a. deep                 b. wide                      c. high                          d. long

      50) a. keep                 b. call                        c. wake                        d. make

      51) a. easy                 b. important              c. necessary                 d. difficult

      52) a. where               b. how                       c. when                        d. which

      53) a. discover           b. migrate                  c. watch                       d. observe

      54) a. realize              b. research                c. rest                          d. recall  

 

 

 

VIII) Reading Comprehension:                                 درک مطلب: متن زیر را به دقت بخوانید و به سوالات پاسخ دهید.

     

  Speaking a foreign language is what most people want. Every year many people start learning one. Some people try at home with books and tapes. Some use the radio or TV programs; thousands go to evening classes. If they use the language only 2 or 3 times a week, it will take a long period of time to learn a language, like language learning at school. Some people try to learn a language by studying for 6 hours or more a day. Some travel to the country where the language is spoken to learn it. However, most people do not have enough money to go abroad. Some people need the language to do their work better. For example, students, doctors and scientists need to read foreign books and reports. Others need it for some other ends.

     Whether the language is learned quickly or slowly, it is hard work. Labs and good books and tapes will help, but nothing can be as helpful as a good teacher.

 

55) Does language learning at school take short time?                                                                                              4

 

56) Why do scientists need to learn a foreign language?

 

57) The passage tells us that most people do not have enough money to……………..

      a) do their work better                       b) go to evening language classes

 c) read foreign books and reports            d) travel to the country where the language is spoken

 

58) We understand from the passage that learning a language by………… is the most useful way.

      a) using labs and tapes                        b) good books and reports

      c) traveling to other countries              d) the help of a good teacher

 

59) According to the passage, language learning at school is harder than language

      learning at home.  

      a) True                            b) False

 

60) The quickest way to learn a language is learning at home.

      a) True                            b) False

 

                                                                              Good Luck

 


 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 71
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

سئوالات مرحله ی اول المپیاد زبان انگلیسی دبیرستان

 

زمان آزمون 100 دقیقه

 

توجه : جواب های صحیح را در پاسخنامه علامت بزنید

 

Read the following questions carefully and select the best alternatives

( just one is correct )

 

GRAMMAR

 

1. I'm not going to take the job , I'd take it if my salary …….. better .

a. is                        b. was                         c. were                    d. had been

 

2. When I met Jack last January , he told that he was ………..with his job .

a. sorry for                   b. kind to               c. full of                d. fed up

 

3.Jill won't be at work this afternoon , she …………..go to the doctor in order to have her eyes examined .

a. had to              b. has to              c. must                  d. should

 

4. Jack's parents have gone out of the country , and …………………. .

a. neither has my family                           b. my family has to

c. so have my family                                d. my family haven't either

 

      5. Which of the following sentence is Grammatically acceptable ?

a. Where do you want to go to your holidays ?

b. Do you know why was the bus late ?

c. He said that his sister had gone to Australia to continue his studies

d. Ann isn't working this week , she is by holiday .  

 

6. this man has a long way to Tehran ; for several times he had to stop …………….in the road side for a short while .

a. to rest              b. resting                  c. rest                    d. rests

 

7. ………….holidays , these young adults like to go ……………a swim in the pool .

a. in / to             b. on / to                  c. on / for                   d. in / for

 

8. It was a bad mistake , it was the worst one , I 've ever ……………..

 

a. done                   b. make                       c. made               d. do

 درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , نمونه سوال زبان دوم نظري , نمونه سوال زبان سوم نظري ,
بازدید : 109
[ جمعه 29 آذر 1392 ] [ جمعه 29 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

                                         "بسمه تعالی"                     نمونه سوال ترم اول

                         

نام و نام خانوادگی:            زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان

A) Spelling : Fill in the blanks with the missing letters . (4)

 

A.B.TV can have a bad ef--ect  on your eyes--g--t .

C.D.The loss of large are--s of memory oc-- -- rs in some illnesses .

E.F.This po--m does not sti--k in  my  mind .

G.H.Any  s--ci--ty  needs  different  s--rvi--es .

