close
تبلیغات در اینترنت
نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو

آموزش زبان انگلیسی
بانک سوالات دبیرستانی - مقالات آموزشی و مطالب مفید آپدیت روزانه نود 32 بانك مقالات كنكوري و روش مطالعه
قالب وبلاگ
جستجو

 

 


مهارت های خواندن
(افعال مدال)

یکی از مهارت های خواندن به خصوص در خواندن زندگینامه ها، استخراج اطلاعات و تنظیم آن ها به صورت جدول زمانی است.

دستور زبان
گرامر این درس درباره کاربرد افعال مدال همراه have و قسمت سوم فعل است . به نکات زیر توجه کنید.
۱- فعل مدال چیست؟ افعالی مانند :
May= ممکن بودن
Can= توانستن
Should = بایستن
که با فعل دیگری که مدال نباشد می آیند تا معنی امکان، اجازه، بایستن و … را بدهند.
۲ما از افعالی مانند may,might, should,could,must همراه have و قسمت سوم فعل استفاده می کنیم تا تفسیری از وقایع گذشته ارائه دهیم. به این مثال ها توجه کنید:
She was not at the party. She may have been sick.
او در مهمانی نبود. ممکن است مریض بوده باشد. (نویسنده مطمئن نیست)
He got the best mark in the exam. He must have studied very well.
او بهترین نمره را در افغان گرفت. او باید خیلی خوب درس خوانده باشد.
They had enough time. They could have gone to cinema.
آن ها وقت کافی داشتند. آن ها می توانستند به سینما بروند .(اما این کار را نکردند)
۳افعال may , might همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان احتمال و امکان انجام کار در گذشته به کار می روند.
۴فعل must همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان نتیجه گیری از عملی در گذشته به کار می رود.
۵فعل could همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان توانایی انجام کاری در گذشته به کار می رود. از این ترکیب استفاده می کنیم تا بگوییم که فرصت انجام کاری را در گذشته داشتیم، اما آن کار را انجام ندادیم.
۶فعل should همراه have و قسمت سوم فعل برای بیان اینکه کاری می بایستی در گذشته انجام می شده ولی انجام نشده به کار می رود.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.
۱٫I hurt my back. I ….. lifted that heavy box.
1) could have
2)might have
3) couldn’t have
4) shouldn’t have

2. she didn’t catch her train. She …. Have left home late.
1) may
2) could
3) can
4) must

3. I cant my pen. I …. Left it on table.
1) should have
2) could have
3) may had
4) might have

4.No one has answered the door. They … gone out.
1) must have
2) could have
3) should have
4) may have

5. why did she order so much food? She …. A lot of guests.
1) should have had
2) might have had
3)may had have
4) should had had

6. A woman of a Christian community is called……
۱) union
2) misstionar
3) nun
4) voluntary

7. Edison worked on many projects ,…. Sound recording devices.
1) includes
2) in cluded
3) in cluding
4) include

8. …. Helpers come soon after the earthquake to help injured people.
1) suffering
2) voluntary
3) inactive
4) unducated

9. In 1876 Edison built his …. Laboratory for his researches.
1) private
2) pure
3) public
4) dirty

10. Her trip to India made such a deep … on her that she changed her life style.
1) permission
2) impression
3) preparation
4) function

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۴

۶

۳

۲

۴

۷

۳

۳

۴

۸

۲

۴

۱

۹

۱

۵

۲

۱۰

 


درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 51
[ دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 ] [ دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 


مهارت های خواندن
(حروف ربط – تقابل)

یکی از مهارت های خواندن ، استخراج نکات مهم متن و سازمان دهی مجدد آن نکات به صورت خلاصه است.
دستور زبان
دستور زبان یا گرامر این درس درباره دو حرف ربط دیگر است که برای بیان تقابل به کار می روند.
۱- کلمات though , although به معنای «اگرچه» (که بیشتر در صحبت کردن به کار می روند) و even though به معنای «حتی اگر چه » نشان دهنده قضیه های تقابل قیدی هستند. این کلمات جهت معرفی عبارتی که عبارت اصلی را تعجب آور می سازد، به کار می روند. بین دو عبارت کاما گذاشته می شود. اکنون به چند مثال توجه کنید:
Although the enternet provides many servies, it has its own problems , too.
اگر چه اینترنت خدما ت بسیاری را فراهم می کند، آن مشکلات خودش را نیز دارد.
She doesn’t know to use the enternet, though she is educated.
او نمی داند که چه طور می توان از اینترنت استفاده کرد، اگر چه او تحصیل کرده است.
Many people ore not able to use enternet, even though it is available for the public.
بسیاری از مردم قادر نیستند از اینترنت استفاده کنند، اگر چه آن را برای عموم در دسترس است.

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.
۱٫The terms Intrenet and web are aften used interchangeably,….. this is not really correct.
1) as
2) so that
3) because
4) though

2. …. He has a pc, he often doesn’t use it.
1) although
2) though
3) whether
4) in order to

3……. He was a computer engineer, he didn’t know how to fix the computer.
1) since
2) though
3) too
4) whether

4. …… he enternet was first developed for the army, it is now used for many purposes.
1) because
2) since
3) although
4) in order that

5. It is hard to attach a fax into another document. Attach means…
۱) trap
2) connect
3) keep
4) join

6.when computer and communications technologies are …. The result is It.
1) forwarded
2) trans fered
3) combined
4) joined

7. faxes of faxes of faxes become unreadable. E-mail stays readable no matter how many times it is ……..
۱) liked
2) stored
3) composed
4) forwarded

8. you can use the enternet by connecting to a ……
۱) multimedia
2) server
3) person
4) link

9. The main computer in a network is called……..
۱) It
2) enternet
3) web
4) server

10. This software makes it easy to …. Information in databases.
1) access
2) connect
3) function
4) web

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۴

۶

۳

۲

۱

۷

۴

۳

۲

۸

۲

۴

۳

۹

۴

۵

۴

۱۰

۱درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 53
[ دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 ] [ دوشنبه 29 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

درس ششم
مهارت های خواندن
(حروف ربطی)

۱یکی از مهارت های خواندن استخراج نکات مهم متن و انتقال آن ها به یک جدول به منظور سازمان دهی اطلاعات می باشد.