 

B) Fill in the blanks with the following words (there is one extra word ) . (4)

 

(briefly - harmful - fashionable-period- choices-preparing–education-painful- completely)

 

1.  In big cities there are a lot of _________ for people to choose from   .

2. This building must be completed in a _________ of six months .

3. It is important for a country to have a good system  of ___________ .

4. Teachers spend a lot of time __________ lesson plans .

5. Can you remember all the details of a picture you have looked only _________ ?

6. The loss of his best friend was very __________ .

7. We made sure that he was __________  wrong .

8. Wearing sun glasses is _________  these days .

 

C) Complete the sentences with your own words . (3)

 

9.   Smoking is _________ in schools and hospitals.

10. The ___________ of milk as a food is very high .

11. The restaurant is open every day __________ Friday .

12. Millions of __________ watch the world cup Football matches all over the word .

13. ___________ is the brain's ability  to keep a record of past events .

14. The taxi driver was __________ for the accident .

D) Fill in the blanks with the correct from of the words in brackets .(3)

 

15. Mr.Amiri didn't accept Amir's __________ for breaking the window(explain)

16. We forgot to measure the __________ of the room .(long)

17. She answered all my questions ___________ (honest)

18. A good runner has ___________ legs. (power)

19. After a long __________ we decided not to sell the car .(discuss)

20. A pilot should do this job with great __________ .(care)

 

E) Choose the correct answer . (3)

 

21. Have the mechanic fixed the car ? No , he _________  it tomorrow .

a) could fix                   b)has fixed                      c)is going to fix            d)fixed

22.He tried to avoid _____________ my question .

a) to answer                 b)answering                    c)answers                     d)answer

23.They were very sorry ___________ the accident .

a) in                               b)at                                  c)of                               d)about

24. Has he given back the books ? Yes , he has given ____________ .

a) it back                       b)them back                   c)back it                      d)back them

25.I've lost my keys . I've looked ____________ them everywhere .

a) up                              b)after                              c)at                              d)for

26. Reza is very different __________  his brother .

a) from                           b) with                             c) of                             d)to

 

F) Complete  the sentences . (2)

 

27. What did the  teacher ask  you to do ?

      I don't remember what __________________ .

 

28. Finding a job here is very difficult .

      It is  ______________________ .

G) Put the words in correct order . (2)

 

29. Wake - tried - before - them - I - to - up - seven

30. know - Ali - yesterday - where - you - do - went ?

 

 

H) Look at the pictures and answer the questions . (2)

 

31. what has made Ali tired ?

 

32. What is Mr.Amiri going to do ?

 

I) Which word has a different pronunciation of   "s"  or   "es"    . (2)

 

33. a)Laughs                          b)hats                         c) bags                    d)not es

34. a)pages                             b)washes                    c) uses                    d)foes

 

J) Which word is different from the others according to its stress .

35. a) my self                          b)after                           c)happy                    d)wanted

36. a)fourteen                         b)about                         c)mother                  d)ago

K) Language Functions

Match column A with column B  . There is one extra item in B . (4)

 

 

                       A                                                                          B

 

 

 

 

 

37. What does your sister do at weekends ?           a) Twice a week.

38 . How do you go to work ?                                  b) I was very sorry .

39 . How often do you have English ?                    c) I don't know where he is .

40. What time is the film on ?                                  d) What's your number ?

41. Do you have any hobbies ?                                e) I have heard good news .

42. When is my flight , please ?                               f) Yes , I go swimming .

43. Why are you so happy ?                                     g) there's a show at 6 .

44 . Where is the teacher ?                                       h) I usually  walk .

                                                                                   i) she stays at home .               

 

L) Read the following sentences and choose the correct answer . (4)

 

45. We find a far larger number of people with university degrees than there are jobs for them . According to this statement , there are _____________ .

a) enough jobs for educated people              b) jobs for them in universities .

c) not  enough jobs for educated people      d) more jobs for people

 

46. This education should prepare children for the job he can do best . This means that ___________________ .

a) everyone can do his job well .                  

b) education prepares jobs for every body

c) the aim of education is to prepare persons for their  jobs

d) education can do best for job

 

47. Dinner times were more relaxed without the pressure of TV this means , without TV , families were relaxed ______________ .

a) after eating dinner                                       b) while eating dinner

c) before dinner time                                       d) until dinner time

 

48. There are several ways which help people to remember things for a long time . One  of them is over learning .