دستور زبان
مبحث گرامری این درس درباره کاربرد حروف ربطی است که برای «بیان منظور» به کار می روند. در زیر به توضیح آن می پردازیم.
۱٫ so that , in order to حروف ربطی هستند که برای بیان منظور استفاده می شوند و معنای آن (برای اینکه، به سبب اینکه) می باشد.
۲٫ بعد از so that فعل به شکل مصدری می آید.
۳٫ so that سازنده یک عبارت قیدی (adverbial clause) می باشد که می تواند توسط افعال کمکی مانند can/ could و will / would دنبال شود، کلمه that اغلب در حرف زدن حذف می شود.
۴٫ سایر کلماتی که برای بیان منظور استفاده می شوند عبارتند از in order that و so as to که هر دو معنای ( به سبب آنکه) می دهند.
۵٫ کلمات so as to , in order to , to , so that همه معانی تقریباً یکسان دارند و برای بیان منظور استفاده می شوند.
اکنون به چند مثال توجه کنید.
He went to USA to continue his studies.
او به ایالات متحده رفت که مطالعاتش را ادامه دهد
They launched a new space probe in order to learn more about Mars.
آن ها یک کاوشگر جدید فضایی پرتاب کردند برای آنکه راجع به مریخ بیشتر بدانند.
I wrote down her number so as no to forget it.
من شماره او را یادداشت کردم که آن را فراموش نکنم.
She is working hard so that she can earn money.
او سخت کار می کند برای آنکه بتواند پول به دست آورد (ذخیره کند
)

تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید
۱٫ A space probe is a robot vehicle used …. Explore deep space.
1) so
2) for that
3) in order to
4) so as

2. He desided to study hard …. Be accepted in the entrance exam.
1) in order to
2) in order that
3) for that
4) so that

3. He was started exercising so as …. His weight.
1) control
2) to control
3) controlling
4) controlled

4. We may recycle cans, bottle, plastic and paper …. We can save money and materials.
1) to
2) so as to
3) in order to
4) in order that

5. ….. decrease air pollution, factories must move out of the city.
1) so that
2) in order to
3) in order that
4) so as

6. A small amount of something to test is called……..
۱) base
2) sample
3) union
4) feature

7. scientists do research on the ….. of a new kind of spaceship which can be used again and again.
1) advertisement
2) development
3) arroangement
4) excitement

8. Recently a probe discovered enough ice at the moon poles to … a moon base with water.
1) provide
2) arrange
3) explore
4) invent

9.A traveler in a spacecraft is called……….
۱) apprentice
2) server
3) inventor
4) astronaut

10. You should exercise regularly ……have a healthy body.
1) if only
2) in order that
3) so as to
4) so that

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۳

۶

۲

۲

۱

۷

۲

۳

۲

۸

۱

۴

۴

۹

۴

۵

۲

۱۰

۳

       
درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 61
[ یکشنبه 28 ارديبهشت 1393 ] [ یکشنبه 28 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

درس پنجم
مهارت های خواندن
(تضاد-تقابل)

یکی از مهارت های خواندن ، درک موضوع اصلی پاراگراف ها است. این مسئله به درک ساختار متن کمک زیادی می کند. از این درس به بعد با توجه به مهارت های خواندن که معرفی شد، شما می توانید معنی کلمه های ناآشنا در متن را حدس بزنید.
دستور زبان
مبحث گرامری این درس درباره بیان تقابل یا تضاد با استفاده از حروف ربط در عبارت های قیدی است که در زیر به توضیح آن می پردازیم.
۱تقابل چیست؟ مقایسه ی بین دو نفر یا دو چیز که فرق بین آن ها را بیان می کند یا اختلاف بین آن دو را بیان می کند.
۲کلمه while به معنای (در حالی که – اگر چه) یک حرف ربط است که برای بیان تقابل مستقیم به کار می رود.
۳به جز کلمه while کلمه دیگری که برای بیان تقابل به کار می رود کلمه whereas به معنای (از آنجا که – اگر چه) می باشد. کلمه whereas بیشتر در نوشته های رسمی انگلیسی به کار می رود.
حال به چند مثال توجه کنید:
While factory owners are usually rich, the workers are poor.
در حالی که صاحبان کارخانه ها معمولاً ثروتمند هستند، کارگران فقیر هستند.
Whereas Mary is a very talkative gril, her sister is very quiet.
در حالی که مری دختر خیلی پرحرفی است خواهرش خیلی ساکت است.
Peter likes hard work, while jack is a bit lazy.
پیتر کار سخت (زیاد) را دوست دارد، در حالی که جک کمی تنبل است.
نقش جمله
۱بعضی از جمله ها نقش (exemplifying = مثال زدن) دارند. نویسنده با آوردن مثال مفاهیم را واضح تر بیان می کند. کلمات کلیدی که در این نقش زبانی به کار می روند عبارتند از : (for example = به عنوان مثال)، (for instance = برای نمونه )، ( like= مانند – مثل) ، (such as = مثل) و ….
۲بعضی از جمله ها نقش (classifying = دسته بندی کردن) دارند. دسته بندی کردن یعنی مرتب کردن چیزی به شکل گروهی بر طبق وجوه اشتراکی که دارند. کلمات کلیدی که جهت این نقش به کار می روند، عبارتند از :(kinds of = انواع از ) ، (types of = انواع از )، (categories of = مقوله هایی از – بخش هایی از ) ، (classes of = ردیف هایی از- طبقه هایی از) و
تمرین


پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.
۱٫ He has a very strong body,………her wife has a weak body.
1) whether
2) while
3) until
4) or

2. some people send their children to work ,……..others send their children to school.
1) so
2) after
3) whereas
4) when

3. Marry’s mother works hard, …. Her father doesn’t work at all.
1) too
2) so
3) such
4) while

4. My brother likes chocolate a lot , ……I don’t.
1) while
2) because
3) unless
4) when

5. …… he has not enough money to buy a car, he walkes to work every day.
1) whereas
2) so
3) unless
4) whether

6. Many families live below the …. Line.
1) contrast
2) rich
3) direct
4) poverty

7. some employers …. Children sice they can pay them less.
1) poverty
2) rattle
3) hire
4) trap

8. All children have the ……to go to school
1) rural
2) rule
3) right
4) power

9. An organization for people who do a special job is called…
۱) government
2) union
3) construction
4) apprentice

10 . some children work under dangerous conditions ….. factories whit harmful smokes in the air and handle dangerous materials.
1) while
2) whereas
3) types of
4) such as

پاسخ:

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

۱

۲

۶

۴

۲

۳

۷

۳

۳

۴

۸

۳

۴

۱

۹

۲

۵

۱

۱۰

۴درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 48
[ یکشنبه 28 ارديبهشت 1393 ] [ یکشنبه 28 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

IN THE NAME OF GOD

First Name:                 Last Name:                   Lesson 6  pre                   

Vocabulary; A. Choose the different word in each row.( 2)

1. a.cave            b. device           c. rock                  d. valley

2. a. observe        b. include          c. explore            d. discover

3. a. allow           b. permit          c. magnify             d. let

4. a. mass          b. density          c. weight              d. mission

B .Match the words with their definition ,There is an extra item in list B.(2)                           

-----------A-------------                           ------------------B--------------------

5. feature(--)                              a. a small amount of s.th. to test

6. base(---)                                b. a flight into space

7. sample(--)                               c. important part or quality of s.th.

8. mission(--)                              d. created by people

                                             e. a center from which s.th. is controlled

C. Choose the correct answer (2)

9. The ………..of gas in the area was calculated with special instrument.

a. source              b. location       c. density             d. contact

10. Gagarin was one of the …………..of space exploration.

a. employers          b. authors       c. poets               d. pioneers

11. Missions have been carefully …………..so that astronauts will be kept safe.

a. explored          b. magnified     c. designed           d. launched

12. Many people drink………..water because they believe it is good for their health.

a. basic               b. perfect       c. mined             d. chemical

D. Fill in the blank with the words given, there are two extra. (4)

   (Vehicle-emotionally-era-distance- launch-artificial-instrument-beyond- astronauts)         

13.I try not to become………..involved in anything because it is harmful to my health .

14. China is going to …………another communication satellite.

15. The truck driver died last night when his………..overturned.

16. The new……….of space exploration starts by establishing ISS.

17. Is the …………from one end of a football field to the other end two yards?

18. Scientists are trying to find ways to help …………survive during long space missions.

19. These flowers were so beautiful that I couldn’t recognize they were …………….

20. I don’t know what is …………life.

Grammar: Choose the correct answer.(2)

21.I gave my address ………….she could contact me.

a. in order to          b. so as to          c. so that            d. while

22. I sent my little brother out ………..talk to my friend privately.

a. in order to     b. so that        c. although        d. in order that

23. Albert left his city so that ………….all his bad memories .

a. can forget          b. forget            c. could forget       d. forget

24. Charles Dickens ….some books so that he could change the social conditions and help the poor .

a. write                b. written           c. writing             d. wrote

Cloze passage: choose the correct answer. (2)

Astronomy is concerned with the position of the Earth in …..25…..Its relation to the Sun and the other …26…, and the way in which the Earth’s movement ….27…such things : the season and the…28… of day and night .

25. a. center           b. sunset        c. space          d. atmosphere

26. a. spaceships       b. planes        c. satellite         d. planets

27. adapts              b. affects       c. attracts            d. attacks

28. length               b. width         c. depth               d. height

A. Fill in the blank with your own words (1)

Space probe is a …..29….vehicle used in order to explore ….30…. space. The Voyager I, II …..31…Pictures of Jupiter, Saturn and Neptune .Both Voyagers are traveling through space …32…. The Solar System.

Comprehension :

Read the following sentences and answer the questions (2).

33. A satellite is any natural body ,like the moon ,or any artificial object that orbits another object .

This sentence means that…………………………………………………….

a. a satellite may be natural or artificial  b. a satellite is a natural body

c. a natural satellite orbits another   d. an artificial satellite orbits the moon

34. About four hundred years ago , the telescope was invented .It allowed the early people to observe objects in space in much the greater detail .

“It” in the second refers to………… 

a. space             b. detail         c. telescope         d. ago

----------------------------------------------------------------------Read

the following passage and answer the following questions .(3)

National Aeronautics & space administration (NASA), is the agency of the united states governments which is responsible for developing space exploration and research projects ,as well as controlling communication –related projects .NASA also supervises the space shuttle program and many plans which include improving the function or airplanes and rockets ,doing scientific experiment in space ,and planning space activities

Questions:

35. We understood from the passage that NASA……………………………………………………

a. will be closed very soon         b. is a public agency

c. is a private agency             d. will not check space activities anymore .

36 . The passage is …………………………………………………………………………………

a. about atomic weapons of the U.S.A  c. intending an USA

b. rejecting NASA ‘s activities   d. about a public and scientific experiment

37. Which is not among NASA activities in this passage.

a. space exploration                    b. space shuttle program

c. communication project           d. airport construction plans              درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 61
[ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

به نام خدا

انگليسي

«دوره پيش دانشگاهي »

  درس هفتم

الف: مهارت هاي خواندن

(حروف ربط - تقابل) 

يكي از مهارت هاي خواندن ، استخراج نكات مهم متن و سازمان دهي مجدد آن نكات به صورت خلاصه است.

ب:   دستور زبان

دستور زبان يا گرامر اين درس درباره دو حرف ربط ديگر است كه براي بيان تقابل به كار مي روند.

1- كلمات though , although به معناي «اگرچه» (كه بيشتر در صحبت كردن به كار مي روند) و even though به معناي «حتي اگر چه » نشان دهنده قضيه هاي تقابل قيدي هستند. اين كلمات جهت معرفي عبارتي كه عبارت اصلي را تعجب آور مي سازد، به كار مي روند. بين دو عبارت كاما گذاشته مي شود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:

Although the internet provides many services, it has its own problems, too.

اگر چه اينترنت خدما ت بسياري را فراهم مي كند، آن مشكلات خودش را نيز دارد.

She doesn’t know to use the internet, though she is educated.

او نمي داند كه چه طور مي توان از اينترنت استفاده كرد، اگر چه او تحصيل كرده است.

Many people ore not able to use internet, even though it is available for the public.

بسياري از مردم قادر نيستند از اينترنت استفاده كنند، اگر چه آن را براي عموم در دسترس است. 

تمرين

پاسخ صحيح را از ميان گزينه ها انتخاب كنيد.

 1.The terms Internet and web are often used interchangeably............this is not really correct.

 1) as          2) so that      3) because   4) though 

2....................... he has a pc, he often doesn’t use it.

1) although       2) though       3) whether      4) in order to 

3...... he was a computer engineer, he didn’t know how to fix the computer.

1) since                   2) though          3) too    4) whether 

4......................he internet was first developed for the army, it is now used for many purposes.

1) because         2) since         3) although      4) in order that 

5. It is hard to attach a fax into another document. Attach means...........

1) trap                    2) connect           3) keep        4) join 

6.when computer and communications technologies are.......the result is IT.

 1) forwarded      2) transferred       3) combined    4) joined 

7. Faxes of faxes of faxes become unreadable. E-mail stays readable no matter how many times it is.........................

1) liked         2) stored           3) composed         4) forwarded 

8. You can use the internet by connecting to a..........................

1) multimedia       2) server           3) person              4) link 

9. The main computer in a network is called..........................

1) IT                   2) internet         3) web                   4) server 

10. This software makes it easy to..........................information in databases.

1) access             2) connect          3) function             4) web درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 57
[ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

به نام خدا

انگليسي

«دوره پيش دانشگاهي »

  درس پنجم

الف: مهارت هاي خواندن

(تضاد-تقابل)

يكي از مهارت هاي خواندن ، درك موضوع اصلي پاراگراف ها است. اين مسئله به درك ساختار متن كمك زيادي مي كند. از اين درس به بعد با توجه به مهارت هاي خواندن كه معرفي شد، شما مي توانيد معني كلمه هاي ناآشنا در متن را حدس بزنيد.

ب: دستور زبان

مبحث گرامري اين درس درباره بيان تقابل يا تضاد با استفاده از حروف ربط در عبارت هاي قيدي است كه در زير به توضيح آن مي پردازيم.

1 – تقابل چيست؟ مقايسه ي بين دو نفر يا دو چيز كه فرق بين آن ها را بيان مي كند يا اختلاف بين آن دو را بيان مي كند.

2 – كلمه while به معناي (در حالي كه – اگر چه) يك حرف ربط است كه براي بيان تقابل مستقيم به كار مي رود.

3 – به جز كلمه while كلمه ديگري كه براي بيان تقابل به كار مي رود كلمه whereas به معناي (از آنجا كه – اگر چه) مي باشد. كلمه whereas بيشتر در نوشته هاي رسمي انگليسي به كار مي رود.

حال به چند مثال توجه كنيد:

While factory owners are usually rich, the workers are poor.

در حالي كه صاحبان كارخانه ها معمولاً ثروتمند هستند، كارگران فقير هستند.

Whereas Mary is a very talkative girl, her sister is very quiet.

در حالي كه مري دختر خيلي پرحرفي است خواهرش خيلي ساكت است.

Peter likes hard work, while jack is a bit lazy.

پيتر كار سخت (زياد) را دوست دارد، در حالي كه جك كمي تنبل است.

 ج:  نقش جمله

1 – بعضي از جمله ها نقش (exemplifying = مثال زدن) دارند. نويسنده با آوردن مثال مفاهيم را واضح تر بيان مي كند. كلمات كليدي كه در اين نقش زباني به كار مي روند عبارتند از : (for example = به عنوان مثال)، (for instance = براي نمونه )، ( like= مانند – مثل) ، (such as = مثل) و ....

2 – بعضي از جمله ها نقش (classifying = دسته بندي كردن) دارند. دسته بندي كردن يعني مرتب كردن چيزي به شكل گروهي بر طبق وجوه اشتراكي كه دارند. كلمات كليدي كه جهت اين نقش به كار مي روند، عبارتند از :( kinds of = انواع از ) ، (types of = انواع از )، (categories of = مقوله هايي از – بخش هايي از ) ، (classes of = رديف هايي از- طبقه هايي از) و ... 

  تمرين

پاسخ صحيح را از ميان گزينه ها انتخاب كنيد

1. He has a very strong body.....................her wife has a weak body.

 1) whether     2) while       3) until          4) or 

 2. Some people send their children to work ...........others send their children to school.

1) so       2) after        3) whereas        4) when 

3. Mary's mother works hard.................her father doesn't work at all.

 1) too          2) so        3) such              4) while 

4. My brother likes chocolate a lot.................I don’t.

1) while    2) because       3) unless    4) when 

5......... he has not enough money to buy a car, he walks to work every day.

1) whereas   2) so      3) unless       4) whether 

6. Many families live below the ......................line.

 1) contrast   2) rich       3) direct      4) poverty 

7. some employers................. children since they can pay them less.

 1) poverty     2) rattle        3) hire                 4) trap 

8. All children have the......................to go to school

1) rural          2) rule           3) right               4) power 

9. An organization for people who do a special job is called.....................

1) government  2) union       3) construction    4) apprentice 

10. Some children work under dangerous conditions..............factories with harmful smokes in the air and handle dangerous materials.

 1) while          2) whereas    3) types of          4) such as درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 51
[ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 

Lesson 5, 6 ,7 & 8


B: Structure


۱. She hasn't phoned,………… she said she would. 
  a. even though     b. so that    c. while   d. so as to
 
۲. A: "Why did you go out?"           B: " ……….. post a letter."
   a. In order that       b. so that   c. Although   d. In order to
 
۳. She is learning English        …           she can study in Canada.
   a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
۴. I prefer to work for the government,…….. my father wants me to be self-employed.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
۵. I know they're coming next week,……….. I don't know which day.
  a. but   b. in order to  c. so that   d. so as to
 
۶. A friend of mine phoned          …       invite me to a party.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
7. It began to snow        …         I was working in the garden.
  a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
8. We shouted          …       everybody of the danger.
  a. so as to warn   b. by warning  c. so that warn  d. warn

9. ………..he left school at 16, he still managed to become prime minister.
  a. Since   b. While   c. Though   d. So that
 
10. I gave him my phone number       …         he could contact me.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
11. She comes from a rich family,         …       her husband has had a poor life.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
12. This wall is          …        keep people out of the garden.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
13.    …       some researchers think that the world is getting warmer, many do not think so.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
14. I need a bottle opener          …        open this bottle.
   a. whereas   b. for   c. so that   d. to

15.          …        our house is in excellent condition, we're having problems selling it.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
16. They gave us some money       …          buy some food.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
17.       …        she hasn't really got the time, she still offered to help.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
18. Ali prefers Iranian food,        …       his children love pizza.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
19. I need a few days         …       I can think about your suggestion.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
20. He must be about sixty,             …       his wife looks about thirty.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
21. You eat a massive plate of food for lunch,        …         I have just a sandwich.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
22. He gets fifty thousand pounds a year         …        I get a meager twenty!
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
23. Tom is very extrovert and confident         …         Katy's shy and quiet.
a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
24. I do every single bit of housework…………..he just does the dishes now and again.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
25. ……… I accept that he's not perfect in many aspects, I do actually quite like the man.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
26. ……..I fully understand your point of view, I do also have some sympathy with Michael's.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
27. She walked home by herself…………. she knew that it was dangerous.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
28. He decided to go………… I begged him not to.
    a. whereas   b. although   c. so that   d. but
 
29. He's rather shy, ………..he's not as bad as he used to be.
   a. whereas   b. so that   c. while   d. but
 
30. She'll be coming tonight, ……… I don't know exactly when.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
31. This is one possible solution to the problem;  ………..  , there are others.
    a. whereas   b. but   c. although   d. however

32. I ate my lunch hurriedly…………..
   a. so that I may not be late.   b. in order to be not late.
   c. so that I wouldn't be late.  d. so as to not be late.

33. Leave early       …       miss the bus.
   a. so that you wouldn't    b. in order not
    c. so you won't     d. in order that might
 
34. I enjoyed her new book, ……….it's not quite as good as her last one.
   a. whereas   b. though  c. so that   d. in order to
 
35. They stole his shoes        …       he was sleeping.
  a. whereas   b. but   c. while   d. although
 
36. We moved to Tehran        …      visit our friends more often.
  a. so that we may  b. so as   c. in order that d. for

37. By ten o'clock I was feeling hungry        …          I'd had a large breakfast.
   a. whereas   b. but   c. although   d. while

38. He wore dark glasses         …       nobody would recognize him.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
39. He kept asking me for the money,        …      I had told him I hadn't got it.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. even though
40. Europe has a cold climate,        …        Arab countries are very warm.         
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to

41. I don't know what happened. He  ------------- have been here by now.
    a. ought                 b. might             c. should            d. would
42. In the morning the streets were wet. There --------------a heavy rain during the night.
    a. would have been    b. must have been       c. must be        d. should have been
43. "Where is my umbrella? I had it when I got into the bus." "You --------in the bus then.
   a. must have left       b. must leave        c. could have left       d. could leave
44. Steve didn't go to work in his car. His car ------------have been broken.
    a. must               b. would          c. should                    d. could
45. The glasses aren't in my pocket. I don't know what happened to them. I ........them somewhere.
     a. should leave     b. should have left  c. might have left   d. might leave
46. "My little brother is feeling sick." "He -----------a lot of chocolate."
     a. shouldn't have eaten     b. could have eaten     

      c. should have eaten       d. might have eaten
47. I can't find my bag anywhere. You -------------have left it in the shop.
     a. could            b. might         c. should                    d. would
48. this is the second pen you lost this week. You -------------have been more careful.
    a. could         b. might           c. should             d. would
49. A: did you go to the movies?" B: "No, -----------to the movies, but we decided not to."
    a. might have gone         b. should not have gone    

    c. could have gone        d. must have gone
50. I was in my office all day. You ------------to see me at any time.
    a. would have come        b. should have come       

    c. could have come        d. might have come
51. My friend, George, didn't accept the job, but I think he ----------have accepted it.
    a. will        b. would           c. must            d. should
52. You need to be more careful while cooking. You ----------your hand.
      a. should burn            b. could burn       

     c. should have burned         d. could have burned
53. Do you know where Ali left the car keys? He ----------them on the table; I'm not sure.
     a. must have left       b. should have left   

     c. might have left         d. would have left
54. The police stopped the taxi driver. He --------while the traffic light was red.
     a. must have stopped      b. should have stopped  

     c. could have stopped     d. may have stopped
55. A: I'm looking for Tom. Do you know where he is?
      B: He ------------- have gone out.
      a. would                    b. might           c. have to              d. couldدرباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر درس به درس پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 51
[ سه شنبه 06 اسفند 1392 ] [ سه شنبه 06 اسفند 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

 1-After long wakefulness we are made angry, often confused and even mentally disturbed for this reason after long wakefulness we should not…….

1) relax                         2) drive                         3) drink        4) rest

  2- A terrible earthquake occurred in Tabas in 1356. According to the above sentence the earthquake happened……..

1)in the late 50’s     2) a century ago     3) in the early 50’s      4) in the 13th century

 3-The future of the country was very important to the president. Therefore, he encouraged people to think about their country first and their own interests second. According to the above sentences………

1)                we should prefer the nation’s interests to ours.

2)                the president was thinking only about his own interests

3)                the future of the country depended on our second interests.

4)                the president was more important than the future of the country.

   4-One will hardly enjoy a trip to England unless he knows English well.

1)By taking a trip to England, one will certainly learn English well.

2)                Without knowing English well, one won’t enjoy a trip to England.

3)                One will enjoy a trip to England, without knowing English well.

4)                Without taking a trip to England, one will enjoy knowing English well.

   5- How did you go to school?

1) At eight                    2) on foot             3) to study                     4) very late

 

براي هر يك از جاهاي خالي در متن زير (شماره‌هاي 6 تا 10 ) گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

Sport and games are very useful for many purposes. They make our bodies strong and ..6.. us from getting too fat, and keep us ….7.. But these are not their only ..8.. . They give us valuable ..9.. in making eyes, brain , and muscle ..10… together. So sports should not be treated only as amusements.

 6- 1) avoid                      2) award                3) prevent            4) protect

7-1) aware                     2) healthy                  3)safe               4) worthy

   8- 1) causes                   2) exercises                3) reasons           4) uses

  9- 1)activity                    2)condition              3) desire               4) practice

 10- 1) fill                        2) help               3) work                         4) view

 

با توجه به متن زير پاسخ سوالهاي 11 تا 14 را انتخاب كنيد.

Some people think that sport and games are not important things to do. They prefer going to the cinema, listening to the radio or sleeping. But sports and games should not be considered just an amusement, they are very necessary specially for those who work with their brains. Sports and games make our bodies strong, prevent us from getting too fat, and keep us healthy. But these are not their only uses, they are very useful for character training. In their lessons at school, boys and girls learn about the usefulness of working together discipline and love of one’s country, but what is learn in books can not have the same deep effect on a child’s character as what is learned by experience. A student who learns to work for his team and not for himself on a football field will find it natural to work for the good of his country instead of only his own advantage.

 11-According to the passage playing sports and games is …..for people who work with their brains.

1) an amusement                                   2) not important

3) waste of time                                         4) very necessary

 12- Those who do sports and games are usually…..than other people.

1) fatter and taller                                  2) stronger and healthier

3) thinner and weaker                            4) younger and happier

n                   13- In order to educate children better and more efficiently they……

1)                should hate playing games and sports

2)                should only study their lessons at school

3)                shouldn’t be prevented from playing

4)                shouldn’t be prevented from any amusement

n                   14-What a student learns by experience when playing a game…..

1)                doesn’t have any effect on his character

2)                is more important than what he learns in books.

3)                is less important than what he learns in books.

4)                may have bad effect on his character.

 

براي هر يك از جاهاي خالي در متن زير كدام گزينه‌ از شماره‌هاي 15 تا 19 صحيح است؟

The art of conversation and the habit of reading and writing are dying. People are ..15.. more and more lookers and ..16.. and less doers and talkers. This can only..17.. the individual. It is ..18.. to do something not very well oneself ..19.. always to sit and watch others doing it.

 15- 1) becoming         2) believing              3) amusing               4) enjoying

 16- 1) translators            2) writers               3) listeners               4) readers

17- 1) hurt                                  2) hire               3) hold              4) hope

 18- 1) best                 2) better        3) worse                       4) worthy

 19- 1) then         2) from                         3) than              4) of

با توجه به متن زير پاسخ سوالهاي 20 تا 23 را انتخاب كنيد.

In the winter of 1972 an airplane hit the side of a mountain in Switzerland at a 2:00 in the morning. The people in the nearby town thought somebody was still alive because they could see a small fire through their binoculars so when the sun  came up in the morning the men in the town began to climb up the mountain. Not all men were good climbers. Some didn’t have climbing boots and couldn’t climb easily on the icy part of the mountain others didn’t have heavy gloves so they returned to the town.

From the town the people  could not see the fire anymore because the mountain was now behind heavy snow clouds. Soon it began to snow heavily in the town and the women began to worry about the men on the mountain. The men finally got to the top of the mountain and found the pilot of the plane. He had a broken leg and was sitting beside the fire, waiting for help to come.

 20- It’s understood from the passage that it was .…when the airplane hit the mountain.

1) cloudy           2) dark              3) snowy                       3) sunny

 21- When the men climbed to the top of the mountain, they found the pilot…….. .

1) alive                    2) asleep              3) dying                        3) dead

   22- The people couldn’t have saved the pilot of the airplane if he hadn’t ……..

1) broken his leg            2) been waiting 3) been awake              3) built a fire

  23- The men climbed up the mountain as soon as……….

1) snowy clouds covered the mountain    2) some of the climbers returned to the town

3) the sun rose and the day began           4) the women in the town began to worry

  24- A: You have given me the wrong change.

      B: ………

1) I’m awfully sorry.                              2) Here you are.

3) That’s all right.                                  4) You’re welcome.

  25- A: How often do you visit your uncle?

       B: …..

1)Three times a week.                           2) Yesterday evening.

3) At half past seven.                            4) Because he’s sick.

 درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , نمونه سوال زبان دوم نظري , نمونه سوال زبان سوم نظري , نمونه سوال زبان پيش دانشگاهي يك , نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , درك مطلب ,
بازدید : 143
[ چهارشنبه 04 دي 1392 ] [ چهارشنبه 04 دي 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

زبان پیش دانشگاهی 2 گرامر

Lesson 5, 6 ,7 & 8


B: Structure


۱. She hasn't phoned,………… she said she would. 
  a. even though     b. so that    c. while   d. so as to
 
۲. A: "Why did you go out?"           B: " ……….. post a letter."
   a. In order that       b. so that   c. Although   d. In order to
 
۳. She is learning English        …           she can study in Canada.
   a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
۴. I prefer to work for the government,…….. my father wants me to be self-employed.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
۵. I know they're coming next week,……….. I don't know which day.
  a. but   b. in order to  c. so that   d. so as to
 
۶. A friend of mine phoned          …       invite me to a party.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
7. It began to snow        …         I was working in the garden.
  a. while   b. although   c. so that   d. so as to
 
8. We shouted          …       everybody of the danger.
  a. so as to warn   b. by warning  c. so that warn  d. warn

9. ………..he left school at 16, he still managed to become prime minister.
  a. Since   b. While   c. Though   d. So that
 
10. I gave him my phone number       …         he could contact me.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
11. She comes from a rich family,         …       her husband has had a poor life.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. so as to
 
12. This wall is          …        keep people out of the garden.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
13.    …       some researchers think that the world is getting warmer, many do not think so.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
14. I need a bottle opener          …        open this bottle.
   a. whereas   b. for   c. so that   d. to

15.          …        our house is in excellent condition, we're having problems selling it.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
16. They gave us some money       …          buy some food.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
17.       …        she hasn't really got the time, she still offered to help.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
18. Ali prefers Iranian food,        …       his children love pizza.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
19. I need a few days         …       I can think about your suggestion.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
20. He must be about sixty,             …       his wife looks about thirty.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
21. You eat a massive plate of food for lunch,        …         I have just a sandwich.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
22. He gets fifty thousand pounds a year         …        I get a meager twenty!
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
23. Tom is very extrovert and confident         …         Katy's shy and quiet.
a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
24. I do every single bit of housework…………..he just does the dishes now and again.
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
25. ……… I accept that he's not perfect in many aspects, I do actually quite like the man.
  a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
26. ……..I fully understand your point of view, I do also have some sympathy with Michael's.
   a. While   b. Although   c. So that   d. So as to
 
27. She walked home by herself…………. she knew that it was dangerous.
   a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to
 
28. He decided to go………… I begged him not to.
    a. whereas   b. although   c. so that   d. but
 
29. He's rather shy, ………..he's not as bad as he used to be.
   a. whereas   b. so that   c. while   d. but
 
30. She'll be coming tonight, ……… I don't know exactly when.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
31. This is one possible solution to the problem;  ………..  , there are others.
    a. whereas   b. but   c. although   d. however

32. I ate my lunch hurriedly…………..
   a. so that I may not be late.   b. in order to be not late.
   c. so that I wouldn't be late.  d. so as to not be late.

33. Leave early       …       miss the bus.
   a. so that you wouldn't    b. in order not
    c. so you won't     d. in order that might
 
34. I enjoyed her new book, ……….it's not quite as good as her last one.
   a. whereas   b. though  c. so that   d. in order to
 
35. They stole his shoes        …       he was sleeping.
  a. whereas   b. but   c. while   d. although
 
36. We moved to Tehran        …      visit our friends more often.
  a. so that we may  b. so as   c. in order that d. for

37. By ten o'clock I was feeling hungry        …          I'd had a large breakfast.
   a. whereas   b. but   c. although   d. while

38. He wore dark glasses         …       nobody would recognize him.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. in order to
 
39. He kept asking me for the money,        …      I had told him I hadn't got it.
   a. whereas   b. but   c. so that   d. even though
40. Europe has a cold climate,        …        Arab countries are very warm.         
  a. whereas   b. although   c. so that   d. in order to

41. I don't know what happened. He  ------------- have been here by now.
    a. ought                 b. might             c. should            d. would
42. In the morning the streets were wet. There --------------a heavy rain during the night.
    a. would have been    b. must have been       c. must be        d. should have been
43. "Where is my umbrella? I had it when I got into the bus." "You --------in the bus then.
   a. must have left       b. must leave        c. could have left       d. could leave
44. Steve didn't go to work in his car. His car ------------have been broken.
    a. must               b. would          c. should                    d. could
45. The glasses aren't in my pocket. I don't know what happened to them. I ........them somewhere.
     a. should leave     b. should have left  c. might have left   d. might leave
46. "My little brother is feeling sick." "He -----------a lot of chocolate."
     a. shouldn't have eaten     b. could have eaten     

      c. should have eaten       d. might have eaten
47. I can't find my bag anywhere. You -------------have left it in the shop.
     a. could            b. might         c. should                    d. would
48. this is the second pen you lost this week. You -------------have been more careful.
    a. could         b. might           c. should             d. would
49. A: did you go to the movies?" B: "No, -----------to the movies, but we decided not to."
    a. might have gone         b. should not have gone    

    c. could have gone        d. must have gone
50. I was in my office all day. You ------------to see me at any time.
    a. would have come        b. should have come       

    c. could have come        d. might have come
51. My friend, George, didn't accept the job, but I think he ----------have accepted it.
    a. will        b. would           c. must            d. should
52. You need to be more careful while cooking. You ----------your hand.
      a. should burn            b. could burn       

     c. should have burned         d. could have burned
53. Do you know where Ali left the car keys? He ----------them on the table; I'm not sure.
     a. must have left       b. should have left   

     c. might have left         d. would have left
54. The police stopped the taxi driver. He --------while the traffic light was red.
     a. must have stopped      b. should have stopped  

     c. could have stopped     d. may have stopped
55. A: I'm looking for Tom. Do you know where he is?
      B: He ------------- have gone out.
      a. would                    b. might           c. have to              d. could
درباره : نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 49
[ سه شنبه 03 دي 1392 ] [ سه شنبه 03 دي 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

  1-Don’t ask for another book until You …… this one.

1) finish              2) finished                     3) had finished               4) will finish

    2-Afshin’s father wants him to get home before it …….. dark.

1)got                     2) gets              3) getting                                  4) will get

    3-“Let’s get off”

“Don’t be in a hurry. You shouldn’t get off the train before it “…….…”

1) stops             2) stopped              3) will be stopped                      4) will stop

 4- At this moment I ……….we have a good chance of victory.

1) feel                        2) am feeling             3)  felt                          4) am felt

 5- Mr. Smith …..to his office in his car every morning.

1) went                         2) goes                    3) is going                         4)go

 6- In autumn the trees …..their leaves.

1)are losing                   2) are lost                3) lose                      4) have lost

  7- “Is he studying now?”

      “No, he is not. He …….in the afternoon.”

1) doesn’t study             2) not study                3) study                 4) don’t study

 8- The child always cries when her mother ……out of the house.

1)went                          2) had gone                   3) goes                  4) will go

 9- “Doesn’t Mehdi want to sell his car?”  “Yes , He…………”

1)does                    2) doesn’t                     3) sells                          4) wants

  10- “Who can pass the exam?”     “Every body unless they ……..hard enough”

    1) don’t work                        2) work                3) worked              4) won’t work

 11-“Will you pay for my lunch today?” “Not unless you ……..to pay for mine tomorrow.”

1)promise           2) promised            3) will promise          4) would promise

 12-“Are you usually awake at mid night?”

       “No, I ……..until midnight.”

1) am never staying up                                        2) never stay up

3) never stayed up                                             4) might never stay up

 13-“ How long are you going to stay?”      “I’ll wait for him until he …..”

1) comes back                                       2) has come back

3) is going to come back                        4) will come back

 14- At the moment he ………to be getting better.

1) has seemed               2) seems              3) seemed               4) had seemed

15- I ….cook my own meal .

1)often does             2) often have to          3)have to often           4)have often

 16- I see that you ……. your new suit today.

1) are wearing           2) were wearing         3) are worn          4)be were worn

  17- “Does she still live in Tehran?”        “yes , she ….”.

1) is living there still                               2) is still living there

3) still is there living                               4) there is still living

  18- Look! That boy …..to break the window.

1) tries              2) is trying                    3) tried                          4) is tried

 19- “ Is the class busy?”          “Yes , the student are ……. pronunciation.”

1) practice         2) practiced          3) practices                      4) practicing

  20- Just now he ….. his dinner but he says he’ll see you when he’s finished.

1)has had              2) was having                3) is having                        4) had

21- Many countries …..to solve such problems nowadays.

1) are trying                  2) will try                      3) tried                          4) try

 22- Listen! The telephone……

1) ring                           2) rings          3) are ringing                 4) is ringing

  23- They ……to the radio at present.

1) listen                    2) are listening          3) have listened          4) is listening

 24- Listen! Someone …… upstairs.

1) walks               2) was walking              3) walked              4) is walking

    25- “Has he ever been here before?”

        “No , he says that he …….tomorrow.”

1)would came               2) was walking              3) walked             4) is walking

26- Be quiet or you will wake father up, he……..

1)slept              2) sleeps                   3) is sleeping                 4) can sleep

  27- My great grand father …….. a new house nowadays.

1) builds               2) is building                  3)had built                        4) built

 28- Mehdi can’t have the newspaper now because his aunt…….it

1) reads          2) has read                    3) is reading                  4)will read

 29- I think he …..his supper at the moment.

1) has                           2) having                       3)is having                   4) had

 30- For the time being he …..in Shiraz.

1) is studying                 2) will study      3) studied                4) studies

31- “Do you like Dr Irani’s new book?”    “Yes , it’s the best book he……….”.

1) is ever writing      2) has ever written      3) had ever written        4)was ever writin

  32- “Has anybody called today?”

        “The telephone has not rung…. I came”.

1) before               2) for                            3) since                        4) until

  33- I ……to the cinema since last month.

1)didn’t go             2) hadn’t gone   3) haven’t gone             4) wouldn’t go

  34- Since the beginning of the term, we ……a lot of time on tenses.

1) are spending              2) have spent    3) spend                         4) will spend

  35- I ….him so angry.

1)never have seen         2)have never seen         3)am never seeing          4)never am seeing

  36- He ….those jobs since he started work five years ago.

1) was having                2) has had         3) would have had          4) had had

  37- Since when ……….absent from class?

1) is he                  2) was he            3) has he been               4) had he been

  38- I wonder how Ali’s trip was. I don’t know. I haven’t seen him……..

1) since he arrived         2) until he arrived    3) when he arrived   4) by the time he arrived

39- “Do you still work at the library?”     “Oh , no I …there for the last two months.”

1) don’t work      2) didn’t work      3) haven’t worked      4) won’t have worked

  40- I knew everything about the mysterious letter, but up to now I ….to anybody about it.

1) didn’t speak      2) won’t speak  3) haven’t spoken           4) wouldn’t speak

  41- Poor mummy …….the dishes in the kitchen for an hour and there are still plenty of them unwashed.

1) washes           2) washed                     3) is washing                 4) has been washin

42- A: Please call John and tell him we can’t go to visit him today.

        B: But , he …..for us since this morning.

1) was waiting     2) is waiting  3) has been waiting        4) will been waiting

 43- Teacher : you look hot, Mary?

        Mary: I ….all the way to school to be on time.

1) am running      2) had run         3) would run          4) have been running

 44-  “ I can’t decide on which color to buy”

         “You ….for ages, I can’t wait for ever”

1)would hesitate     2) are hesitating      3) hesitating       4) have been hesitating

    45- The patients ……in hospital since 8 o’clock.

1)were waiting              2) have been waited      3)are waiting     4)have been waiting

   46- She …for an hour, and she isn’t tired yet.

1) talks                  2) has talked       3)have built                   4) has been talking

 47- The workers …..that bridge for over a year, but it is not finished yet.

1) are building               2) built              3) have built      4) have been building

48- The children playing volleyball over there ..since half past eight.

1) are playing       2) have been playing      3) had been playing       4) had played

 49- My friend Parviz …..on this difficult problem since 8 o’clock.

1) has been working                              2) had been working

3) is working                                         4) was working

  50- I ……. Mr. Duke because he speaks so fast.

1) never will understand                                     2) never understood

3) have never understood                                   4) has never understood

 

 

     


درباره : نمونه سوال زبان اول نظري , نمونه سوال زبان دوم نظري , نمونه سوال زبان سوم نظري , نمونه سوال زبان پيش دانشگاهي يك , نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو , گرامر عمومي زبان , زمان در زبان انگليسي ,
بازدید : 62
[ شنبه 16 آذر 1392 ] [ شنبه 16 آذر 1392 ] [ غلامعلی عباسی ]

 

 

Vocabulary Part 3 

   1-We don’t expect them to provide a well …..house for us

1) published                   2) murdered                  3) appointed                  4) furnished

  2- Many people lost their …….in the terrible earthquake.

1) supervision                2) prevention                 3) properties                  4) restriction

3- Your nervous system, together with your brain,……..most of your movements and thoughts.

1)controlling                  2) control                                  3) controlled                  4) controls

  4- Unless they receive more…..from the government they have to close the hospital

1) assist                      2) assistance                 3) assistant                                4) assisted

5- We should measure father’s blood……every high.

1) treasure                    2) pressure                      3) feature                      4) nature

6- Alice had an accident this morning. She fell down the stairs and broke her leg. She is going to have a (n)…….

1) operation                   2) calculation                 3) explosion                   4) transportation

  7- In the elementary school, students study basic arithmetic,

addition, division……..and subtraction.

1) information                2) identification              3) generation                 4) multiplication

8- The firm refused to give him a day off. So he had to …….that he was ill.

1) attend                        2) attempt                        3) intend                          4) pretend

9- In certain ……it is not easy to know how to act.

1) portions                     2) situations                   3) variations                  4) preventions

10- The minimum …..score to pass the test is ten.

1) requisite                    2) requirement               3) requiring                               4) require

11- Professor Brown is a (n)…… person. All his students love him so much.

1) offensive                   2) ignorant                                3) collective                  4) respectable

12- Our class is ……..twelve boys and eight girls.

1) provided with            2) composed of                         3) concerned  about       4) full of

13- Did you open the cage and let the birds …….?

1) keep away                2) fly away                     3)pass away                        4) put away

14- This house is …..heated and you don’t need to worry buying any fuel.

1) centrally                    2) centered                   3) central                        4) centralized

15- The latest ……of Oxford dictionary is very expensive.

1) edit                           2) editorial                    3) edition                          4) editor

16- How can one …….his range of vocabulary?

1) extend                      2) extension                  3) extensive                     4) extensively

17- The government is taking …….actions to keep law and order

1) prevent                     2) preventive                 3) prevention                 4) preventively

18- Aerosols ……the sun’s heat and therefore cause the Earth to cool.

1) absorb                     2) consume                3) reflect                                   4) disturb

19- The hospital ordered some surgical …….for operations.

1)instrument                  2) documents                3) reflect                                   4) utensils

20-Mr Ahmadi is going to deliver a lecture today. We are going to…….his lecture

1) present                     2) attend                                   3) accompany               4) serve

21- I wish the speaker would…….himself to the subject.

1) confine                     2) expand                                  3) permit                       4) increase

22- I would like to buy the new Persian to English dictionary but it is not….in the market.

1) achievable                 2) possible                                 3) profitable      4) available

23- He had a hear attack last month, so he should ……smoking.

1) jump off                    2) give up                                  3) look up                      4) take off

24- We were…….when we heard that the plane would not fly because of bad weather.

1) crashed                     2) disappointed              3) painted                      4) interested

25- Ali is a very careless driver. We are all……….about his safety.

1) related                                  2) concerned                 3) amused                     4) confused

26- The Earth’s pieces of rock……on the liquid rock of the mantle layer.

1) crack                                    2) float                          3) melt              4) rub

27- To survive on the moon, men must wear special suits and carry their own……of oxygen.

1) printers                     2) supplies                                 3) receivers                   4) stretchers

28- Even in the thin……at the top of Everest, a trained climber can work without any problem.

1) atmosphere               2) temperature              3) climate                      4) weather

29- Scientists have not yet been able to fully…….much of the information which has been collected .

1) improve                    2) pronounce                 3) investigate     4) memorize

30- The heart acts as a …….pump that keeps the blood flowing to all the body cells.

1)harmful                                  2) powerful                               3) painful                      4) awful

31- A fifth of the …….of our country works directly on the land.

1) applicants                  2) environment              3) participants   4) population

32- The walls of new apartments are really thin. You can almost hear everything the ………say.

1) philosophers              2) producers                  3) neighbors      4) passenger

33- In order to serve its……, blood must circulate properly.

1) function                    2) operation                               3) position                     4) condition

34- Nowadays more people are employed in……than in farming.

1) business                    2) politics                                  3) parliament     4) idustry

35- Although the sand is very dry, some plants can……in it.

1) raise                                     2)grow                          3) find               4) feed

  36- Without ……., the human body would be unable to use either oxygen or food.

1) sleep                                     2) bone                                     3) muscle                      4) blood

37- During recent years, a great deal of effort has been devoted to the……of more powerful rocket engines.

1) assignment                2) appointment              3) achievement 4) development

38- The …….on that box are not clear enough for him to understand.

1) articles                      2) instructions                3) texts                         4) passage

39- Clearly , we cannot make a simple ….between plants and animals on the basis of differences in feeding methods.

1) distinction                  2) application                 3) action                       4) correction

40- The new company is going to …..about forty engineers.

1) employ                      2) apply                                    3) assist                        4) count

41- As in other languages, changes in English…….to occur.

1) disagree                    2) continue                                3) include                      4) promise

42- Four times a year , the department heads …..conferences.

1) design                                   2) attend                       3) admire                      4) accept

43- At most……swimming pools people have to take a shower before entering the pool.

1) healthy                      2) terrible                                  3) public                        4) humid

44- According to …..regulations , individuals can’t take animals into markets

1) wise                                     2) awful                         3) deep                         4) health

45- The roots of the trees …..water and mineral salts from the soil

1) make up                    2) take up                                 3) mix up                      4) look up

46- We like to see the …..colors of some  birds. They are really beautiful

1) attractive                  2) fashionable                3) emotional      4) delicious

47- “Can you come over on Thursday night?”

“………….”

1) Yes ,we stop right in front of it                                   2) I’m afraid I can’t , I’ve got an exam

3) I think about every ten minutes                                   4)I’m sorry to hear about that

48- Parks …..children with clean air and play–ground instead of dangerous and crowded streets.

1) provide                     2) prepare                     3) produce                    4) permit

49- Geology is concerned with the structure of the earth’s ………and how it has changed over millions of years.

1) soil                           2) mantle                      3) center                       4) crust

50- This medicine is composed of different plant products. “ Composed” means……

1) set up                                   2) made up                    3) look up                      4) pick up

 درباره : نمونه سوال زبان سوم نظري , نمونه سوال زبان پيش دانشگاهي يك , نمونه سوالات زبان پيش دانشگاهي دو ,
بازدید : 73
[ یکشنبه 15 مرداد 1391 ] [ یکشنبه 15 مرداد 1391 ] [ غلامعلی عباسی ]
.: Weblog Themes By graphist :.

::

درباره وبلاگ

مشخصات نویسنده غلامعلی عباسی درباره : غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم . این وبلاگ دفتر یادداشت بنده محسوب می کردد . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر من مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده و با علاقه مندان زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . اطمینان کامل دارم که انتقادات و ایرادهای بیشماری متوجه این وبلاگ می تواند باشد ولی بنده به عنوان مدیر این وبلاگ در بهبود این کار انتظار راهنمایی و پیشنهاد از طریق دوستداران زبان و اهل فن را دارم . تا حد ممکن منابع اعلام میگردد . امیدوارم مورد قبول و پسند همكاران ارجمند و دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .

موضوعات
زبان دبيرستان
آموزش زبان انگليسي
مقالات
مطالب خواندني
حافظه
روش مطالعه
شعر انگلیسی
سخنان بزرگان
اصطلاحات انگلیسی
انگلیسی برای سطح مبتدی
آمار سایت
بازديدهاي امروز : 116 نفر
بازديدهاي ديروز : 249 نفر
كل بازديدها : 334,013 نفر
بازدید این ماه : 594 نفر
بازدید ماه قبل : 3,645 نفر
کل نظرات : 3 عدد
كل مطالب : 2128 عدد
كل اعضا : 11 عدد
افراد آنلاین : 1 نفر